logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo
star Bookmark: Tag Tag Tag Tag Tag
Czech Republic

Piráti chtějí projednat audit s šéfy sněmovních stran. Bez hnutí ANO

Podle Pirátù by mìl bıt audit zveøejnìn, projednat by ho mìl kontrolní vıbor Snìmovny a jako zvláštní bod by se mìl objevit i na programu pléna Snìmovny.

Auditní zprávu zaslala EK do Èeské republiky v pátek. Obsah dokumentu nebyl zveøejnìn a oficiálnì nejsou známy ani jeho vısledky. V jarní pøedbìžné zprávì, která unikla do médií, EK konstatovala, že Babiš je ve støetu zájmù, protože má stále vliv na podnik Agrofert, pøestože ho vložil do svìøenskıch fondù. Premiér to v pondìlí znovu odmítl a tvrdí, že zákon neporušil. Podle informací tıdeníku Respekt zpráva premiérùv støet zájmu potvrzuje.

Podle MMR ale nejde o finální verzi a Èesko bude mít dva mìsíce na odpovìï a pøípadné pøipomínky. Bartoš svou iniciativu odùvodòuje tím, že se objevují první snahy vısledky auditu ututlat. Spoleèná schùzka stran by podle nìj mìla pomoci koordinovat jejich další postup.

Themes
ICO