Czech Republic

Piráti v západní Africe jsou čím dál drzejší, peníze EU na boj s nimi nestačí

Když na ni udeøili piráti, nacházela se nákladní loï Mozart více než 370 kilometrù od pobøeží Nigérie. Zatímco se posádka lodi krèila v zabezpeèené místnosti, pøezdívané Citadela, a strachovala se o život, piráti se snažili dveøe úkrytu otevøít. A po šesti hodinách se jim to podaøilo.

Jednoho z námoøníkù lodi smìøující z Lagosu do jihoafrického Kapského Mìsta narušitelé zabili a dalších patnáct unesli. Aèkoli se muže, pocházející z Turecka, nakonec podaøilo osvobodit, zùstává nejasné, jestli a pøípadnì kolik museli zachránci za jejich propuštìní pirátùm zaplatit.

Mezinárodní námoøní úøad (IMB) v roce 2020 zaznamenal 135 námoøních únosù, pøièemž 130 z nich se odehrálo právì v Guinejském zálivu.

A podle expertù jsou piráti stále agresivnìjší, což dokazuje i napadení námoøníkù Mozarta. „Vidíme, že piráti jednají s vìtší beztrestností,“ øíká øeditel IMB Michael Howlett. „Tráví na palubì plavidel více èasu. V jednom pøípadì byli na palubì pøes 24 hodin bez povšimnutí,“ podotıká. 

Stále drzejší piráti vytváøejí strach po celém svìtì, zejména však právì na námoøních cestách v Guinejském zálivu. Vede tudy spojení mezi jižní a západní Afrikou a jde o klíèovou cestou pro cenné zboží, jako je napøíklad ropa pocházející z Angoly a Nigérie.

„V posledních dvou nebo tøech letech se námoøní cesty v Guinejském zálivu staly hlavním dìjištìm mezinárodního pirátství,“ uvedl portugalskı ministr obrany Joao Gomes Cravinho, když jeho zemì v lednu pøevzala pøedsednictví Rady EU.

Od roku 2014 EU poskytla na boj proti pirátství pøes 55 milionù eur (1,4 miliardy korun), které putovaly na lepší zabezpeèení pøístavù èi programy urèené ke zlepšení spolupráce mezi bezpeènostními silami v regionu.

Piráti se pokusili o obsazení øeckého tankeru:

EU chce zlepšit komunikaci a sdílet informace

V lednu se EU rozhodla úsilí ještì zintenzivnit. V regionu už nyní pùsobí øada evropskıch námoøních plavidel, která mají bıt v budoucnu propojena tak, aby bylo možné komunikovat o odpovìdnosti jednotlivıch hlídek a vymìòovat si informace o pirátské èinnosti.

O tom, zda námoøní lodì zamíøí na pomoc tìm, kteøí se ocitli v hledáèku pirátù, se momentálnì rozhoduje na vnitrostátní úrovni pøípad od pøípadu. V listopadu napøíklad italská flotila použila vrtulník k pronásledování pirátù, kteøí nastoupili na dánskou obchodní loï.

Kamal-Deen Ali, øeditel Centra pro námoøní právo a bezpeènost Afriky v ghanské Akkøe, ale nevìøí, že se jedná o dlouhodobé øešení. Vyzval proto k další pomoci sousedním státùm, kterım podle Aliho chybí témìø všechno.

„Øada zemí nemá ani funkèní radarové systémy, které by monitorovaly jejich vody,“ øíká pro stanici Deustche Welle Ali. A situace není lepší ani v pøípadì lodí.

„Nìkteré zemì sice mají potøebné vybavení, ale jeho používání je pro nì vızvou. Èasto jim chybí napøíklad peníze na palivo nebo náhradní díly, které by jim umožnily operativní èinnost na moøi,“ líèí Ali.

Problém je tøeba øešit u koøenù

„Pirátství v Guinejském zálivu je regionálním problémem, kterı vyžaduje úèinnou regionální reakci,“ domnívá se Howlett, podle kterého nicménì dochází k posunu. Napøíklad Nigérie investovala 165 milionù eur (4,2 miliardy korun) do zdokonalenıch systémù dozoru, lodí a letadel.

Rovnìž zaujala vùèi pirátùm tvrdší postup. V lednu napøíklad její námoønictvo pomohlo nákladní lodi, která byla napadena tìsnì u pobøeží.

Posílená pøítomnost na vodì nicménì podle Howletta nestaèí. Piráti totiž své operace plánují ze zemì, kde zloèinecké organizace sídlí a investují svou koøist. Øada zemí hodlá proto pøitvrdit vùèi pirátùm i ve své legislativì, Nigérie loni zpøísnila hned nìkolik zákonù.

Koøeny problému však podle Aliho sáhají hluboko. „Vìtšina pirátù pochází z delty Nigeru v jižní Nigérii, chudé oblasti, která je domovem obrovskıch zásob ropy, ale kde vrtání kontaminovalo místní pùdu a vodu,“ líèí.

Jelikož byla znièena dvì nejdùležitìjší hospodáøská odvìtví v této oblasti, rybolov a zemìdìlství, mnoho lidí hledá jiné zdroje pøíjmu. Díky tomu mohou zloèinecké gangy snadno získávat nové piráty. „Pokud se to nezmìní, útoky mohou navzdory nejvìtšímu úsilí EU vzrùst,“ uzavírá.

Football news:

Ceferin on the withdrawal of the Premier League clubs from the Super League: We are once again united and moving forward together
Tuchel on the fight for the top 4: Everything is in the hands of Chelsea
Chelsea announced their withdrawal from the Super League last of the Premier League clubs
Six English clubs - Manchester United, Manchester City, Liverpool, Chelsea, Arsenal and Tottenham - intend to return to the Association of European Clubs (ESA) after they decided to withdraw from the European Super League
Super League does not give up: they promise to revise the format in order to return and save football further
Football belongs to the fans. Today, more than ever. Tweet of the day by Gerard Pique
AC Milan and Inter are withdrawing from the Super League