Czech Republic

Pokut za nenošení roušek jsme rozdali tisíce, říká šéfka ústecké hygieny

„V nedìli jsme využili klidu bez dotazù lidí, abychom zkontrolovali, zda máme v registru infekèních onemocnìní opravdu zavedeny všechny nemocné, které nám hlásí nemocnice nejen v kraji, ale i odbìrová centra. Zjistili jsme, že minulý pracovní týden nìkolik set pøípadù v registru chybí. O víkendu tak celá hygienická stanice od rána do veèera pracovala a všechny pøípady jsme doøešili. Proto byl nedìlní nárùst tak vysoký,“ vysvìtluje Lenka Šimùnková s tím, že nìkteré nemocné špitály hlásí tøeba se zpoždìním.

Dá se øíci, že touto kontrolou jste zabránili nekontrolovanému šíøení a nyní máte „vytrasováno“ a nákaza je víc pod kontrolou?
Doufám, že ano, snažili jsme se to udìlat co nejrychleji. Ale nemùžeme stoprocentnì vylouèit, že není nìkdo nemocný v jiném mìstì nebo nemocnici. Dnes nìkteøí lidé bydlí jinde, než je jejich trvalé bydlištì. Nelze tak vylouèit, že ojedinìle pøípady nám chybí.

Obáváte se, že èísla nemocných porostou rychle dál, protože zavedená opatøení se projeví až za 14 dní. Kdy se mùžeme dostat na tisíc nemocných dennì?
Uvidíme. Poèet nemocných kolísá, na konci pracovního týdne je témìø vždy nejvyšší. Doufáme, že opatøení by mohla alespoò na pár týdnù pøed Vánoci zabrat a poèty snížit. Na pøelomu øíjna a listopadu uvidíme, jak zabrala naøízení a nouzový stav. Pak budou provedeny analýzy a bude se navrhovat zmírnìní nebo další zpøísnìní.

Minulý ètvrtek bylo v registru 37 zemøelých s covidem-19 v Ústeckém kraji, v úterý jich je již 50. Jaká je prognóza, jak se bude èíslo vyvíjet?
Pokud poroste èíslo pozitivních nebo se šíøení onemocnìní nepodaøí zpomalit, nedá se rùst vylouèit.

Poèet lidí s onemocnìním covid-19 v Ústeckém kraji roste, v pátek a sobotu 997 nemocných a v nedìli za jeden den rekordních 942 infikovaných. V pondìlí se už èíslo snížilo na 272 novì nakažených, ale celkový poèet laboratornì potvrzených nemocných lidí je 6 076 a 50 lidí již na koronavir zemøelo.

Kde nyní registrujete nejvíce nemocných?
Mezi lidmi, kteøí pracují a v domovech pro seniory. Je pomìrnì dost sociálních zaøízení, která musela pøistoupit k izolaci nemocných a karanténì. Naštìstí se ukazuje, že ve vìtšinì se jedná vždy jen o pár pøípadù a jsem nìkdy až pøekvapená, že se tam onemocnìní nešíøí tak rychle díky dodržování vysokého hygienického standardu.

Pokud se v takovém zaøízení onemocnìní objeví, musí najít samostatné oddìlení, kde nemocné s lehkým prùbìhem oddìlí od ostatních. Zvládají to domovy?
To urèitì pomáhá. Je to však problém pro všechna zaøízení, nakonec se jim to reorganizací ale daøí.

Jak vám v kraji pomáhá armáda?
Jejich odbìrový tým objíždí sociální zaøízení, dìlají zde odbìry a velmi obìtavì s námi spolupracují. Neumím si pøedstavit, jak bychom si bez nich jinak poradili. Spolupracuje s námi i odbìrový tým zdravotního ústavu, který také provádìl hromadné odbìry v kraji. Máme každý den jedno nebo dvì zaøízení, které je tøeba vyšetøit.

Zaregistrovali jste, že lidé nenosí roušky nebo chodí zbyteènì ven, když jsou v karanténì?
V tom nám pomáhá policie i strážníci jednotlivých obcí. Ti dìlají kontroly v terénu a za nenošení roušek sami udìlují pokuty nebo nám pøedávají podnìty k zahájení správního øízení.

Kolik jste už udìlili pokut?
Nìkdy se stane, že èlovìk roušku opravdu zapomene a nìkdy tak dáváme tøeba jen napomenutí. Pokud je to zámìrné porušení naøízení, pokuty mohou být vysoké. Udìlili jsme pokutu fyzické osobì i pìt tisíc korun. Pokut jsme pak rozdali už tisíce. Firmy naopak naøízení velmi peèlivì dodržují, protože nechtìjí, aby mìli nemocné zamìstnance.

Už jste se pokutovali i ty, kteøí naøízenou roušku vyloženì odmítají nosit?
Takové pøípady jsou opravdu jen výjimeènì, vìtšina lidí spolupracuje. A když jim voláme a snažíme se vyhledat jejich kontakty nebo je posíláme na vyšetøení, øíkají, že jsou rádi za pomoc.

Kromì armády a policie vám s trasováním nemocných pomáhá i krajský úøad a také studenti UJEP. Potøebujete víc takových lidí?
Lidé na krajském úøadì pomáhají velmi, nyní se vrhli na všechny kontakty, které které jsme o víkendu pøipravili. Pomáhají i studenti, ale po pravdì øeèeno, od nich jsem oèekávala vìtší pomoc hlavnì o víkendu. Když jsme s nimi uzavírali smlouvu, všem jsme øíkali, že nejvíce jejich pomoc potøebujeme o víkendu, nìkteøí to akceptují, jiní ne.

Football news:

Тот Tottenham midfielder Winks scored from 49 yards. This is the 3rd result in the Europa League, all - in this draw
This miss will hurt all men: Molde player missed from half a meter and drove into the bar
Mikel Arteta: I am Very happy with Pepe's game against Molde. Arsenal played well overall
Napoli players came out in t-shirts with Maradona's name and number 10 for the Europa League match
Daniele Bonera: Milan is happy with the game with Lille and only regrets the result
Neymar on Maradona: You will always remain in our memory. Football is grateful to you
If football was a movie, Diego would be its main character. Showsport readers say goodbye to Maradona