Czech Republic

Podle IT odborníků nebyl rezervační systém na očkování řádně otestovaný, požaduje moc zbytečných dat

„Rezervaèní systém pro oèkování vykazuje všechny typické neduhy aplikací veøejné správy. Je složitý, zdlouhavý, požaduje po obèanech mnoho zbyteèných údajù, vèetnì takových, které stát již má v základních registrech. Stránka není uzpùsobená pro nevidomé, vyžaduje vlastnictví mobilního telefonu a obsahuje dlouhé a složité texty. Stát neumí vytváøet pøehledné a snadno použitelné weby, což je škoda,“ øekl nezávislý odborník na technické øešení a použitelnost webových stránek Tomáš Randus.

Podle øeditele spoleènosti IDC-softwarehouse Karla Diviše je poznat, že systém byl vyvíjen a spuštìn ve velkém èasovém presu. „Trpí tak typickými pøíznaky neodladìných a øádnì neotestovaných aplikací. Aby se spuštìní rezervaèního systému vùbec stihlo, byl využit i software tøetí strany, který nebyl primárnì urèen pro tento úèel. Nedokázal proto zvládnout nadmìrnou zátìž a u registrací vznikaly i další chyby,“ uvedl Diviš. 

Sama integrace tohoto softwaru do celého procesu ale podle nìj smysl dává, protože jej hojnì využívají zdravotnická zaøízení, v nichž se nacházejí oèkovací místa.

Na webu Lupa.cz uživatelé upozoròují na další nedodìlky a problematická místa systému. Napøíklad, že autoøi systému nevyužili princip registrací „dopøedu“, i když zatím nejsou dostupné oèkovací dávky. Zájemce o vakcínu nemá podle nich také šanci zjistit, v jakém oèkovacím centru jsou volná místa, a kam se tedy mùže zaregistrovat.

Problematické je také další ovìøení systémem CAPTCHA, kde èlovìk pomocí zaškrtávání obrázkù dokládá, že není robotem. „Ovìøení CAPTCHA už by tam ani nemuselo být, protože se èlovìk ovìøuje pøes SMS a PIN, a pokud ano, tak jiný druh, aby se s tím starší lidé, kteøí špatnì vidí, vypoøádali. Stejnì tak tato CAPTCHA není vhodná pro handicapované,“ uzavøel Diviš.

Football news:

Gundogan is the new Lampard. Pep's system made him the most productive midfielder in Europe
Barca midfielder Moriba: We never thought that the title race in La Liga was lost
Ignashevich about 1:2 with Chaika: Torpedo had enough chances for a confident victory
Holand escaped serious injury and will play against Sevilla
Inzaghi on 1:3 with Juventus: Lazio deserved much more
Ex-midfielder Loko Zhaloliddinov has moved to Uzbekistan's Andijan. He has 0 games in the RPL
Khatskevich about 0:0 with Khimki: Rotor every point goes to the piggy bank