Czech Republic

Pohyb mezi okresy pohlídá 26 tisíc policistů. Zvládnou namátkové kontroly

V sobotu o tom informovala Èeská televize. Policie také na webu zveøejnila formou otázek a odpovìdí pravidla pohybu mezi regiony.

Kvùli kontrolám mìlo v sobotu vedení policie poradu. Policejní prezident Švejdar se na ní formou videokonference domlouval se všemi krajskımi policejními øediteli, kde a jak budou hlídky od pondìlí fungovat.

 „Není proveditelné, abychom fyzicky uzavøeli všechny komunikace mezi okresy. Nicménì hlídky budou rozmístìny tak, abychom dosáhli úèelu opatøení a bylo v co nejmenší míøe obcházeno,“ øekl Švejdar ÈT.

O omezení pohybu lidí rozhodla v pátek vláda v rámci zpøísnìní opatøení proti šíøení koronaviru. Napøíklad vycházky pøes den budou od pondìlí možné jen na území obce, nikoli celého okresu. 

Pro cesty do zamìstnání mimo okres bude potøeba napøíklad potvrzení zamìstnavatele. Dodržování omezení pohybu bude namátkovì kontrolovat policie, a to vèetnì cest vlaky èi autobusy.

Ministr vnitra Jan Hamáèek (ÈSSD) v pátek øekl, že nasazeno mùže bıt též až 5000 vojákù. Mluvèí ministerstva obrany Jan Pejšek øekl ÈT, že k tomuto opatøení musí ještì vláda zpracovat naøízení a poté v øádu dnù budou vojáci pøipraveni k nasazení. O nasazení armády a celní správy má vláda jednat v pondìlí, uvedla s odvoláním na Švejdara ÈT.

Football news:

UEFA has approved a change in the format of the Champions League. The Europa League and the LK will also lose the group stage from 2024
Lineker on Super League: Klopp has always been a man of the people. I wonder what coaches like Jurgen and Pep will say
UEFA President: Super League is a greedy project that could kill football forever. But this will not happen
Ceferin about Agnelli: The president of an organization with 247 clubs just ran away from it - I have never seen this in my life
I've never seen a man lie so much. The president of UEFA called Agnelli a liar, and the clubs of the Super League-greedy snakes
Coster-Waldau on Neville's words about Super League: He spoke on behalf of all football fans. Stop this nonsense
The president of UEFA on the head of Juve Agnelli: I have not seen a person who would lie so much. Incredible