Czech Republic

PES se drží na 68 bodech, stále ve 4. stupni. Stouplo reprodukční číslo

Vláda zatím pøechod do ètvrtého stupnì nechystá. V systému PES chce ministr zdravotnictví Jan Blatný zohlednit stav v pøetížených nemocnicích.

Zmírnìní opatøení podmiòuje tím, že hospitalizovaných pacientù s covidem nebude více než tøi tisíce. V posledních dnech jich je v nemocnicích kolem šesti tisíc.

Zmìny v protiepidemickém systému PES ve støedu veèer projedná vláda. V pátém stupni pozmìnìného systému opatøení by mohla být napøíklad povolena výuka pro malotøídky, žáky 9. tøíd a studenty maturitních roèníkù nebo sportování ve dvou i ve vnitøních prostorách.

Èíslo R se mírnì zhoršuje už deset dní

Zjednodušené reprodukèní èíslo, které udává kolik lidí prùmìrnì nakazí jeden pozitivnì testovaný, se mírnì zvyšuje už desátý den v øadì. Postupnì od 16. ledna vystoupalo z 0,68 až na 0,94. Když je èíslo pod hodnotou jedna, epidemie zpomaluje. Bodovì se nyní na hodnotì indexu podílí šesti body. Pokud je reprodukèní èíslo v rozmezí 0,8 až 0,9 je to za tøi body, pokud stoupne nad hodnotu jedna a je do 1,1 pøièítá se do skóre devìt bodù.

Z dalších kritérií, ze kterých se index vypoèítává, je 16 bodù za prùmìr nakažených na 100 tisíc obyvatel za dva týdny a za ètrnáctidenní prùmìr nakažených mezi seniory rovnìž 16 bodù. Podíl hospitalizovaných s covidem, u kterých se nákaza prokázala až v nemocnici, je v souèasné dobì ohodnocen 30 body. Všechny tyto ukazatele klesají.

Nejvyšší hodnoty dosáhl index PES na zaèátku roku, kdy se tøi dny držel na 90 bodech ze sta. Od 14. ledna je skóre ve ètvrtém stupni, který je vymezen 61 až 75 body. V minulém týdnu dosahovalo skóre v pondìlí a úterý 70 bodù, poté na tøi dny stouplo na 73 bodù a od víkendu do tohoto pondìlí bylo 69. V úterý ještì o bod kleslo.

Hranice 100 milionù

Poèet pøípadù koronaviru na celém svìtì pøesáhl 100 milionù. Vyplývá to ze statistik americké Univerzity Johnse Hopkinse. Asi 2,15 milionu lidí s koronavirovou infekcí zemøelo. V absolutních èíslech nejvyšší poèet infikovaných i smrtelných pøípadù pøipadá na Spojené státy.

Ještì v polovinì záøí loòského roku byl pøitom celkový poèet nakažených ani ne tøetinový, èinil 30 milionù.

Aktivní pøípady pacientù s covid-19

Praha

absolutnì na 100 tisíc
Aktivních pøípadù: 17605 1329,4
Pøípadù 25. 1. 700
Potvrzené pøípady 101306 7649,9
Vyléèených 82411 6223,1
Mrtvých 1290 97,4

Benešov

absolutnì na 100 tisíc
Aktivních pøípadù: 1487 1495,8
Pøípadù 25. 1. 72
Potvrzené pøípady 10781 10844,5
Vyléèených 9090 9143,6
Mrtvých 204 205,2

Beroun

absolutnì na 100 tisíc
Aktivních pøípadù: 1079 1135,1
Pøípadù 25. 1. 45
Potvrzené pøípady 7849 8257,1
Vyléèených 6687 7034,7
Mrtvých 83 87,3

Kladno

absolutnì na 100 tisíc
Aktivních pøípadù: 2414 1450,0
Pøípadù 25. 1. 130
Potvrzené pøípady 14074 8453,7
Vyléèených 11484 6898,0
Mrtvých 176 105,7

