Czech Republic

Počet nově nakažených v Česku v pátek poprvé překonal hranici 15 tisíc, nejrychleji se nemoc šíří na Zlínsku

Páteèní pøírùstek je za tento den v tıdnu rekordní poètvrté za sebou, èísla se pøed koncem pracovního tıdne opakovanì zvyšují zároveò s rostoucím poètem testù. Jejich množství vùbec poprvé ve støedu i ve ètvrtek pøekroèilo 45 000, kolik jich laboratoøe provedly bìhem pátku, oznámí ministerstvo zdravotnictví v sobotu vpodveèer.

Koronavirem se dosud v Èesku nakazilo 238 323 lidí, vyléèilo se 91 651 z nich. S nemocí covid-19 zatím zemøelo 1971 pacientù, za poslední tıden poèet vzrostl témìø o polovinu. V nemocnicích bylo ke ètvrtku 5044 nakaženıch, ve vážném stavu 751 z nich. Hospitalizovanıch za poslední tıden pøibylo témìø o dvì tøetiny, poèet pacientù s intenzivní péèí stoupl o víc než tøetinu.

Nejvíc se v posledním tıdnu nákaza šíøila na Zlínsku, kde bylo za tu dobu potvrzeno zhruba 1004 pøípadù na 100 000 obyvatel. Následují okresy Pøíbram s 936 nakaženımi a Plzeò-jih s 929 pøípady na 100 000 obyvatel za posledních sedm dní. Pod 300 má tento údaj jako jedinı okres Cheb.

Stát postupnì zavádí opatøení, která mají zabránit zahlcení zdravotnického systému pacienty s covidem-19. Po posledním zpøísnìní je od ètvrtka až na vıjimky zakázán maloobchodní prodej a poskytování služeb a také omezen pohyb lidí. Domovy mohou opouštìt jen pøi nezbytnıch cestách do práce, na nákupy, k lékaøi èi za rodinou, setkávat se mohou maximálnì ve dvou, pokud nejde o èleny jedné domácnosti.

Dùvìru veøejnosti v restrikce by mohla narušit situace kolem ministra zdravotnictví Romana Prymuly (za ANO), kterı omezení vyhlašoval a opakovanì žádal lidi, aby je dodržovali. Deník Blesk zveøejnil fotografie Prymuly odcházejícího bez roušky v noci z restaurace, která mìla bıt v tu dobu podle vládního naøízení zavøená. Ministr uvedl, že žádné opatøení proti koronaviru neporušil, a odmítl rezignaci, ke které ho vyzval premiér Andrej Babiš (ANO). Pøedseda vlády proto navrhl Prymulovo odvolání prezidentu Miloši Zemanovi, kterı ale rozhodnutí odložil na pøíští tıden.

Football news:

Mourinho bought the Hamon Region for 500 pounds. He promised this if the defender does not beat Mahrez
River paid tribute to Maradona. Diego played for the club's superclasico Rivals
Unknown stories about Diego: as a child, there was not enough food for the whole family, my mother skipped dinner, at the first job I poisoned cockroaches
Pele on Maradona's death: I lost a great friend and the world is a legend
Due to Maradona's death, Boca juniors' playoff game in the Copa Libertadores was postponed for a week
Sterling's heel gave an assist to Foden in the Champions League match with Olympiacos
Messi on Maradona's death: he will stay with us because he is eternal