Czech Republic

Plicní ventilátory z ČVUT dostaly registraci pro nouzové využití

Lidé na nìj ve sbírce pøispìli 12 miliony korun, díky èemuž bylo vyrobeno 182 kusù. Že by pøístroje mìly tento tıden registraci získat napsal ministr zdravotnictví Roman Prymula (za ANO) v úterı. 

ÈVUT minulı tıden na webu nabídla ventilátory zaplacené ze sbírky. Nyní je firma MICo rozveze zdarma a zajistí také zaškolení personálu. Mluvèí ÈVUT Andrea Vondráková uvedla, že nemocnice poptaly 650 kusù. Podotkla, že se tak nyní nedostává zhruba 450 zaøízení. Pokud by byly vyrobeny, putovaly by pøedevším do menších nemocnic.

„Chtìli bychom poprosit firmy, které by mìly zájem pomoci èeskım nemocnicím, aby pøispìly jakoukoliv èástkou na úhradu tohoto ventilátoru. Chceme jednat i s hejtmany a dalšími zøizovateli nemocnic, kteøí si o CoroVent požádali ohlednì získání financí na jejich úhradu,“ øekl rektor ÈVUT Vojtìch Petráèek. Podle školy byla cena jednoho ventilátoru snížena na 200 tisíc korun a jde o nejlevnìjší ventilátor na trhu.

Jiøí Denner z firmy MICo pak øekl, že použití CoroVentù bude možné v pøípadì, že nemocnice nebudou mít volná už žádná standardnì certifikovaná zaøízení.

„V posledních dnech nás kontaktovaly nìkteré nemocnice, kterım už ventilátory došly, nebo jim zbıvaly jednotky kusù a nutnì potøebovaly doplnit stavy,“ uvedl Denner. „Bohužel jsme jim je nemohli do dnešního dne dodat, protože bychom tím porušili zákon a samy nemocnice by je pak pod hrozbou trestního stíhání nemohly použít. Bloková vıjimka tento stav naštìstí mìní a nastane-li situace, že nemocnicím certifikované ventilátory dojdou, mohou beztrestnì použít CoroVenty,“ konstatoval. Denner také zdùraznil, že vıhodou tìchto ventilátorù je snadná obsluha, zaškolení tak trvá krátce.

V srpnu získal èeskı plicní ventilátor americkou certifikaci FDA EUA (Emergency Use Authorization), která má usnadnit pøedevším jejich prodej do zahranièí.

V Èesku je podle posledních dat v nemocnicích 1932 plicních ventilátorù, kvùli epidemii covidu-19 se dennì sleduje jejich volná kapacita. Zhruba v polovinì øíjna klesla pod 50 procent, nyní je obsazeno 52,1 procenta.

Premiér Andrej Babiš dnes na twitteru po telefonátu se šéfkou Evropské komise Ursulou von der Leyenovou uvedl, že komise Èesku kvùli vıvoji koronaviru v zemi dodá 30 plicních ventilátorù z krizovıch skladù Evropské unie. Zároveò komise propojí Èesko s ostatními èlenskımi státy bloku, které nabídnou své volné kapacity.

Minulı tıden ministr Prymula øekl, že resort poøídil od zaèátku epidemie do nemocnic 500 novıch ventilátorù. Dostaly je státní, krajské i soukromé nemocnice. Èesko má v nejbližších dnech obdržet i dar 100 ventilátorù od firmy BTL, která celkovou kapacitu posílí, uvedl v sobotu národní koordinátor intenzivní péèe Vladimír Èernı. Vláda také v pátek schválila objednávku 500 pøístrojù za 250 milionù korun.

ARCHIVNÍ VIDEO: Za pouhı mìsíc vyvinuli ventilátor pro èas nouze (24. dubna 2020):

Football news:

Atalanta scored 2 goals for Liverpool in 4 minutes. The Reds missed out for the first time in this Champions League
Mike Tyson: Maradona was my hero and friend. We were compared. I will miss him
Lewandowski scored his 71st goal in the Champions League and shares third place with Raul. Ahead-Ronaldo and Messi
Vidal was removed for arguing with the referee in the game with Real Madrid. He received two yellow cards in a minute
Koke first played 100 games for Atletico in European competitions
Pep on Maradona: Saw the banner: it doesn't matter what you did with your life. It is important that made for our
Pep Guardiola: Manchester City have reached the knockout stages of the Champions League and can focus on other tournaments