Czech Republic

Plastický chirurg z Kalifornie operoval přímo během online soudního řízení

Úøedník vrchního soudu v kalifornském mìstì Sacramento nemohl zakrıt údiv, když se chirurg Scott Green pøipojil za zvukù vrèení a pípání zdravotnickıch pøístrojù a v záøi chirurgickıch lamp pøipojil k virtuálnímu soudu, píše list The Sacramento Bee.

„Dobrı den, pane Greene? Jste pøipraven na soudní proces? Vypadá to, že jste zrovna teï na operaèním sále?“ zeptal se soudní úøedník.

Chirurg bez váhání pøisvìdèil. „Jsem, pane. Ano, právì teï jsem na operaèním sále. Jsem pøipraven na jednání. Pokraèujte,“ odvìtil Green, za nímž je vidìt další lékaø, jak pøipravuje svìtla.

Soudní øízení zabıvající se dopravními pøestupky musí bıt podle kalifornskıch zákonù pøístupná veøejnosti. S ohledem na koronavirová omezení je soudy proto vysílají živì.

Mezitím, co èekal na soudce Garyho Linka, Green se klidnì sklonil k pacientovi a pokraèoval v práci. Link nebyl schopností Greena bıt na dvou místech zároveò pøíliš nadšenı.

„Pokud se nemılím, vidím obžalovaného, kterı je uprostøed operaèního sálu a kterı, jak se zdá, se vìnuje pacientovi. Je to správnì, pane Greene? Nebo bych mìl øíci doktore Greene?“ dotazoval se Link. Chirurg opìtovnì pøisvìdèil.

Soudce pøipustil, že se obává o pacientovo zdraví. Greene ho ujišoval, že na na sále je další chirurg. „Není to vhodné,“ odvìtil soudce. „Chceme udržovat lidi zdravé, chceme je držet naživu. To je dùležité.“

Link proto soudní pøelíèení odložil. S Greenem se dohodl na novém datu v bøeznu.

Chirurg na dotazy médií nereagoval. Lékaøská komise v Kalifornii uvedla, že kuriózní operaci bude vyšetøovat. „Vıbor oèekává, že lékaøi budou pøi léèbì svıch pacientù dodržovat standardy péèe.“

Videohovory v koronavirové dobì se ukázaly bıt už ve více pøípadech zrádné. Texaskı právník bìhem soudního jednání se „promìnil“ v kotì. Zapnutı zvíøecí filtr totiž ze své obrazovky nedokázal odstranit.

V Peru zase videokamera zachytila právníka, jak si bìhem soudního slyšení užívá sexuálních hrátek s neznámou ženou. Soudce ho proto z pøípadu odvolal.

Football news:

Coster-Waldau on Neville's words about Super League: He spoke on behalf of all football fans. Stop this nonsense
The president of UEFA on the head of Juve Agnelli: I have not seen a person who would lie so much. Incredible
UEFA President on Champions League without 12 top clubs: There are a lot of good teams in Europe. Now we know that there are snakes next to us
Shame on you. R. I. P. Liverpool. 1892-2021. Fans of the club hung banners against the Super League on the fence of Anfield
Manchester United midfielder Bruno on Super League: Dreams can't be bought
The decision on Euro 2020 will be made on Friday. Three cities can exclude
Players will not be able to participate in the Euro and the World Cup if they play in the Super League. UEFA President confirmed