Czech Republic

Pokoušeli se o mě démoni, říká František Štorm

Podtitul vaší knihy zní: „Pocta øemeslníkùm, kteøí nejsou“. Co si pod tím pøedstavit?
Ta knížka je o stavitelích. Od nápadu pøes projekt, až po bagristy, zedníky, topenáøe, izolatéry. Pojednává o lidech rùznıch profesí a povah. Když jsem ji zaèal psát, velmi záhy jsem zjistil, že není v mıch silách zachytit všechny technické postupy, takže jsem se soustøedil na vìci, které mì zajímaly doopravdy. 

Bizarní detaily, vımluvy øemeslníkù a naopak zase pøátelské setkání s kamarády, kteøí mì zachránili v situaci, kdy mi tøeba teklo do baráku. Je to spíš o okolnostech než o technickém provedení. A protože ta chalupa, kterou jsem rekonstruoval, stojí na samotì u rybníka, vstupují mi do textu osobní pocity z krajiny, prolínání vıtvarna s technikou a podobnì.

Vzhledem k vaší profesi vıtvarníka a písmolijce bych právì oèekával dùraz právì na vıtvarnou stránku vìci.
Polovinu knížky tvoøí kresby, polovinu text. Do jisté míry by se èást psaného slova dala považovat za popisky k obrázkùm. Pøed nedávnem jsem ilustroval nìkolik hororù a ve volnıch chvílích èekání na øemeslníky jsem pokraèoval v kreslení, protože èekat na dìlníky, kteøí ne a ne dorazit, je svého druhu taky horor. Urèitì s tím má zkušenosti mnoho lidí. Já jsem se s tím vypoøádal tak, že jsem tu energii, mnohdy i negativní, vtlaèoval právì do téhle knížky.

Zmínil jste ilustrace literárních hororù, sebrané spisy H. P. Lovecrafta, Darcula, to jsou všechny mistrovské poèiny. Co ještì jste v poslední dobì doprovodil svou kresbou?
Zhruba pøed dvìma lety jsem se dostal k práci na ilustracích anglické básnické skladby Béowulf a koncem loòského roku jsem dìlal Nachové plachty od Alexandra Grina. Takže nejen horory, ale vìci, které mì oslovují. Ilustrace je zvláštní poloha, kterou se snažím vyrovnat jak s øemeslem, tak s emocí.

V jakém smyslu?
Tøeba typografie je èistì øemeslo. Ale ilustrace knížek je založení víc právì na emocích, ovšem i pøi ní musíte dodržovat urèitá pravidla. Je to zhruba na pùli cesty. A když jsem teï mohl doprovodit vlastní texty, beru to svım zpùsobem jako jakési vyvrcholení.

Vaše práce se slovem je ale stejnì pozoruhodná jako práce s perem, tužkou a podobnımi nástroji. Texty pro kapelu Master’s Hammer jsou podle mì dokonale inspirující a obrazná poezie.
Dìkuju. Sám bych to nazval veršotepectvím. Mám rád operety, pokleslé žánry, úpadkové béèkové filmy a i ve Stavitelích je nìco, co jsem nazval „záchvaty veršotepectví“.

Pracujete s Master’s Hammer na nìèem novém?
Pod touto hlavièkou už definitivnì ne. Kapelu jsme rozpustili. Zaèali se o mì pokoušet démoni, takže jsem se musel vyèistit, dokonce se i vyzpovídat, takže to je definitivnì uzavøená kapitola. Ale mám plnı poèítaè nápadù, které jsem nastøádal i bìhem stavby. Natáèel jsem si rùzné zvuky, melodie. Spousta textù, muziky, na kterou jsem kvùli rekonstrukci nemìl èas, ale teï se na to vrhnu. Bude to ale jen mùj vlastní projekt. Víc experimentù, víc elektroniky. Zaèal jsem taky víc malovat, chystám nìkolik menších vıstav.

Football news:

Hector Herrera on 0:4 with Bayern: We played very well with the best team in the world. Don't write off us
Antonio Conte: Borussia are well prepared, they have a lot of potential. Inter could have won
Guardiola on 3:1 with Porto: a Good start. In the Champions League, there are 5 substitutions, the players who came out showed themselves well
Flick about Mueller: he's a continuation of the coach's hand on the field. Thomas manages the team, drives it forward
Gian Piero Gasperini: Miranchuk has just started training. We have a lot of players, rotation is inevitable
Goretzka about 4:0 with Atletico: We were lucky that we didn't miss out at the beginning. It took 10 minutes to get involved
Klopp on the win over Ajax: it wasn't radiant football, but we scored three points