Czech Republic

Pedagogové a odborníci vyzvali ministerstvo školství k diskuzi o změnách v inkluzi

Na úterním setkání s novináøi se na tom shodli zástupci profesních asociací pracovníkù školskıch poradenskıch zaøízení, pedagogickıch pracovníkù, rodièù i dalších odborníkù na vzdìlávání. Vyzvali úøad k tomu, aby zøídil nezávislou expertní platformu, která by potøebné návrhy v takzvané inkluzi pøipravovala. 

Ministerstvo školství nedávno zveøejnilo návrh zmìn ve vyhlášce o vzdìlávání žákù se speciálními vzdìlávacími potøebami, podle které by asistenti mìli pomáhat jen dìtem s mentálním postižením, autismem èi poruchami chování. Autoøi to zdùvodnili tím, že u dalších žákù se využití asistentù ukázalo jako neúèelné. Podle legislativní expertky Èeské odborné spoleènosti pro inkluzivní vzdìlávání (ÈOSIV) Lenky Heèkové je taková zmìna diskriminaèní a znamená de facto návrat ke stavu, kterı ve školách byl pøed rokem 2016.

Inkluze v èeskıch školách.

Do té doby se podpora handicapovanıch zvl᚝ nefinancovala, i když na ni mìli nárok. V èeskıch školách se nyní podle statistik ÈOSIV vzdìlává 178 121 dìtí se speciálními vzdìlávacími potøebami. Navržené zmìny by podle Heèkové vedly k tomu, že podpùrná opatøení, na která dìti byly dosud zvyklé, by byla bez náhrady odepøena desítkám tisíc z nich. Tıkalo by se to žákù s tìlesnım handicapem, chronickou nemocí èi komunikaèními problémy.

Proti novele vyhlášky se vyjádøili také zástupci pedagogickıch oborù na vysokıch školách. Odmítavé stanovisko podpoøilo deset akademickıch pracoviš, mezi nimi napøíklad Katedra psychologie Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity (PdF MU), Katedra pedagogiky PdF MU, Katedra pedagogiky Filozofické fakulty Univerzity Karlovy èi Katedra sociální patologie a sociologie Pedagogické fakulty Univerzity Hradec Králové. Podle nich nejsou navržené zmìny racionální, neøeší vytèené problémy a dotkly by se školství naopak negativnì.

„Ze všech tìchto dùvodù vyzıváme ministerstvo školství, aby zastavilo proces pøijetí této argumentaènì nepodložené a právnì pochybné vyhlášky a pøizvalo odborná vìdecká pracovištì k vìcné diskusi,“ stojí v jejich stanovisku. Podle odborníkù by ve spoleèném vzdìlávání dìtí pomohlo spíše tøeba vytvoøení návodu pro školské poradny, podle kterého by mohly rozhodovat o podpoøe znevıhodnìnıch. Jednotná metodika poradnám dosud chybí.

S novelou vyhlášky nesouhlasí ani zástupci pedagogicko-psychologickıch poraden a speciálnì pedagogickıch center, spolek Uèitelská platforma nebo pacientské organizace zastupující rodièe školákù s postižením èi vládní vıbor pro práva dítìte. Ostøe ho kritizovala rovnìž Národní rada osob se zdravotním postižením. Podle kritikù se ministerstvo školství snaží seškrtat vıdaje a s úsporami zaèalo u školákù s handicapem. Podle ministra školství Roberta Plagy (za ANO) by navrhované zmìny mìly zlepšit využití penìz i vzdìlávání handicapovanıch. Novela by podle plánu mohla platit od pøíštího roku.

Football news:

In 2010, Pirlo negotiated with Barca. The main playmaker of the generation was ready to go to Pep even in the rotation
Chugainov about Loko in the Champions League: there are Chances to get out of the group. The team looks confident and worthy
Bayern and Alaba failed to agree a new contract for the third time
Atalanta and Ajax showed smart football: a lot of traps and subtle changes on the move
Vadim Evseev: I liked the locomotive for its boldness. Not afraid to play football, well done
Barcelona may sign PSV forward malen if the deal for Depay fails
Pickford hired bodyguards because of fan threats after van Dijk's injury