Czech Republic

Piráti, STAN, ODS a Spojenci koalici pro Olomoucký kraj. Dokument podepíšou v pátek

V pìtapadesátièlenném zastupitelstvu Olomouckého kraje získá tato koalice vìtšinu 32 hlasù. Vítìzné hnutí ANO zùstane spoleènì s SPD v opozici. Ustavující zasedání krajského zastupitelstva je svoláno na pøíští pátek. Nynìjší hejtman Ladislav Okleštìk (ANO) i Suchánek jsou ale nakaženi koronavirem.

„Smlouva je rámcovì odsouhlasena, teï se ještì technicky dolaïuje. Jsou to poslední vìci, které vznikly na základì støedeèní schùzky. Budeme ji mít pøipravenu k podpisu v pátek,“ uvedl Suchánek. Zástupci budoucí koalice se už dohodli nejen na struktuøe krajské rady, ale také napøíklad na rozdìlení resortù, vıborù a komisí. Podle uzavøené dohody o spolupráci získají Piráti a STAN dohromady ètyøi místa v radì, Spojenci rovnìž ètyøi køesla, ODS tøi èleny rady a jednoho uvolnìného zastupitele. Hejtmanem má bıt Suchánek.

Chystanı páteèní podpis koalièní smlouvy zkomplikuje prudce rostoucí poèet nákaz novım koronavirem. Podle dohody mají koalièní smlouvu podepsat všichni zastupitelé Pirátù, STAN, ODS a Spojencù. „Problém je, že v této tìžké dobì urèitì nesvoláme kvùli tomuto aktu do jedné místnosti desítky lidí,“ uvedl Suchánek. Návrh koalièní smlouvy proto bude zastupitelùm v pátek rozeslán k podpisu. „Podpisové archy budou pøílohou smlouvy,“ dodal Suchánek.

Pandemie koronaviru poznamená také ustavující zasedání novì zvoleného zastupitelstva Olomouckého kraje, které má bıt pøíští tıden v pátek. Dosavadní hejtman Okleštìk totiž oznámil, že má pozitivní test na covid-19. Koronavirem se nakazil i Suchánek, kterı ho má ve funkci nahradit. Podle Suchánka se neplánuje zasedání zastupitelstva na dálku formou videokonference. „Je to podle mì škoda. Myslím, že by to tak mìlo bıt, ale ten pokyn z ministerstva vnitra je jasnı,“ uvedl.

Krajští zastupitelé by se mìli pøíští pátek sejít v sále olomouckého magistrátu, pøièemž už nyní je jasné, že nìkteøí budou kvùli izolaci èi karanténì pøipojeni on-line, což zákon podle Suchánka povoluje. „I jednací øády jsou takto postavené. Zároveò nám ale nikdo asi neøekne, jak to vlastnì má vypadat, když konèící hejtman a možnı budoucí hejtman tam urèitì nebudou,“ upozornil Suchánek.

Pandemie koronaviru mùže podle Suchánka pøíští tıden ještì více sevøít Èeskou republiku a nìkolikahodinové jednání desítek zastupitelù v jednom sále by pak bylo obtížnì proveditelné. Nad organizací ustavujícího zastupitelstva proto visí velké otazníky. „Pøíslušné ministerstvo by tuto nejistotu nemìlo nechat na krajích. Není to tom, že Olomouckı kraj to vymyslí a Pardubickı ne. Mìlo by se to udìlat jednotnım mustrem,“ míní Suchánek.

V pøedchozích ètyøech letech v Olomouckém kraji vládlo vítìzné hnutí ANO spoleènì s ÈSSD a ODS. Sociální demokracie se letos do zastupitelstva nedostala.

Football news:

Bulykin on Loko's chances of reaching the Europa League play-offs: it Will be very difficult to do anything
Joao Felix: Atletico are missing Suarez and Costa
Loko didn't know what to do when Red Bull scored first. Naumov about 1:3
Gasperini about Atalanta: we will Go to Amsterdam with a small advantage
Striker Berisha Of Salzburg: We were better than Loko and deserved to win
Pep on city's 1st place in the Champions League group: we played very well in all the matches
Shakhtar defender Vitao on 2:0 with Real Madrid: the main Thing is not to fly too high in the clouds