Czech Republic

Podezřelý Pýcha z Litoměřicka: Berbr dělal psychologický nátlak

Podle policie se s vámi domluvil šéf Vyšehradu Roman Rogoz, že nasadíte slabší hráèe, a mìl jste za to dostat úplatek.
Do fotbalu jsem celý život peníze dával, urèitì jsem si žádné neodnesl. A výkonnostnì slabší hráèi? Už policii jsem øíkal, že kádr má 16 až 17 fotbalistù a všichni by mìli mít úroveò ÈFL. Takže co je silnìjší a co je slabší? V podstatì tam nebyli jen ètyøi ze základní sestavy, ale dva nastoupili ve druhé pùli. Jenže ono to bylo spíš z dùvodu, jaké nasadili rozhodèí, což už bych dál nekomentoval.

Berbr zaøídil zmìnu nominace rozhodèích. A pak podle policie kontaktoval i vás. Souhlasí to?
Telefonoval mi, abych se zastavil na svazu. Vnímám to spíš jako lehký psychologický nátlak. Nic víc. Rozhodnì mi neøekl, prohrajte ten zápas. Ale samozøejmì jestli se s nìkým nevidíte ètyøi roky a najednou vám zavolá, je to divný. Co si budeme vyprávìt.

Šel z nìj strach?
Nebudeme se bavit o strachu, spíš bych øekl, že to byl abnormální respekt. Budu mluvit za sebe, já to prostøedí nevytvoøil. Kdo je ve fotbale, musel s tím žít, jak s tím nežil, bylo to špatnì. Já mám fotbal rád, dìlám ho 15 let.

Ale podle policejního spisu jste v tom systému žil.
Pro mì je to výsmìch, ale zase to chápu z druhé stránky, že když se kácí les, lítají tøísky. Beru to tak, že nìkteøí lidi byli ve špatný èas na špatném místì. To je celé. Nemyslím si, že všechno ve spise je o nìkterých lidech pravdivé. Je jich tam pìt šest, kteøí tam podle mého laického názoru nemají co dìlat. Mùj subjektivní pocit.

Ovlivnìné zápasy

3. liga

Podle policie si Brozany v bøeznu 2020 zaøídily výhru pøes Martina Svobodu, který získal díky svým skandálùm v minulosti pøezdívku Chøestýš. Pomohli k tomu rozhodèí Tomáš Grímm, jeho asistenti Marek Janoch s Janou Štychovou a delegát Pavel Moník. 

Litomìøický manažer Martin Pýcha mìl podle detektivù na žádost Romana Rogoze, šéfa Vyšehradu, nasadit v èervnu 2020 slabší sestavu. Za úplatu. Pýchu kontaktoval i tehdejší místopøedseda asociace Roman Berbr a pozval ho na schùzku.

Jste v pøípadu obvinìný?
Podezøelý. Co bude dál, nevím. Asi zøejmì ještì nìjaký výslech bude. Už jsem se k tomu jednomu bodu, já tam mám jen ten jeden, vyjádøil, a to je všechno. Právníka jsem si ani nebral, protože svìdomí máme èisté. Uvidíme, jak se to bude vyvíjet, tøeba si právníka vezmu.

Takže své jméno mezi høíšníky považujete za nesmyslné?
Každý, komu z toho seznamu zavoláte, vám øekne, že to nesmysl je, i kdyby to nesmysl nebyl. Ale lidi, co mì z fotbalového prostøedí znají, vìdí své. Fotbal mì jen stál peníze. A úsilí. Nejen v Litomìøicích, pøedtím i v Kolínì, na Vyšehradì jsem panu Klímovi pøed lety pomáhal. Tohle je nesmysl. Jaká je hierarchie ve fotbale, co se týèe funkcionáøù a rozhodèích, to pøece všichni víme. Nebo se to všude øíká, ale nic se nedìlo. Oni øeší utkání Litomìøicka na Vyšehradì, ale ten zápas ve stejné sezonì, když Litomìøicko prohrálo doma 0:1 gólem z tøímetrového ofsajdu za pøítomnosti všech správných funkcionáøù, nikdo neøeší. Rozhodèí dostali tøi zápasy stop a dál nic. Pøitom to byl záøez jako prase. O tom se nemluví, tam už žádné peníze nikdo nedostal. Já se s tím problémem samozøejmì budu muset poprat, ale urèitì z toho nejsem nervózní, že bych nìco provedl.

Je teï šance proèistit fotbal?
Proèistí se to v jednom jediném momentì, když se tyhle všechny struktury vymìní. Jinak to nepùjde. Jak jsem øekl na policii - všechny kluby, jestli divize, 3. liga, 2. liga, možná i 1. liga, ale tam ten segment tolik neznám, neøeší, proti komu hrají, protože soupeøe plus minus znají. Ale všichni koukají první na to, kdo vás píská. Takže jak to chcete zmìnit? Pokud tahle vìtev bude stále stejnì fungovat, bude to poøád dokola.

Štìpán Kacafírek z Litomìøicka slaví s fanoušky skalp Pøíbrami.

