Czech Republic

Počet lidí v exekuci klesl o 50 tisíc. Pandemii ale zneužívají, míní komora

„Klesající poèet povinnıch (dlužníkù) vnímáme pozitivnì, neukazují se žádné èerné scénáøe, jak se snaží nìkteré organizace prezentovat. Urèitì je tøeba bıt opatrnı v souvislosti s koronavirem, jehož dopady budou mít déletrvající efekt, ale je nutné k celé problematice pøistupovat racionálnì,“ uvedl prezident komory Vladimír Plášil.

Komora proto varuje pøed navrhováním opatøení, která mají za cíl omezit vymahatelnost práva, a už jde o moratorium na exekuce èi omezování mobiliárních exekucí. Ty jsou podle komory totiž èasto jedinım nástrojem, jak se vìøitel ke svım prostøedkùm mùže dostat. A právì na vìøitele, a zejména ty drobné, mùžou tato další omezení podle komory tvrdì dopadnout. Stát pak mùže vytvoøit pùdu pro to, aby se z vìøitele stal dlužník, což je podle ní nepøípustné.

Z vìøitele dlužníkem

„Nová omezení exekucí jsou prokazatelnì úmyslnì zneužívána rozšiøující se skupinou povinnıch (dlužníkù), kteøí platit jednoduše nechtìjí. Pokud stát bude tato omezení rozšiøovat, hrozí ztráta dùvìry v právní stát a vrátíme se do devadesátıch let, kdy se vymáhání bude øešit více inkasními agenturami èi úplnì jinımi zpùsoby vèetnì fyzického násilí,“ upozornil Plášil.

Podle komory se pravidelnì zvyšuje nezabavitelná èástka, kterou nelze dlužníkovi postihnout srážkou ze mzdy a navíc se nìkolikrát rozšíøil vıèet takzvanıch nezabavitelnıch vìcí. Mobiliární exekuce se nikdy nemùže dotknout základních potøeb a bìžného vybavení, naopak se podle nìj tıká v podstatì zbytnıch a nadstandardních vìcí.

Pro dlužníky èím dál èastìji legislativní zmìny podle Plášila znamenají impuls pøestat øešit hrazení jejich pohledávek nebo posvìcení dlouhodobého trendu dluhy neplatit vùbec. „Mám pocit, že za každou další zmìnou stojí více populismus než zámìr dluhovou problematiku øešit. Proto dlouhodobì navrhujeme ustanovení meziresortní pracovní skupiny, která bude plnì obeznámena se situací a bude zastávat roli kvalifikovaného poradního orgánu v procesu legislativních zmìn,“ uzavøel Plášil.

Football news:

Barcelona have 14 points after 10 rounds - the worst start in La Liga in 33 years
The same goal Monday in the Euro 1960 final: did not see the ball fly into the net, and says that he had no right not to score
Monday's last name appeared by accident - because of a drunk person. He entered the day of the week in the documents
Messi is the only one in the top 5 European leagues not to score after 10 + shots in a championship game this season
Lampard on 3-1 with Leeds: I'm absolutely thrilled. On another day we could have scored 5-6
Koeman on 1:2 with Cadiz: the Mood was not too good. Lost because of an error
Mbappe scored his 100th goal for PSG and shares 4th place in the club's goalscoring list