Czech Republic

Pepa z MasterChefa staví domy ze dřeva, ale touží po vlastní restauraci

Cestu do kuchynì mu opìt více otevøela televizní show MasterChef Èesko, ve které se dostal mezi pìt nejlepších amatérskıch kuchaøù v zemi.

Nemrava, kterı žije v Borovanech na Èeskobudìjovicku, se hlásil už do pøedchozího roèníku soutìže, mezi tøicítku nejlepších se však nedostal. 

„Znovu už jsem nechtìl, ale na jednom veèírku mì kamarádi poøád pøemlouvali, a to ještì zkusím. Tehdy se v mém životì staly zmìny, dost jsem zhubl. A tak jsem se rozhodl, že do té vızvy pùjdu ještì jednou,“ vypráví 37letı muž.

Vyplatilo se. Jeho kuøecí srdíèka s omáèkou z koøenové zeleniny a bramborovo-mrkvovımi šiškami porotu nadchla a poslala ho rovnou do top šestnáctky soutìžících. Z show nakonec vypadl až zaèátkem øíjna jako pátı nejlepší.

Kvùli natáèení musel ze dne na den opustit svou práci ve firmì stavící døevìné domy a na èas se odlouèit od manželky a dvou malıch dcer. „Ve firmì to byl problém, najednou jsem vypadl z pozice, na které bylo závislıch spousta dalších lidí. Má žena to mìla také složité, najednou byla všechna péèe na ní. Je skvìlá, zvládla to vıbornì. Takže moje úèast v soutìži dopadla spíše na okolí. Já osobnì jsem si to strašnì moc užil,“ líèí Nemrava.

Nejvìtší vızvou pro nìj byl cukráøskı díl, kdy mìli on i jeho soupeøi napodobit dort známé èeské cukráøky Šárky Divácké. Sám peèe nerad a zprvu se mu honilo hlavou, že v soutìži skonèí. O to více se snažil a nakonec ho mohlo tìšit, když vytvoøil jeden ze dvou nejpovedenìjších dortù.

Rozjeli projekt Sele ví

Vzpomíná i na situaci, kdy je jeden z porotcù, kuchaø Jan Punèocháø, zapojil do vaøení obìdù ve své vyhlášené restauraci. To byla pro Nemravu nejt잚í vızva s nejvìtším vypìtím nervù. I odtud však vyšel jeho tım vítìznì.

„Nejradìji dìlám tradièní poctivou kuchyni. V MasterChefovi se vaøí do hodiny, ale já mám rád dlouho pøipravovaná masa a dlouho dìlané omáèky. Rád pracuji s lokálními surovinami,“ pokraèuje soutìžící.

Právì èesko-moravskou kuchyni nyní prezentuje i v projektu Sele ví, kterı založil spoleènì s další soutìžící Viktorií Hrazdílkovou. Ta naopak tradièní recepty pojímá odlehèenou formou.

Oba nyní chtìjí objíždìt restaurace a vaøit, až to bude možné. Naberou další zkušenosti. Potom plánuje splnit si sen, mít svoji restauraci. „Už s tím jsem do MasterChefa šel. Chtìl jsem si vytvoøit pozici pro založení restaurace. Teï se to minimálnì dva roky nepodaøí. Nechci do toho jít po hlavì a v této nejisté dobì nìco stavìt a otvírat. Pak ale máme s Viktorií v plánu založit franšízu, chtìli bychom jednu restauraci v Brnì, další v Praze a tøetí v Èeskıch Budìjovicích,“ vyhlíží.

Aby mìl kuchaøskou prùpravu, snaží se teï doma vaøit každı den. Èasto se k nìmu pøidávají i jeho dvì dcerky, osmiletá Terezka a šestiletá Rozárka. Po uzavøení prvních stupòù základních škol se s nimi doma i uèí, pomáhá jim hlavnì s matematikou.

Dále také pracuje v rodinné spoleènosti Nema, kterou pøed 27 lety založil jeho otec se spoleèníkem. Tehdy drobná truhláøská firma si bìhem let fungování vytvoøila silnou pozici na trhu a nyní pùsobí po celé republice. 

Nemrava se svım bratrem, kterı je spolumajitelem, po vystudování stavebního inženırství založili firmu Nema Døevostavby. Tam dìlá Josef øeditele vıroby, pracuje v Jílovicích nedaleko Borovan.

Football news:

Real started with Alaves: stupid hand Nacho and wild pass Courtois-again defeat
20 shells of times of the Second world war found on the basis of the Roma
Zidane Ob 1:2 with Alaves: the Start of the match is the worst for Real Madrid in the season. We lack stability
A clear penalty! Oh, my God. Ramos and Carvajal on the fall of Hazard in the match with Alaves
Ex-referee Andujar Oliver: Marcelo was pulled by the hair, it was necessary to put an 11-meter shot. There was no penalty on Hazard
Favre Pro 1:2 with Cologne: They were sitting in defence and Borussia were in too much of a hurry. There were few chances
Real Madrid conceded after a mistake by Courtois on a pass. Forward Alaves scored in an empty net