Kolín

absolutnì na 100 tisíc
Aktivních pøípadù: 1501 1462,6
Pøípadù 25. 1. 59
Potvrzené pøípady 9587 9342,0
Vyléèených 7954 7750,7
Mrtvých 132 128,6

Kutná Hora

absolutnì na 100 tisíc
Aktivních pøípadù: 1512 1994,0
Pøípadù 25. 1. 45
Potvrzené pøípady 6891 9087,7
Vyléèených 5276 6957,9
Mrtvých 103 135,8

Mìlník

absolutnì na 100 tisíc
Aktivních pøípadù: 1347 1232,4
Pøípadù 25. 1. 66
Potvrzené pøípady 9183 8401,5
Vyléèených 7678 7024,6
Mrtvých 158 144,6

Mladá Boleslav

absolutnì na 100 tisíc
Aktivních pøípadù: 2117 1623,9
Pøípadù 25. 1. 152
Potvrzené pøípady 11027 8458,6
Vyléèených 8784 6738,0
Mrtvých 126 96,7

Nymburk

absolutnì na 100 tisíc
Aktivních pøípadù: 1837 1820,9
Pøípadù 25. 1. 86
Potvrzené pøípady 9082 9002,2
Vyléèených 7114 7051,5
Mrtvých 131 129,8

Praha-východ

absolutnì na 100 tisíc
Aktivních pøípadù: 2443 1319,3
Pøípadù 25. 1. 147
Potvrzené pøípady 14715 7946,4
Vyléèených 12164 6568,8
Mrtvých 108 58,3

Praha-západ

absolutnì na 100 tisíc
Aktivních pøípadù: 1946 1303,1
Pøípadù 25. 1. 79
Potvrzené pøípady 11656 7805,1
Vyléèených 9620 6441,8
Mrtvých 90 60,3

Pøíbram

absolutnì na 100 tisíc
Aktivních pøípadù: 1554 1350,1
Pøípadù 25. 1. 58
Potvrzené pøípady 11144 9681,7
Vyléèených 9506 8258,6
Mrtvých 84 73,0

Rakovník

absolutnì na 100 tisíc
Aktivních pøípadù: 774 1393,0
Pøípadù 25. 1. 39
Potvrzené pøípady 4998 8995,4
Vyléèených 4141 7452,9
Mrtvých 83 149,4

Èeské Budìjovice

absolutnì na 100 tisíc
Aktivních pøípadù: 2506 1279,2
Pøípadù 25. 1. 80
Potvrzené pøípady 15777 8053,5
Vyléèených 13049 6660,9
Mrtvých 222 113,3

Èeský Krumlov

absolutnì na 100 tisíc
Aktivních pøípadù: 850 1380,9
Pøípadù 25. 1. 38
Potvrzené pøípady 3977 6460,8
Vyléèených 3042 4941,8
Mrtvých 85 138,1

Jindøichùv Hradec

absolutnì na 100 tisíc
Aktivních pøípadù: 1455 1604,3
Pøípadù 25. 1. 31
Potvrzené pøípady 7806 8607,2
Vyléèených 6219 6857,3
Mrtvých 132 145,5

Písek

absolutnì na 100 tisíc
Aktivních pøípadù: 924 1290,7
Pøípadù 25. 1. 25
Potvrzené pøípady 6168 8616,1
Vyléèených 5151 7195,4
Mrtvých 93 129,9

Prachatice

absolutnì na 100 tisíc
Aktivních pøípadù: 681 1335,9
Pøípadù 25. 1. 24
Potvrzené pøípady 3990 7826,9
Vyléèených 3207 6290,9
Mrtvých 102 200,1

Strakonice

absolutnì na 100 tisíc
Aktivních pøípadù: 742 1048,4
Pøípadù 25. 1. 48
Potvrzené pøípady 5517 7795,5
Vyléèených 4634 6547,8
Mrtvých 141 199,2

Tábor

absolutnì na 100 tisíc
Aktivních pøípadù: 1195 1164,8
Pøípadù 25. 1. 53
Potvrzené pøípady 8781 8558,9
Vyléèených 7375 7188,5
Mrtvých 211 205,7

