Czech Republic

Po vykolejení vlaku na Teplicku už funguje jedna kolej, ale jen pro diesely

„Od pondìlního veèera byl zprovoznìn prùjezd železnièní stanicí Úpoøiny po 2. koleji bez trakèního vedení a se sníženou rychlostí, což znamená jednokolejnı provoz z Øehlovic pøes Úpoøiny až do Ohníèe. Osobní vlaky dále do Úpoøin zajíždí z Radejèína. Smìr z Úpoøin do Øetenic je zatím nesjízdnı,“ øekl mluvèí Správy železnic Marek Illiaš.

„Pro nákladní a osobní vlaky po trati z Ústí nad Labem do Bíliny a zpìt v nezávislé (motorové) trakci je železnièní stanice omezenì prùjezdná. Smìr do Radejèína je vlaky obsluhován, smìr do Øetenic zatím øešíme náhradní autobusovou dopravou,“ dodal Illiaš.

V místì znièené trati v souèasné dobì probíhá pøíprava na betonování základù pro trakèní podpìry a oprava vıhybky ve smìru na Teplice.

„Dále bude nutné opravit poškozené trakèní vedení. Zde jsme limitováni nejvíce tuhnutím betonu u základù, zprovoznìní elektøiny na trati proto odhadujeme na druhou polovinu øíjna,“ popsal mluvèí Správy železnic.

Závažnìjší však je podle Illiaše znaèné poškození dvou køižovatkovıch vıhybek. „Zde jsou dlouhé dodací lhùty vırobce, které tak vychází do zimního období,“ podotkl mluvèí.

„Nahradit bude nutné ještì jednu poškozenou vıhybku. Dále nás èekají  opravy železnièního svršku v délce nìkolika set metrù. Opravit je nutné také železnièní pøejezd a znaènì poškozenou vıstroj zabezpeèovacího zaøízení,“ doplnil Illiaš.

Pro návrat vlakù na tra v plném rozsahu je podle Illiaše klíèovı termín dodání vıhybkovıch souèástí. „Øádovì lze úplné zprovoznìní odhadnout v horizontu tøí mìsícù, pokud budou v závìru roku pøíznivé klimatické podmínky,“ sdìlil mluvèí.

Náklady na opravu trati zatím nejsou pøesnì stanoveny. „Stále se pohybujeme v odhadech zhruba 25-30 milionù korun. Ještì napøíklad nejsou zcela odklizeny havarované vozy,“ uvedl Illiaš.

Pøíèiny železnièní nehody zkoumá Drážní inspekce

Vedle prací na zprovoznìní trati probíhá také vyšetøování pøíèin nehody. „Drážní inspekce provádìla šetøení pøímo na místì a zadokumentovala vše, co bylo možné. V tuto chvíli zaèíná sbìr podkladové dokumentace pro šetøení,“ øekl mluvèí Drážní inspekce Martin Drápal.

Šetøení bude podle Drálapa probíhat ještì nìkolik mìsícù. „Na šetøení máme dvanáct mìsícù, uvidíme však, jak rychle to bude postupovat, než budeme znát finální pøíèiny události,“ podotkl.

Nejprve se musí se zadokumentovat stav železnièní tratì a drážních vozidel. „Na tìch musí bıt také provedena komisionální prohlídka,“ pøipomnìl mluvèí s tím, že dále pak pøijdou na øadu vıpovìdi zamìstnancù.

„Až se nám podaøí zjistit všechny pøíèiny a okolnosti, budeme se snažit také navrhnout bezpeènostní doporuèení, aby pøedcházelo vzniku takovıchto událostí,“ doplnil Drápal.

Football news:

Hakimi had contracted the coronavirus. Inter will play Borussia Gladbach today
Manchester United's debt increased by 133% in the 2019/20 season, while revenues fell by 19%. Loss - 23.2 million pounds
Liverpool, Manchester United, Real Madrid are preparing the European Premier League project. It seems that everything is serious now: they are supported by FIFA
Lampard on Cech in the Premier League bid: it will be good for Our goalkeepers to train with one of the best goalkeepers. He is relatively young
Coach Salzburg had a problem with being an American. And I came up with a game style while watching the Princeton rowers
Ozil on not being included in Arsenal's Premier League bid: Very disappointed. Loyalty is rare today
Ronaldo has a bald haircut: Success is measured by the obstacles you overcome 😉 💪 🏽