Štìpán Kacafírek z Litomìøicka slaví s fanoušky skalp Pøíbrami.

Co teï ve fotbale dìláte?
Mám hráèe ve Velvarech, v Chrudimi ve 2. lize, mìl jsem je v Ústí nad Labem. Spíš jsem investor, mám šest osm, nìkdy deset lidí v klubech. V žádném oddíle nejsem funkcionáø, spíš se starám o své oveèky.

„Nevrhá to na nás hezký stín“

Fotbalové Litomìøicko a Brozany na pranýøi. Jména severoèeských klubù figurují v Berbrovì úplatkáøské kauze - a rozhodnì ne v roli poškozených. Policisté je ve spisech, které zveøejnily Lidovky.cz, oznaèili také jako hybatele špinavých praktik.

„Nevrhá to na nás hezký stín, je to špatnì,“ mraèí se Robert Mühlfait, nový pøedseda Litomìøicka; souèasné vedení klubu pøitom nemá nic do èinìní s tím, co se tehdy v èervnu 2019 mìlo odehrát.

Litomìøicko tehdy ve 3. lize ruplo na Vyšehradì 1:7 a podle detektivù nejen kvùli zmìnìné nominaci rozhodèích. Šéf Vyšehradu Roman Rogoz a místopøedseda asociace Roman Berbr prý lobbovali u Martina Pýchy, tehdejšího manažera Litomìøicka, aby nasadil slabší sestavu. Za úplatek, který pak Pýcha mìl telefonicky urgovat. „Nesmysl, svìdomí mám èisté. Celý život jsem peníze do fotbalu dával a urèitì jsem si žádné neodnesl,“ brání se Pýcha.

Po sezonì 2018/19 došlo v Litomìøicku k zemìtøesení, klub vzdal 3. ligu a noví lidé udrželi aspoò krajský pøebor. „Vedení v èele s panem Pýchou skonèilo, odešli z Litomìøicka vèetnì všech hráèù. Já tu dlouho hrál a klub mì oslovil, složili jsme partu klukù, co to chtìli zachránit. Pøevzali jsme oddíl s velkými dluhy, byly tu rùzné pùjèky. Ale to zapojení do kauzy Berbr nás pøekvapilo,“ doznal nynìjší šéf Mühlfait.

V inkriminovaném roèníku Litomìøicku pøedsedal Radek Bania, jenže v kvìtnu funkci složil z rodinných dùvodù. „Ještì jsem pak klubu pomáhal, ale my z bývalých Litomìøic mìli na starost všechno od béèka po mládež, pan Pýcha áèko,“ tvrdí Bania. „S tou slabší sestavou to je podle mì nesmysl. Když jsem na ni koukal, byli tam hráèi, co normálnì hráli, a pár tìch, kteøí se v závìru sezony zkoušeli. Ale nedám ruku do ohnì ani za to, ani za to.“

I tøetiligové Brozany jsou podle policie namoèené. Funkcionáø Martin Svoboda, známý pod pøezdívkou Chøestýš, mìl zaøídit jejich výhru nad Bohemians. Pomoci mu v tom mìli sudí Tomáš Grímm, asistenti Marek Janoch s Janou Štychovou a delegát Pavel Moník. Výsledek letošního bøeznového zápasu byl 2:0 pro Sokol. 

„Ta kauza nás pøekvapila, ale teï k tomu nemám co øíct. Všechny informace víme jen z médií, nic oficiálního nám nepøišlo. Podle mì s tím nemáme nic spoleèného. Aspoò myslím,“ øíká brozanský sekretáø Petr Nepraš. Ani on prý ruku do ohnì za nikoho dávat nebude. „Na to už jsem ve fotbale pøíliš dlouho.“

I Nepraš pøiznává, že výsledek trochu podivný byl. „Zrovna s Bohemians to byly snad jediné dvì výhry, které jsme v té sezonì mìli. Dvakrát jsme vyhráli 2:0. Vypadá to divnì, ale nemùžu k tomu utkání nic øíct, protože jsem tam nebyl.“

Svobodu alias Chøestýše osobnì Nepraš nezná. „Vidìl jsem ho jednou na Litomìøicku a jinak jen z èlánkù z médií vím, že ten èlovìk existuje,“ tvrdí. Ani v obecné rovinì Berbrovu kauzu moc rozpitvávat nechce. „Fotbal dìlám celý život, mùžu si o tom myslet, co chci, ale veøejnì to teï komentovat nebudu.“

Football news:

Atalanta scored 2 goals for Liverpool in 4 minutes. The Reds missed out for the first time in this Champions League
Mike Tyson: Maradona was my hero and friend. We were compared. I will miss him
Lewandowski scored his 71st goal in the Champions League and shares third place with Raul. Ahead-Ronaldo and Messi
Vidal was removed for arguing with the referee in the game with Real Madrid. He received two yellow cards in a minute
Koke first played 100 games for Atletico in European competitions
Pep on Maradona: Saw the banner: it doesn't matter what you did with your life. It is important that made for our
Pep Guardiola: Manchester City have reached the knockout stages of the Champions League and can focus on other tournaments