Czech Republic

Pojízdná pošta se vrací na venkov. Mobilní pobočky vyjedou zkušebně v říjnu

Podle ministra vnitra Jana Hamáèka vznikl nápad nového konceptu mobilní pošty v dobì jarní koronavirové krize, kdy nebylo jasné, jak rychle se podaøí poboèky pošt otevøít. 

„Je to trošku návrat do minulosti. Vìøím, že to bude fungovat a lidé to ocení,“ øekl Hamáèek s poukazem na døívìjší poštovní poboèky v autobusech èi aviích, které v Èesku fungovaly do druhé poloviny 90. let minulého století.

„Je to kamenná poboèka na koleèkách. Po vyhodnocení dat z fungování pilotního provozu a zjištìní zájmu veøejnosti budeme dál rozhodovat o dalším rozšíøení,“ øekl ÈTK øeditel byznys developmentu Èeské pošty Martin Vránek.

Postupnì by pošta podle nìj mohla poøídit desítky mobilních poboèek, pøièemž s nákupem více vozù by mìla klesnout i jejich poøizovací cena.

Mobilní pošta v prvních dvou vozech vznikla pøestavbou dodávkových automobilù Peugeot Boxer. Každý vùz pøišel vèetnì pøestavby na necelý milion korun. Uvnitø vozu má doruèovatel vybavení vèetnì trezoru na peníze. Klient bude stát venku a pøed nepøízní poèasí jej ochrání markýza. U pøepážkového okénka je i automatický dávkovaè anticovidové dezinfekce.

Pojízdná pošta by mìla pøedevším zajistit služby v místech, kde je poboèka pošty doèasnì uzavøena, napøíklad kvùli nákaze covid-19 nebo rekonstrukci. Mobilní poboèku by mìla pošta využívat i v oblastech, kde poštovní poboèka vùbec není.

To je pøíklad obcí Semechnice, Baèetín a Pohoøí v okolí Dobrušky, kde mobilní pošta bude obsluhovat asi 1 500 obyvatel. Vozidla mobilní pošty budou mít pevný jízdní øád a v každé obci budou stát hodinu dennì.

Èeská pošta je kritizována kvùli rušení poboèek na venkovì, prodlevám v doruèování zásilek a v poslední dobì i kvùli omezování provozní doby. Podle údajù ze srpna Èeská pošta provozuje celkem 3 200 poštovních poboèek a zamìstnává 29 tisíc lidí.

Football news:

Troy deeney: I was called a black asshole, and social media said it wasn't racist. Do companies even want to change this?
Miralem Pjanic: Sorry didn't trust the players at Juventus. It's a shame when people are judged incorrectly
Wenger on why he didn't mention Mourinho in the book: he Didn't want to talk about Jose, Klopp or Pepe because they are still working
The perfect project to lose money. An idea for dreamers. Tebas on the European Premier League
The Catalan authorities refused to postpone the referendum on a vote of no confidence in Bartomeu. It will be held on November 1-2
La Liga President on Messi's departure: It won't be a drama for us. And his reputation will suffer
Ronaldo is a fan of the UFC. Rooting for Khabib, training with Conor, signed up for all the top fighters