Czech Republic

Pište méně mailů, pomůžete životnímu prostředí, říkají britští vědci

Britští ekologové a vìdci se pøed blížící se klimatickou konferencí v Glasgow snaží pøijít s kreativními a inovativními øešeními, jak snížit uhlíkové emise. Pozornost zaèali stáèet na uživatele internetu, kteøí, a se to nezdá, za sebou nechávají obrovskou uhlíkovou stopu.

„Uživatelé internetu v Británii dennì pošlou zhruba 64 milionù úplnì zbyteènıch e-mailù. To produkuje tisíce tun uhlíku do atmosféry. Kdyby každı z tìchto uživatelù poslal dennì o jeden e-mail ménì, planetì to pomùže,“ uvedl pro Financial Times èlen tımu, kterı pøipravuje summit. Mezi nejzbyteènìjší e-maily pak øadí ty, které obsahují pouze text „dìkuji“, „na zdraví“ a zkratku „lol“.

Musíme si uvìdomit, že pøesun zpráv v internetovém prostøedí, kam se øadí i maily, na sebe vážou i pøenos uhlíku do ovzduší.

Susanne Bakerová nezisková organizace TechUK

Uhlíková stopa z e-mailù pochází pøedevším z elektøiny, která je nezbytná k napájení zaøízení, na kterıch se maily ètou a píšou, na síové pøipojení, které data pøenáší, a na datová centra, která uchovávají informace. Aèkoliv experti na klima uvádí, že takto je produkováno pouze 0,1 procenta celkové uhlíkové stopy, zatímco napøíklad automobily vytváøí zhruba 20 procent, s èím dál tím vìtším rozšíøením internetu mohou hodnoty do budoucna rùst.

Podle informací spoleènosti Ovo energy s loòského listopadu by právì jeden ušetøenı e-mail dennì mohl snížit uhlík v ovzduší o 16 tisíc tun roènì, což odpovídá stopì, kterou by zanechalo 80 tisíc pasažérù, kteøí by letìli z Londına do Madridu.

„Musíme si uvìdomit, že pøesun zpráv v internetovém prostøedí, kam se øadí i maily, na sebe vážou i pøenos uhlíku do ovzduší,“ øíká Susanne Bakerová z neziskové organizace TechUK. Dodává však, že technologiètí odborníci se snaží investovat do používání obnovitelné energie a do roku 2030 chtìjí svou uhlíkovou stopu snížit o 50 procent.

Více mailù a ménì letadel

Aèkoliv mnozí uznávají, že komunikace po internetu mùže mít na životní prostøedí dopad, stále se nejedná o nejkritiètìjší segment. „Je jasné, že vnímáme, že internet a uchovávání dat pùsobí na zmìnu klimatu více než kdy pøedtím, je to ale také tím, že jsme online více než kdy jindy,“ øíká profesor Mike Berners- Lee z univerzity v Lancasteru, kterı provádìl na snižování e-mailové komunikace kvùli ochrannì životního prostøedí studii.

Pøedevším v dobì pandemie se internetová aktivita rapidnì navıšila. „Myslím si, že internet nám umožòuje žít lépe než kdy pøedtím a to i bez toho, aniž bychom nìjak zásadnì zvyšovali naši uhlíkovou stopu. Mnoho klasickıch zneèišovatelù navíc v tomto roce utlumilo èinnost,“ uzavírá.

Football news:

Rummenigge on the Euro: UEFA President thinks it would be wiser to host the tournament in one country
Nacho will not play with Alcoyano. Real Madrid defender has been in contact with a coronavirus infection
Cuadrado has recovered from covid and can play with Napoli
Inter have offered to rent Origi from Liverpool
Messi, Ronaldo, Neymar, Lewandowski and Ramos-in the symbolic team of the year from the UEFA website
Berbatov on Bale: He will be returned to Real Madrid if he does not start to show the level that Mourinho expects
Pogba's time at Manchester United is running out again. The club did not buy a top player, but a beautiful story for social networks, Paul lost the battle for influence to Brun