Czech Republic

Pod dozorem slavného šéfa. Peterku zaměstnává čerstvá posila Lakers

Kvùli pozdìjšímu startu nìmecké soutìže má Peterka v dresu lvù z Braunschweigu odehráno pìt zápasù. V ligovıch kláních zatím zapisuje 4,7 bodu a 5 doskokù na zápas. Støelecky se mu více daøí v národním poháru s 10 body a 4,5 doskoky. 

První oficiální zápas mìly nìmecké soutìže na programu až 24. øíjna, letní pauza se tedy pøi zapoètení brzkého konce Kooperativa NBL pìknì protáhla.

„Pøiznám se, že to bylo t잚í dostat se zpátky do zápasového a tréninkového rytmu. Doufám, že se to už nebude opakovat,“ vìøí Peterka, že už další prùbìh sezony bude podle aktuálního plánu. 

Dennis Schröder: skeják posedlı zlatem

Na druhou stranu mìl dost èasu se sžít s novım prostøedím: „Zaèal jsem tím, že jsem se nemohl tıden vidìt se spoluhráèi, tak jsem mohl aspoò poznat mìsto. Je pìkné, je tam všechno… V klubu je dobrá parta. Hráèi i trenér jsou v pohodì.“

Do té dobré party patøí - i když trochu vzdálenì - i hvìzda z NBA. Peterkùv klub totiž vlastní Dennis Schröder, tahoun souèasné nìmecké reprezentace. 

„Uvìdomujeme si, koho máme za majitele. Èasto se chodí dívat na naše tréninky a od té doby, co pøiletìl, nechybìl na žádném zápase. Jednou nás i pozval na veèeøi. Když pøestoupil do Lakers, tak jsme to s klukama øešili, jakou bude mít situaci,“ popisuje Peterka, jaké to je mít za šéfa takového hráèe.

Nìmeckı rozehrávaè Dennis Schröder

Nìmeckı rozehrávaè Dennis Schröder

Jednou už dokonce došlo na vzájemnou konfrontaci na høišti: „Bylo to zajímavé. Má své individuální tréninky ve stejné hale jako my. Zrovna byl pøed námi, nás bylo devìt a potøebovali jsme ještì jednoho, abychom mohli hrát pìt na pìt, tak se k nám pøidal. Párkrát jsme se pøesvìdèili, jak je rychlı a dobrı.“

Braunschweig je v prùbìhu letošního roèníku v obou soutìžích prakticky na padesátiprocentní úspìšnosti. „Liga je o pár levelù vıš než ta èeská. V pøípravì jsme tøeba hráli se druholigovım tımem. Myslím, že v klidu by mohli hrát nejvyšší èeskou soutìž. V Nìmecku jsou tımy profesionální až do ètvrté ligy. Pøirovnal bych to, že každı zápas je tam jako v Nymburce zápas Ligy mistrù,“ pochvaluje se úroveò.

Se svım vytížením je zatím spokojenı, a tak se mùže vrhnout i na další, než jen sportovní vızvy. Tou je urèitì ovládnout øeè našich západních sousedù: „Mìl jsem ètyøi roky nìmèinu na škole. Kluci byli pøekvapení, že umím pozdravit nebo zeptat jak se jim daøí a øíct, že pocházím z Èeska. Už jsem si požádal o lekce nìmèiny. Zatím mi tedy žádného uèitele nenašli.“

Do šprechtìní ho ale zatím situace netlaèí. V kabinì Braunschweigu vládne jinı, ještì o nìco svìtovìjší jazyk: „Trenér je Amerièan (Pete Strobl) a jsme tam tøi cizinci, ostatní jsou Nìmci. Obèas mì štve, že jim nerozumím, když se baví mezi sebou. Ale tréninky a všechno ostatní je v angliètinì.“

Na reprezentaèním srazu pøepnul skoro vıhradnì na èeštinu. Na chodbì hotelu ve Vilniusu ji slyšíte dost vıraznì a èasto. Právì tady se totiž kvùli opatøením uvnitø basketbalové bubliny odehrává kompletnì celı spoleèenskı život.

Vzpomínka na školní obìdy v podání èeskıch basketbalovıch reprezentantù:

„Je to hroznì zvláštní, ale taková je situace. Musíme to zvládnout. Nejdivnìjší je, že jíme sami na pokojích. Myslím, že když se scházíme na tréninku nebo na video, tak by šlo i jídlo. Taková jsou ale pravidla a my je musíme respektovat,“ pøemıšlí nad tím, co mu na opatøeních nejvíc vadí. A podle ohlasù z tımu není sám. Toto pravidlo litevské vlády je ale striktní.

I když je ve Vilniusu deštivé poèasí, obèasné procházky prostì scházejí: „I tøeba když jsme nìkam jeli s Nymburkem, chtìli jsme se projít aspoò kolem hotelu. Kdyby to šlo, tak i tady bychom šli na procházku. Tohle nám chybí. Jsme zavøení na jedné chodbì.“

Football news:

Jordan Henderson: If it wasn't for the referee's whistle, Mane would have gone one-on-one. Very strange
Memphis Depay: Me and Auar want to go to one of the top three clubs in the world
Stones scored the 3rd double of his career. One for the 2018 World Cup
Griezmann scored 6 (3+3) points in the last 4 games for Barca
Gundogan has scored 4 goals in his last 6 Premier League games. The same number was in the previous 55 games
Lineker after the Liverpool - Manchester United match: Both teams went on the attack. What an exciting fight for the title
Liverpool have made only 10 shots on target out of 62 in the last 4 rounds of the Premier League