Czech Republic

Podle Zemana by rozvolňování mělo být zodpovědné. Vláda o opatření bude jednat v neděli

Diskuse s prezidentem o souèasné koronavirové epidemii byla podle ministra podnìtná. Úèastníci jednání se shodli na tom, že je potøeba postupovat systematicky a že uvolòování vládních opatøení je možné tehdy, kdy to bude bezpeèné. „Názor pana prezidenta byl takový, že je potøeba postupovat zodpovìdnì. Nebavili jsme se, jestli je nebo není žádoucí udìlat krok ke konkrétnímu datu,“ øekl Blatný. Jeho pøedchùdce Prymula doplnil, že se shodli na tom, že rozvolnìní by mìlo být pøedvídatelné a vycházet z dat o vývoji epidemie.

Blatný zopakoval, že vláda v nedìli rozhodne na základì údajù, které bude mít k nedìlnímu ránu za sedm dní. Skóre v protiepidemickém systému PES se už šest dní drží na stupni tøi, souèasná opatøení odpovídají ètvrtému z pìti stupòù pohotovosti. Zmírnìní opatøení je možné vždy až po sedmi dnech, kdy se skóre drží v nižší úrovni. Odborníci i politici ale v minulých dnech pøipomínali, že epidemie nebrzdí tak rychle, jak se oèekávalo. Jsou také velké rozdíly mezi regiony.

Kromì koronavirové epidemie èlenové poradního sboru mluvili i o budoucích plánech ve zdravotnictví a paliativní a terminální péèi. Podle bývalého hejtmana Vysoèiny a lékaøe Jiøího Bìhounka se shodli i na tom, že je tøeba udržet chod zdravotnických zaøízení tak, aby se dokázala postarat o pacienty. 

Football news:

Wojciech Szczesny: Juventus wants to win trophies
George Weah: Ronaldo is not the best in the world, but he worked insanely hard to become one. He deserves everything he has achieved
Chelsea have confirmed the loan of Tomori to Milan. It was reported that he can be bought for 28 million euros
Mbappe would like to play at Real Madrid or Liverpool. He is thinking a lot about his future at PSG
Raul is the only Real Madrid candidate in the event of Zidane's resignation (As)
Solskjaer on Klopp's criticism of Manchester United's defensive football: We attacked when we got the ball
Mourinho on Liverpool's 68 games without defeat at home: There are records that are almost impossible to break. They have achieved amazing results