Domažlice

absolutnì na 100 tisíc
Aktivních pøípadù: 1289 2077,0
Pøípadù 25. 1. 30
Potvrzené pøípady 4767 7681,0
Vyléèených 3391 5463,9
Mrtvých 87 140,2

Klatovy

absolutnì na 100 tisíc
Aktivních pøípadù: 1107 1281,2
Pøípadù 25. 1. 52
Potvrzené pøípady 6676 7726,4
Vyléèených 5467 6327,2
Mrtvých 102 118,0

Plzeò-mìsto

absolutnì na 100 tisíc
Aktivních pøípadù: 2808 1445,3
Pøípadù 25. 1. 131
Potvrzené pøípady 16142 8308,6
Vyléèených 13135 6760,9
Mrtvých 199 102,4

Plzeò-jih

absolutnì na 100 tisíc
Aktivních pøípadù: 1060 1669,6
Pøípadù 25. 1. 62
Potvrzené pøípady 5689 8960,7
Vyléèených 4529 7133,6
Mrtvých 100 157,5

Plzeò-sever

absolutnì na 100 tisíc
Aktivních pøípadù: 1235 1544,2
Pøípadù 25. 1. 51
Potvrzené pøípady 6762 8454,7
Vyléèených 5449 6813,0
Mrtvých 78 97,5

Rokycany

absolutnì na 100 tisíc
Aktivních pøípadù: 845 1712,3
Pøípadù 25. 1. 54
Potvrzené pøípady 4116 8340,6
Vyléèených 3214 6512,8
Mrtvých 57 115,5

Tachov

absolutnì na 100 tisíc
Aktivních pøípadù: 696 1280,9
Pøípadù 25. 1. 20
Potvrzené pøípady 3879 7138,9
Vyléèených 3123 5747,6
Mrtvých 60 110,4

Cheb

absolutnì na 100 tisíc
Aktivních pøípadù: 2867 3128,8
Pøípadù 25. 1. 95
Potvrzené pøípady 7758 8466,3
Vyléèených 4693 5121,5
Mrtvých 198 216,1

Karlovy Vary

absolutnì na 100 tisíc
Aktivních pøípadù: 1711 1490,2
Pøípadù 25. 1. 35
Potvrzené pøípady 7535 6562,6
Vyléèených 5640 4912,1
Mrtvých 184 160,3

Sokolov

absolutnì na 100 tisíc
Aktivních pøípadù: 1696 1922,6
Pøípadù 25. 1. 52
Potvrzené pøípady 6955 7884,4
Vyléèených 5097 5778,1
Mrtvých 162 183,6

Dìèín

absolutnì na 100 tisíc
Aktivních pøípadù: 2100 1621,1
Pøípadù 25. 1. 93
Potvrzené pøípady 10342 7983,5
Vyléèených 8070 6229,6
Mrtvých 172 132,8

Chomutov

absolutnì na 100 tisíc
Aktivních pøípadù: 1361 1089,3
Pøípadù 25. 1. 47
Potvrzené pøípady 8248 6601,3
Vyléèených 6706 5367,1
Mrtvých 181 144,9

Litomìøice

absolutnì na 100 tisíc
Aktivních pøípadù: 1587 1326,2
Pøípadù 25. 1. 57
Potvrzené pøípady 10147 8479,3
Vyléèených 8380 7002,7
Mrtvých 180 150,4

Louny

absolutnì na 100 tisíc
Aktivních pøípadù: 1072 1236,6
Pøípadù 25. 1. 38
Potvrzené pøípady 6639 7658,2
Vyléèených 5465 6304,0
Mrtvých 102 117,7

Most

absolutnì na 100 tisíc
Aktivních pøípadù: 1309 1171,8
Pøípadù 25. 1. 37
Potvrzené pøípady 7887 7060,4
Vyléèených 6399 5728,3
Mrtvých 179 160,2

