Czech Republic

Podle WHO může počet obětí covidu-19 dosáhnout i více než dvou milionů

Než se zaène široce používat vakcína proti koronavirové nákaze, mohl by celosvìtovì poèet mrtvıch s covidem-19 dosáhnout zhruba dvou milionù. Bez soustøedìného úsilí o potlaèení pandemie mùže bıt koneèná bilance ještì horší. Naznaèil to v pátek podle agentury Reuters krizovı expert Svìtové zdravotnické organizace (WHO) Mike Ryan.

„Dokud to nebudeme dìlat (úspìšnì oèkovat), celkové èíslo, o nìmž mluvíte (dva miliony), není jen pøedstavitelné, ale také bohužel velmi pravdìpodobné,“ øekl Ryan na novináøskı dotaz ohlednì odhadovaného poètu obìtí nynìjší pandemie.

Ryan upozornil, že znepokojivı nárùst poètu nakaženıch má nyní Evropa a že tento kontinent èeká mnoho práce, jak dostat šíøení viru pod kontrolu a situaci stabilizovat.

V souèasnosti se podle americké Univerzity Johnse Hopkinse poèet potvrzenıch úmrtí v souvislosti s koronavirovou infekcí celosvìtovì blíží jednomu milionu. Novı koronavirus se pøitom poprvé objevil pøed zhruba devíti mìsíci v Èínì.

Ryan v pátek vyjádøil nadìji, že brzy do Èíny vyrazí mezinárodní expertní mise, která by mìla zkoumat pùvod viru v živoèišné øíši.

Football news:

In 2010, Pirlo negotiated with Barca. The main playmaker of the generation was ready to go to Pep even in the rotation
Chugainov about Loko in the Champions League: there are Chances to get out of the group. The team looks confident and worthy
Bayern and Alaba failed to agree a new contract for the third time
Atalanta and Ajax showed smart football: a lot of traps and subtle changes on the move
Vadim Evseev: I liked the locomotive for its boldness. Not afraid to play football, well done
Barcelona may sign PSV forward malen if the deal for Depay fails
Pickford hired bodyguards because of fan threats after van Dijk's injury