Czech Republic

Plošné očkování proti tuberkulóze v boji s covidem nepomáhá, tvrdí lékařka

Lékaøi Èeska

Je souèasné období pro vás profesnì nejhektiètìjším, nebo jsou plicní lékaøi na boj s epidemiemi tak nìjak už zvyklí?
Rozsahem svıch èinností mám hektickı život celou dobu, ale teï se to ještì urychlilo. Každı den vìnuji covidu-19 velmi podstatnou èást èasu a øada dalších vìcí musela jít bohužel stranou. Zpoèátku na jaøe pøi prvním nárùstu nemocnıch – nechci øíkat bìhem první vlny, protože koronavirus se od té doby nikam nevytratil – se vše orientovalo na intenzivní péèi. A s námi plicními lékaøi se kupodivu zprvu v péèi o pacienty pøíliš nepoèítalo, i když covid-19 je vlastnì tìžká forma zápalu plic. Takže nejdøíve jsem bojovala o to, aby nám vùbec dovolili dìlat testy. Ovšem postupnì se ukázalo, že plicní lékaøi mají v boji s touto nemocí velmi dùležitou roli. Nyní se naše klinika stará o nemocné s covidem-19 v plném rozsahu a zajišuje ve spolupráci s dalšími oddìleními péèi na akutních lùžkách, lùžkách JIP i na lùžkách následné péèe. Hodnì nám v tom pomáhají lékaøi a sestry i z ostatních klinik a oddìlení, jako je geriatrie (specializuje se na nemoci ve vyšším vìku, pozn. red.), hrudní chirurgie, interna, ale tøeba i všeobecná chirurgie a revmatologie. 

Football news:

Pep on Aguero's reaction to Maradona's death: it's difficult, especially for his son. Sad situation for the family
Pogba and Mctominay will not play with Southampton due to injuries
Jurgen Klopp: Maradona is the best player in my life. Meeting him was like meeting the Pope
Chalhanoglu will move to Manchester United as a free agent in the summer of 2021 (Christian Falk)
Benzema, Carvajal, Ramos and Valverde will not play with Alaves due to injuries
Ronaldo will not play against Benevento. Pirlo gave him a rest
Zidane on Real Madrid's downturns: Stability in football is the hardest thing to achieve. The problem is not in relation