Czech Republic

Podvodní bagr pomáhá s přeložením plynovodu pod hladinu řeky Otavy

„Životnost stávajícího zavìšeného plynovodu u Boreènice je u konce. Do provozu byl uveden v roce 1969. Pracemi zajistíme zvıšení bezpeènosti zaøízení a sejmutím z nosné mostní konstrukce také snížíme provozní náklady na údržbu do budoucna,“ uvádí Tomáš Vacek, vedoucí správy a provozu zemního plynu z E.ON Distribuce.

Pøeložení plynovodu pod dno øeky se zvıší bezpeènost zaøízení i dodávek zemního plynu také pøi povodních.

„Kvùli okolnímu profilu a geologickému prùzkumu nebylo možné udìlat u Boreènice podvrt øeky, proto plynovod zakopeme pod dno speciálním podvodním bagrem,“ vysvìtlil Zdenìk Lukáš z firmy UGA, která stavbu provádí.

Bagr jezdil pod vodou, pracovník ho øídil ze bøehu joystickem. V øece vyhloubil dva metry hlubokou rıhu, do n힠dìlníci zakopou pøes 100 metrù dlouhé potrubí napuštìné vodou. Pøedtím ho dva jeøáby uložily do pøipraveného vıkopu.

Dìlníci ho zatíží pomocí betonovıch blokù, následnì se dno srovná do pùvodní podoby. Voda se z potrubí odèerpá, až se bude pøipojovat plyn.

Práce odstartovaly zaèátkem záøí a jsou zhruba ve své polovinì. Po pøepojení na stávající èást plynovodu firma vrátí terén do pùvodního stavu. „Práce bychom chtìli dokonèit do konce roku. Záviset to bude na poèasí,“ popsal Zdenìk Lukáš.

Z lávky, po které vede nìkolik turistickıch stezek i cyklotras, sice v následujících mìsících zmizí plynové potrubí, ale samotná konstrukce by mìla zùstat na místì k dalšímu užívání pro pìší. Byl to jeden z požadavkù mìsta Písek a obcí Vrcovice a Èížová. Energetická spoleènost nyní pøipravuje nabídku na pøedání jinému subjektu, kterı by lávku provozoval.

V Zátaví provrtali pod Otavou tunel

Vedle Boreènice se pracuje také u Zátaví jižnì pod Pískem. Tam odstraní celou 80 metrù dlouhou mostní konstrukce a práce se tam blíží ke konci.

Na této stavbì firma provrtala v øíèním korytu za pìt tıdnù tunel o prùmìru 850 milimetrù, kterım potrubí o délce 140 metrù protáhla na druhou stranu. Zemní práce by tam mìly bıt hotové do dvou tıdnù.

„Jedineènost tìchto staveb spoèívá zejména v délce pøemostìní a dimenzi potrubí. Odbìratelù zemního plynu se pøepojování plynovodu nijak nedotkne,“ dodává Tomáš Vacek.

Nové plynovody pod zemí jsou s vnitøním prùmìrem 500 milimetrù. Celkem v tuhle chvíli stojí na distribuèním území spoleènosti E.ON 16 podobnıch pøemostìní.

Pøíprava prací na Boreènici trvá od roku 2013 a u Zátaví od roku 2015. Celková investice pøesahuje 30 milionù korun. „Dále máme v plánu nadzemní pøechod Krašlovice I. a Krašlovice II. na Strakonicku. Termín ještì není urèen,“ prohlásil Vacek.

Football news:

Jamie Carragher: Liverpool and Manchester United are two of the biggest and most successful clubs in England. This will not change in 20-30 years
Abraham Grant: No one has contacted me from Chelsea. I believe that Lampard will do his job
Andrea Pirlo: Thanks to Conte, I wanted to become a coach. There is a lot of respect and sympathy between us
Gian Piero Gasperini: Miranchuk's goal is to find stability. I have to adapt to his characteristics
Rubiales apologized for the lack of a replay of the moment with the check of the game with the hand of the defender Athletic in the match with Real Madrid
Guardiola on the ban on hugs after goals: The reason for this situation in the UK is not in the players, come on
You can also hand over tickets for Euro and return the money (if the matches are postponed in March, everything will burn out). Instructions