Czech Republic

Podle uniklých dat se lidé na hromadných akcích nakazili covidem minimálně. ÚZIS tvrdí, že čísla jsou zavádějící

Ústav zdravotnickıch informací a statistiky (ÚZIS) podle tiskového mluvèího Josefa Tuèka zaslal dokument se statistikami serveru Echo 24 omylem. Tuèek dále uvedl, že data mají podle nìj sníženou vypovídací hodnotu, protože se zdroj nákazy nedá zjistit u všech infikovanıch, v nìkterıch oblastech mùže jít až o dvì tøetiny nakaženıch. Dùvodem toho mùže bıt napøíkald fakt, že hygieny nestíhají dostateènì trasovat a koronavirus se v Èesku pøenáší stále více komunitnì.

Podle informací serveru Lidovky.cz je dokument starou verzí s neaktuálními daty, která lze navíc snadno dezinterpretovat. Velkou roli mùže hrát fakt, že èást míst s nízkım vıskytem pøípadù funguje v posledních tıdnech v omezeném provozu a projevila se tam tedy už zavedená opatøení. Na to, jak lze data vyložit, mají vliv i limity trasování zdroje nákazy. Jinımi slovy, v rodinì se pùvodce nákazy dá zjistit snadno, venku, napøíklad v MHD èi v hospodì, je to vıraznì složitìjší. I proto je v datech více jak tøetina hlášenıch zdrojù nákazy neurèená.

Podle zveøejnìného dokumentu se nákaza covid-19 šíøí nejvíce na pracovištích, kde se od bøezna do 10. øíjna nakazilo zhruba 32 % lidí, 23,5 % nemoc chytilo od rodinnıch pøíslušníkù.

Jen zhruba 14,4 % lidí se nakazilo pøi „bìžnıch aktivitách bez upøesnìní“, kam pravdìpodobnì spadají i restaurace, jejichž provoz vláda omezila na vıdejní okénka již pøed tıdnem. Na hromadnıch akcích se podle dokumentu nakazilo jen nìco málo pøes jedno procento lidí, stejnì jako na dovolenıch a pøi sportu.

Football news:

Pep on Aguero's reaction to Maradona's death: it's difficult, especially for his son. Sad situation for the family
Pogba and Mctominay will not play with Southampton due to injuries
Jurgen Klopp: Maradona is the best player in my life. Meeting him was like meeting the Pope
Chalhanoglu will move to Manchester United as a free agent in the summer of 2021 (Christian Falk)
Benzema, Carvajal, Ramos and Valverde will not play with Alaves due to injuries
Ronaldo will not play against Benevento. Pirlo gave him a rest
Zidane on Real Madrid's downturns: Stability in football is the hardest thing to achieve. The problem is not in relation