Czech Republic

Plzeňský Kantner: Nechtěl jsem puk nazdařbůh hodit na branku

Proti Èeským Budìjovicím to navíc byla vítìzná trefa, Kantner necelé dvì minuty pøed koncem z brejku rozetnul nerozhodný stav 2:2.

„Vìdìl jsem, že když dám gól, asi to rozhodne zápas. Ale že bych nad tím cestou k brance nìjak pøemýšlel, to zase ne,“ popisoval dvaadvacetiletý forvard po výhøe 4:2.

Kantner pøedtím na obranné modré èáøe využil riskantního manévru hostujícího Prokeše. Vypíchl mu puk, jel sám na gólmana Pateru a oklamal ho rychlou klièkou do bekhendu. „V myšlenkách bylo, že nìco zkusím, že puk jen tak nenahodím nazdaøbùh na branku. Vìdìl jsem, že gólman je trošku menšího vzrùstu, že by dlouhá klièka mohla vyjít. Naštìstí to tak bylo.“

Plzeò v závìru pøi power play Motoru výhru ještì podtrhla díky Kodýtkovi, ale na tøi body se proti houževnatému nováèkovi poøádnì nadøela. „Jsou výborní bruslaøi. Vìdìli jsme o tom, pøesto první tøetina z naší strany nebyla dobrá a bojovali jsme s tím vlastnì celý zápas. Tøi body byly hodnì vybojované, nic nám nedali zadarmo. Jsem rád, že to tak dopadlo,“ ocenil Kantner.

Brankáø Èeských Budìjovic Jiøí Patera inkasuje gól.

Brankáø Èeských Budìjovic Jiøí Patera inkasuje gól.

Nad tím, co se dìlo v plzeòské kabinì po první tøetinì, ve které Jihoèeši dvìma brankami odpovìdìli na vedoucí trefu Støíteského, se jen pousmál. „Byl tam hluk. Tím bych to uzavøel...“

Pro øadu hráèù na obou stranách to byl pikantní duel. V Plzni pùsobí Gulaš s Mertlem, èeskobudìjoviètí odchovanci, nebo další Jihoèeši Rob s Vráblíkem. Na druhé stranì se na led Škody vrátili její bývalí hráèi Indrák, Jonák, Pøikryl èi Allen.

„Ale na žádné øeèièky nebyl èas. Tøeba s Mírou Indrákem to vùbec nejde, s ním je to bìhem zápasu vždycky poøádnì vyhecované. Samozøejmì si obèas zavoláme, ale na ledì je to jinak,“ popisoval Kantner. I když hra trochu drhla, pøipsala si Plzeò nakonec tøetí výhru v sezonì a s 10 body je v tabulce tøetí za Hradcem Králové a Libercem.

Právì do Hradce mìla Škoda zamíøit ve ètvrtek, jenže nakonec je scénáø úplnì jiný. Východoèeši zøejmì zamíøí do karantény, takže duel se odložil. A místo toho si Plzeò operativnì zaplnila víkend moravskou jízdou. V sobotu nastoupí ve Zlínì (17 hodin), hned o den pozdìji ve Vítkovicích (16).

Football news:

Messi scored in the 16th consecutive Champions League season and repeated Giggs' record
Bruno did not score a PSG penalty at the first attempt, but the referee asked for an Interruption due to Navas' exit from the goal line
Koeman is the fifth coach to manage 6 teams in the Champions League
Messi is playing his 17th season in the Champions League for Barcelona. This is a club record
Pirlo is the 3rd coach in the history of Juve to win a debut away match in the Champions League, after Capello and Lippi
Georginho Wijnaldum: Pickford went for an idiotic tackle. In matches with Everton, this often happens
Cech is included in Chelsea's Premier League bid. He ended his career as a player in the summer of 2019