Czech Republic

Podvodní bagr pomáhá s přeložením plynovodu pod hladinu řeky Otavy

„Životnost stávajícího zavìšeného plynovodu u Boreènice je u konce. Do provozu byl uveden v roce 1969. Pracemi zajistíme zvıšení bezpeènosti zaøízení a sejmutím z nosné mostní konstrukce také snížíme provozní náklady na údržbu do budoucna,“ uvádí Tomáš Vacek, vedoucí správy a provozu zemního plynu z E.ON Distribuce.

Pøeložení plynovodu pod dno øeky se zvıší bezpeènost zaøízení i dodávek zemního plynu také pøi povodních.

„Kvùli okolnímu profilu a geologickému prùzkumu nebylo možné udìlat u Boreènice podvrt øeky, proto plynovod zakopeme pod dno speciálním podvodním bagrem,“ vysvìtlil Zdenìk Lukáš z firmy UGA, která stavbu provádí.

Bagr jezdil pod vodou, pracovník ho øídil ze bøehu joystickem. V øece vyhloubil dva metry hlubokou rıhu, do n힠dìlníci zakopou pøes 100 metrù dlouhé potrubí napuštìné vodou. Pøedtím ho dva jeøáby uložily do pøipraveného vıkopu.

Dìlníci ho zatíží pomocí betonovıch blokù, následnì se dno srovná do pùvodní podoby. Voda se z potrubí odèerpá, až se bude pøipojovat plyn.

Práce odstartovaly zaèátkem záøí a jsou zhruba ve své polovinì. Po pøepojení na stávající èást plynovodu firma vrátí terén do pùvodního stavu. „Práce bychom chtìli dokonèit do konce roku. Záviset to bude na poèasí,“ popsal Zdenìk Lukáš.

Z lávky, po které vede nìkolik turistickıch stezek i cyklotras, sice v následujících mìsících zmizí plynové potrubí, ale samotná konstrukce by mìla zùstat na místì k dalšímu užívání pro pìší. Byl to jeden z požadavkù mìsta Písek a obcí Vrcovice a Èížová. Energetická spoleènost nyní pøipravuje nabídku na pøedání jinému subjektu, kterı by lávku provozoval.

V Zátaví provrtali pod Otavou tunel

Vedle Boreènice se pracuje také u Zátaví jižnì pod Pískem. Tam odstraní celou 80 metrù dlouhou mostní konstrukce a práce se tam blíží ke konci.

Na této stavbì firma provrtala v øíèním korytu za pìt tıdnù tunel o prùmìru 850 milimetrù, kterım potrubí o délce 140 metrù protáhla na druhou stranu. Zemní práce by tam mìly bıt hotové do dvou tıdnù.

„Jedineènost tìchto staveb spoèívá zejména v délce pøemostìní a dimenzi potrubí. Odbìratelù zemního plynu se pøepojování plynovodu nijak nedotkne,“ dodává Tomáš Vacek.

Nové plynovody pod zemí jsou s vnitøním prùmìrem 500 milimetrù. Celkem v tuhle chvíli stojí na distribuèním území spoleènosti E.ON 16 podobnıch pøemostìní.

Pøíprava prací na Boreènici trvá od roku 2013 a u Zátaví od roku 2015. Celková investice pøesahuje 30 milionù korun. „Dále máme v plánu nadzemní pøechod Krašlovice I. a Krašlovice II. na Strakonicku. Termín ještì není urèen,“ prohlásil Vacek.

Football news:

Coca: The win over Liverpool had a good impact on us. It is not easy to beat the European champion and the Premier League twice
Giovane Elber: Lewandowski is better than Messi now. Lionel is a genius, but this year Robert is unattainable
The head of the Belarusian Tribune was detained in Minsk. Max, we're with you
Karl-Heinz Rummenigge: FIFA is seriously thinking about awarding the Golden ball. I want Lewandowski to win
One Barca player among those starting the pre-season has contracted a coronavirus
Malinovsky settled in Italy: after the quarantine, he scored against Lazio and Juve, ahead of Mertens, Higuain and De Ligt in the ranking of the best players in Serie A
City are ready to give Coulibaly a 5-year contract with a salary of 10 million euros. Napoli wants 80 million for him^. Manchester City are working on the transfer of defender Kalidou Coulibaly from Napoli