Teplice

absolutnì na 100 tisíc
Aktivních pøípadù: 1379 1068,4
Pøípadù 25. 1. 86
Potvrzené pøípady 8821 6834,2
Vyléèených 7293 5650,3
Mrtvých 149 115,4

Ústí nad Labem

absolutnì na 100 tisíc
Aktivních pøípadù: 1451 1215,9
Pøípadù 25. 1. 68
Potvrzené pøípady 9919 8311,7
Vyléèených 8331 6981,0
Mrtvých 137 114,8

Èeská Lípa

absolutnì na 100 tisíc
Aktivních pøípadù: 1668 1614,7
Pøípadù 25. 1. 89
Potvrzené pøípady 8055 7797,7
Vyléèených 6239 6039,7
Mrtvých 148 143,3

Jablonec nad Nisou

absolutnì na 100 tisíc
Aktivních pøípadù: 1957 2158,4
Pøípadù 25. 1. 103
Potvrzené pøípady 9157 10099,6
Vyléèených 7057 7783,4
Mrtvých 143 157,7

Liberec

absolutnì na 100 tisíc
Aktivních pøípadù: 4066 2315,1
Pøípadù 25. 1. 155
Potvrzené pøípady 19136 10895,9
Vyléèených 14882 8473,7
Mrtvých 188 107,0

Semily

absolutnì na 100 tisíc
Aktivních pøípadù: 1165 1572,3
Pøípadù 25. 1. 76
Potvrzené pøípady 7048 9511,9
Vyléèených 5798 7824,9
Mrtvých 85 114,7

Hradec Králové

absolutnì na 100 tisíc
Aktivních pøípadù: 4181 2545,0
Pøípadù 25. 1. 182
Potvrzené pøípady 18258 11113,7
Vyléèených 13877 8447,0
Mrtvých 200 121,7

Jièín

absolutnì na 100 tisíc
Aktivních pøípadù: 1488 1859,0
Pøípadù 25. 1. 132
Potvrzené pøípady 7336 9164,8
Vyléèených 5734 7163,5
Mrtvých 114 142,4

Náchod

absolutnì na 100 tisíc
Aktivních pøípadù: 3254 2959,3
Pøípadù 25. 1. 126
Potvrzené pøípady 12739 11585,3
Vyléèených 9291 8449,6
Mrtvých 194 176,4

Rychnov nad Knìžnou

absolutnì na 100 tisíc
Aktivních pøípadù: 1940 2443,8
Pøípadù 25. 1. 65
Potvrzené pøípady 8801 11086,8
Vyléèených 6752 8505,6
Mrtvých 109 137,3

Trutnov

absolutnì na 100 tisíc
Aktivních pøípadù: 4264 3614,2
Pøípadù 25. 1. 128
Potvrzené pøípady 13356 11320,8
Vyléèených 8902 7545,5
Mrtvých 190 161,0

Chrudim

absolutnì na 100 tisíc
Aktivních pøípadù: 1811 1731,1
Pøípadù 25. 1. 89
Potvrzené pøípady 11141 10649,7
Vyléèených 9191 8785,7
Mrtvých 139 132,9

Pardubice

absolutnì na 100 tisíc
Aktivních pøípadù: 3478 1982,4
Pøípadù 25. 1. 121
Potvrzené pøípady 16691 9513,7
Vyléèených 13047 7436,7
Mrtvých 166 94,6

Svitavy

absolutnì na 100 tisíc
Aktivních pøípadù: 1905 1825,9
Pøípadù 25. 1. 102
Potvrzené pøípady 9624 9224,3
Vyléèených 7569 7254,7
Mrtvých 150 143,8

Ústí nad Orlicí

absolutnì na 100 tisíc
Aktivních pøípadù: 2323 1680,0
Pøípadù 25. 1. 125
Potvrzené pøípady 12245 8855,5
Vyléèených 9792 7081,5
Mrtvých 130 94,0

