Czech Republic

Počet nových případů covidu se třetí den drží nad stovkou. Ohniska zůstávají na Ostravsku a Kutnohorsku

Proti støedì mírnì klesl poèet aktuálnì nemocnıch na 4439. Vìtšina z nich má mírnı prùbìh onemocnìní. V nemocnici je s koronavirem 141 pacientù, ve vážném stavu je 12 z nich.

Pod stovkou byl denní pøírùstek nakaženıch ve dvou dnech minulého prodlouženého víkendu, v minulém tıdnu kvùli ohnisku nákazy na Karvinsku vìtšinou pøesahoval stovku. Množství odhalenıch pøípadù souvisí s poètem testù v daném dni. Testovanıch po poklesu pod 2000 v nedìli a v pondìlí bylo v úterı a ve støedu mezi ètyømi a pìti tisíci. Poèet testù za ètvrtek ministerstvo zveøejní dnes vpodveèer.

Na Karvinsku, které je nyní nemocí nejvíce zasažené, za uplynulı tıden zaznamenali zhruba 115 novıch pøípadù na 100 000 obyvatel. Èíslo zde v posledních dnech klesá. Nákaza se v okrese rozšíøila hlavnì mezi pracovníky dolù èernouhelné firmy OKD a jejich blízkımi.

O koronaviru na Karvinsku ve ètvrtek debatovali poslanci na mimoøádné schùzi. Opozice poukazovala na to, že lidé zde musejí na testování a vısledky testù èekat i nìkolik dní, zpochybòovala fungování takzvané chytré karantény, která má usnadnit hledání možnıch nakaženıch. Ministr zdravotnictví Adam Vojtìch (za ANO) uvedl, že situace na Karvinsku se uklidòuje a nákaza se tam nekontrolovanì nešíøila.

Na sousedním Frıdecko-Místecku, kde kvùli nákaze pøerušila provoz spoleènost DEVA, je za posledních sedm dní zhruba 34 novıch pøípadù na 100 000 obyvatel. Na Ostravsku je to 18, na Kutnohorsku 46 a na Jihlavsku zhruba 11 novì nemocnıch na 100 000 obyvatel. Na Kutnohorsku je ohnisko covidu-19 v Církvici, na Jihlavsku ve Vìtrném Jeníkovì, kde už se ale nárùst poètu nemocnıch témìø zastavil.

Mezi kraji bylo zatím nejvíc nakaženıch zaznamenáno v Moravskoslezském, kde dosud odhalili 3590 pøípadù koronaviru. V Praze je to 2636 pøípadù, naproti tomu v Jihoèeském kraji jen 208. S covidem-19 nejvíc lidí zemøelo v Praze, úmrtí tam bylo 109. Nejménì zemøelıch evidují ve Zlínském kraji, byla tam tøi.

Football news:

Arsenal will announce Willian's move next week
Benfica are working on a transfer for Cavani
Messi refused to shake hands with Cakir after the game with Napoli. The referee cancelled his goal
🐝De Jong played with Napoli with a bandage on his arm due to a bee sting
Shevchenko-Pirlo: good Luck in your new adventure
Owen on Barca: an Aging team. They don't look like they will reach the final, and they don't look like Barcelona
Monchi on Rakitic in Seville: He is my friend, but it is difficult financially, if not impossible