Czech Republic

Podle ministerstva školství se v pondělí možná rozhodne, kdy se vrátí žáci do škol

Ministr zdravotnictví Jan Blatný (za ANO) již døíve øekl, že k nìjaké formì prezenèní výuky by se tito žáci mohli vrátit nejdøíve od 25. ledna. O návratu nìkterých žákù do škol by se mohlo rozhodnout zaèátkem pøíštího týdne. Záležet to bude na vývoji epidemické situace zhruba do pondìlí 18. ledna. Øekla to mluvèí ministerstva školství (MŠMT) Aneta Lednová. 

Prioritou je podle ní zejména co nejrychlejší obnovení prezenèní výuky závìreèných roèníkù základních a støedních škol, které na jaøe èekají pøijímací, maturitní a závìreèné zkoušky. Ministr zdravotnictví Jan Blatný (za ANO) již døíve øekl, že k nìjaké formì prezenèní výuky by se tito žáci mohli vrátit nejdøíve od 25. ledna.

„MŠMT ve vìci postupného návratu žákù do škol s ministerstvem zdravotnictví intenzivnì komunikuje, nicménì ministr zdravotnictví Jan Blatný pøed týdnem konstatoval, že je potøeba vyèkat na vývoj epidemiologické situace, a to zhruba do pondìlí 18. ledna. Jak jsme øekli již døíve, prioritou našeho ministerstva je co nejrychlejší návrat všech žákù a studentù do škol, pøedevším pak závìreèných roèníkù základních a støedních škol,“ uvedla Lednová.

Vìtšina žákù a studentù má od zaèátku nového roku kvùli zhoršení epidemie opìt výuku na dálku. Otevøené zùstaly jen mateøské a speciální školy a první a druhé tøídy škol základních.

Blatný v pátek øekl, že zmírnìní protiepidemických opatøení se v pøíštím týdnu oèekávat nedá, protože je tøeba uvolnit místa v nemocnicích. Vláda se má v pondìlí na svém jednání zabývat mimo jiné dalším prodloužením nouzového stavu po 22. lednu èi dílèími úpravami pátého stupnì protiepidemického systému PES. Mohlo by se to týkat napøíklad sortimentu v obchodech.

Ve ètvrtek byl poèet novì potvrzených pøípadù nemoci covid-19 v Èesku skoro o polovinu nižší než pøed týdnem, a to 8032. Poklesl i podíl pøípadù nákazy na poètu provedených testù na 28,3 procenta a ubylo lidí hospitalizovaných kvùli covidu-19 v nemocnici. Index rizika nákazy, kterým se v Èesku øídí opatøení proti šíøení nemoci covid-19, se drží tøetím dnem na ètvrtém stupni. Oficiálnì zatím v zemi platí nejvyšší, pátý stupeò pohotovosti.

Football news:

Fabio Capello, Juventus played Rugby against the Port. Only Ronaldo and Chiesa can make a difference in this squad
Neymar: I posted how I was recovering from my injury, and I didn't get any messages saying, Wow, what a professional. No
Ole Gunnar Solscher: The work of the judges is very difficult and without additional pressure. We have to make their decisions
Joan Laporta: I'm sure Messi won't stay at Barca if I don't win the election. He gives the club 30% of revenue
Trent had idolized Gerrard since he was a kid, and he was in a fairy tale: he got Steven's care and the captain's armband. The story of a great relationship
Hazard's recovery from the injury is delayed. He probably won't play against Atletico on March 7
Georgina Rodriguez: Cristiano is very mature. He is self-critical, responsible, and loves what he does. The perfect combination