Havlíèkùv Brod

absolutnì na 100 tisíc
Aktivních pøípadù: 1619 1705,7
Pøípadù 25. 1. 62
Potvrzené pøípady 10635 11204,8
Vyléèených 8815 9287,3
Mrtvých 201 211,8

Jihlava

absolutnì na 100 tisíc
Aktivních pøípadù: 1377 1211,8
Pøípadù 25. 1. 67
Potvrzené pøípady 9988 8790,1
Vyléèených 8460 7445,3
Mrtvých 151 132,9

Pelhøimov

absolutnì na 100 tisíc
Aktivních pøípadù: 715 988,9
Pøípadù 25. 1. 46
Potvrzené pøípady 6990 9667,8
Vyléèených 6155 8512,9
Mrtvých 120 166,0

Tøebíè

absolutnì na 100 tisíc
Aktivních pøípadù: 1529 1379,8
Pøípadù 25. 1. 74
Potvrzené pøípady 9108 8219,5
Vyléèených 7420 6696,1
Mrtvých 159 143,5

Žïár nad Sázavou

absolutnì na 100 tisíc
Aktivních pøípadù: 1300 1100,2
Pøípadù 25. 1. 37
Potvrzené pøípady 11158 9443,3
Vyléèených 9706 8214,4
Mrtvých 152 128,6

Blansko

absolutnì na 100 tisíc
Aktivních pøípadù: 1450 1328,6
Pøípadù 25. 1. 72
Potvrzené pøípady 8097 7419,2
Vyléèených 6432 5893,6
Mrtvých 215 197,0

Brno-mìsto

absolutnì na 100 tisíc
Aktivních pøípadù: 4801 1259,0
Pøípadù 25. 1. 121
Potvrzené pøípady 28047 7354,7
Vyléèených 22802 5979,3
Mrtvých 444 116,4

Brno-venkov

absolutnì na 100 tisíc
Aktivních pøípadù: 3097 1378,6
Pøípadù 25. 1. 77
Potvrzené pøípady 16548 7366,4
Vyléèených 13228 5888,5
Mrtvých 223 99,3

Bøeclav

absolutnì na 100 tisíc
Aktivních pøípadù: 1637 1407,7
Pøípadù 25. 1. 41
Potvrzené pøípady 7533 6477,7
Vyléèených 5686 4889,5
Mrtvých 210 180,6

Hodonín

absolutnì na 100 tisíc
Aktivních pøípadù: 2548 1655,2
Pøípadù 25. 1. 110
Potvrzené pøípady 13550 8802,0
Vyléèených 10772 6997,4
Mrtvých 230 149,4

Vyškov

absolutnì na 100 tisíc
Aktivních pøípadù: 1491 1615,7
Pøípadù 25. 1. 50
Potvrzené pøípady 7322 7934,5
Vyléèených 5658 6131,3
Mrtvých 173 187,5

Znojmo

absolutnì na 100 tisíc
Aktivních pøípadù: 2162 1890,7
Pøípadù 25. 1. 86
Potvrzené pøípady 8148 7125,4
Vyléèených 5815 5085,2
Mrtvých 171 149,5

Jeseník

absolutnì na 100 tisíc
Aktivních pøípadù: 560 1474,9
Pøípadù 25. 1. 9
Potvrzené pøípady 3140 8270,1
Vyléèených 2494 6568,7
Mrtvých 86 226,5

Olomouc

absolutnì na 100 tisíc
Aktivních pøípadù: 3470 1473,6
Pøípadù 25. 1. 161
Potvrzené pøípady 19951 8472,8
Vyléèených 16127 6848,8
Mrtvých 354 150,3

Prostìjov

absolutnì na 100 tisíc
Aktivních pøípadù: 1329 1223,2
Pøípadù 25. 1. 72
Potvrzené pøípady 10654 9806,2
Vyléèených 9188 8456,8
Mrtvých 137 126,1

Pøerov

absolutnì na 100 tisíc
Aktivních pøípadù: 1861 1436,9
Pøípadù 25. 1. 141
Potvrzené pøípady 12565 9701,8
Vyléèených 10543 8140,6
Mrtvých 161 124,3

Šumperk

absolutnì na 100 tisíc
Aktivních pøípadù: 1672 1388,5
Pøípadù 25. 1. 78
Potvrzené pøípady 9415 7818,7
Vyléèených 7563 6280,7
Mrtvých 180 149,5

Kromìøíž

absolutnì na 100 tisíc
Aktivních pøípadù: 1437 1364,1
Pøípadù 25. 1. 56
Potvrzené pøípady 11279 10706,9
Vyléèených 9636 9147,3
Mrtvých 206 195,6

Uherské Hradištì

absolutnì na 100 tisíc
Aktivních pøípadù: 1800 1265,6
Pøípadù 25. 1. 82
Potvrzené pøípady 14776 10389,1
Vyléèených 12781 8986,4
Mrtvých 195 137,1

Vsetín

absolutnì na 100 tisíc
Aktivních pøípadù: 2304 1607,4
Pøípadù 25. 1. 54
Potvrzené pøípady 14860 10367,4
Vyléèených 12333 8604,4
Mrtvých 223 155,6

Zlín

absolutnì na 100 tisíc
Aktivních pøípadù: 3182 1660,3
Pøípadù 25. 1. 106
Potvrzené pøípady 21083 11000,7
Vyléèených 17567 9166,1
Mrtvých 334 174,3

Bruntál

absolutnì na 100 tisíc
Aktivních pøípadù: 1661 1813,4
Pøípadù 25. 1. 48
Potvrzené pøípady 7014 7657,5
Vyléèených 5176 5650,8
Mrtvých 177 193,2

Frýdek-Místek

absolutnì na 100 tisíc
Aktivních pøípadù: 3516 1637,9
Pøípadù 25. 1. 132
Potvrzené pøípady 20730 9657,1
Vyléèených 16863 7855,7
Mrtvých 351 163,5

Karviná

absolutnì na 100 tisíc
Aktivních pøípadù: 4538 1842,3
Pøípadù 25. 1. 179
Potvrzené pøípady 23461 9524,4
Vyléèených 18536 7525,0
Mrtvých 387 157,1

Nový Jièín

absolutnì na 100 tisíc
Aktivních pøípadù: 2647 1746,3
Pøípadù 25. 1. 80
Potvrzené pøípady 13536 8930,1
Vyléèených 10725 7075,6
Mrtvých 164 108,2

Opava

absolutnì na 100 tisíc
Aktivních pøípadù: 4247 2409,8
Pøípadù 25. 1. 123
Potvrzené pøípady 20685 11737,1
Vyléèených 16163 9171,2
Mrtvých 275 156,0

Ostrava

absolutnì na 100 tisíc
Aktivních pøípadù: 5824 1819,2
Pøípadù 25. 1. 159
Potvrzené pøípady 29685 9272,4
Vyléèených 23341 7290,8
Mrtvých 520 162,4
Mapa je obarvena podle sedmidenního pøírùstku pøípadù na 100 tisíc obyvatel v daném okrese.
Zdroj: Otevøená data ÚZIS.
Poznámka:z dùvodu nekonzistence dat jednotlivých KHS (tabulka Jana Šablatury a jejich historie na Githubu) jsme pro obarvování zaèali používat data ÚZIS, která se aktualizují vždy v jednu hodinu po pùlnoci.

Football news:

Antonio Conte: The fans of our rivals said that Conte should be kicked out of Inter. It would help them
Real Madrid is ready to listen to proposals for Varane if contract negotiations do not start by the summer
Antonio Cassano: Juve bought Ronaldo to win the Champions League, but the results got worse. They took Serie A without him
Manchester United could buy Pau Torres from Villarreal. Kunde from Sevilla is too expensive
Lautaro Martinez: I negotiated with Barca, but that's in the past. I will sign a new contract with Inter
Miguel Veloso: Ronaldo is like Jordan, he's a legend. Cristiano will be the best scorer in the history of football
Dallas Hara forward: If Messi goes to MLS, I will kiss his feet