Czech Republic

Pardubice padly v Olomouci, Plzeň a Hradec vyhrály. Čtyři duely odloženy

Ještì ve ètvrtek se nevìdìlo, jestli se vùbec bude hrát, kluby na mimoøádném setkání hlasovaly o tom, zda extraligu nepøerušit kvùli pøísnım omezením ze strany ministerstva zdravotnictví. To pustí na stadion až do 7. øíjna pouze tisíc divákù.

Po setkání s šéfem Národní sportovní agentury Milanem Hnilièkou a prezidentem hokejového svazu Tomášem Králem nakonec „drtivá vìtšina“ hlasovala pro pokraèování ligy bez pauzy.

Pøesto páteèní kolo tolik hokeje nenabídlo. Koronavirus nedovolil odehrát v pùvodním termínu hned ètyøi duely: Utkání mezi Tøincem a Vítkovicemi stejnì jako duel Komety Brno s Èeskımi Budìjovicemi, Karlovıch Varù se Spartou a novì Litvínova s Libercem. Ostravané i hráèi Brna jsou aktuálnì v karanténì a do nové extraligové sezony zatím ještì vùbec nezasáhli. Litvínov i Karlovy Vary podstupují testování.

V tìch zbıvajících body získaly Plzeò po domácí vıhøe 4:2 nad Mladou Boleslaví, Hradec Králové díky porážce Zlína 3:2. Stejnım vısledkem dopadl souboj Olomouce s Pardubicemi.

Aèkoliv plzeòskı sportovní manažer Tomáš Vlasák ve støedu prohlásil, že Plzeò stoprocentnì domácí zápasy s pouhou tisícovkou divákù hrát nebude, v pátek západoèeskı klub Mladou Boleslav hostil. A pøipsal si tøi body. Dvìma góly k tomu pøispìl Tomáš Mertl, jemuž opìt vycházela spolupráce s Milanem Gulašem (0+2).

Klapalo to i další dvojici, ve 23. minutì ujeli Plzeòští v oslabení, konkrétnì Straka nahrával parádnì Eberlemu na pravou stranu, ten pálil bez pøípravy. Oba se ve 29. minutì podíleli na gólu Budíka, kterı se protáhl po pravé stranì a zakonèil pìknì pøed bránou soupeøe.

První gól Plznì a spolupráce Straky s Eberlem:

Sestavy:
Frodl - Budík, Èerešòák - Lang, Støíteskı - Jiøíèek, Vráblík - Kaòák - Gulaš, Mertl, Suchı - Musil, Rob, Stach - Kantner, Kracík, Pour - Eberle, Kodıtek, Straka
Sestavy:
Rùžièka J. - Klikorka, Ševc - Dlapa, Šidlík - Bernad, Fillman - Teplı - Lunter, Šastnı, Zohorna - Cienciala, Jääskeläinen, Zboøil - Flynn, Kousal, Najman - Bièevskis, Stránskı, Strnad

Rozhodèí: Daniel Pražák, Roman Svoboda - Tomáš Pešek, David Jelínek. Vylouèení: Využití: V oslabení: Zásahy brankáøù: Poèet divákù: 1000

Pøejít na on-line reportáž

Ve Zlínì vládla zvláštní atmosféra, dorazilo jen 499 fanouškù a nejvíce øvaly ventilátory na stadionu, které se snažily, aby ledovou plochu nezakryla rozrùstající se mlha. Radost nedìlali na zlínském stadionu ani hosté. Už v první minutì se prosadil v brejku Kelly Klíma, v páté minutì jej následoval bratr Kevin z pøedbrankového prostoru.

V šesté minutì sice snížil David Nosek støelou od modré, jenže ve 24. minutì vrátil hostùm náskok Lukáš Cinge¾. Domácí rozradostnil zase až ve 39. minutì bombou od modré bek Daniel Gazda, jenže srovnat se už jeho spoluhráèùm nepodaøilo.

Sestavy:
Huf - Gazda, Øezníèek - Nosek D. , Suhrada - Ferenc, Hamrlík - Dluhoš - Foøt, Herman, Ondráèek - Honejsek, Okál, Šlahaø - Fryšara, Karafiát, Köhler - Kubiš, Sebera, Sedláèek
Sestavy:
Mazanec - Nedomlel, Zámorskı - Blain, Hronek - Pavlík, Šalda - Cingel, Orsava, Smoleòák - Klíma 67, Rùžièka, Sklenáø - Klíma 34, Lev, Perret - Jergl, Koukal, Pavlík, Pilaø

Rozhodèí: Robin Šír, Matìj Sıkora - Josef Špùr, Jiøí Ondráèek. Vylouèení: Využití: V oslabení: Zásahy brankáøù: Poèet divákù: 499

Pøejít na on-line reportáž

Olomouc si doma pøipsala druhé vítìzství, rozhodl o nìm dvìma góly Jan Knotek. Nejdøíve se prosadil teèí ve 35. minutì a na zaèátku tøetí tøetiny využil pøesilovou hru. Následoval tak Jana Káòu, kterı dal gól už ve druhé minutì støelou pøes bránícího protihráèe.

Pardubicím nestaèily branky Radoslava Tybora z 18. minuty bìhem pøeèíslení ani Rhetta Hollanda ze tøetí tøetiny ani v posledních minutách odvolání brankáøe Kantora.

Sestavy:
Konrád - Ondrušek, Škùrek - Švrèek, Valenta - Dujsík, Vyrùbalík - Rutar - Handl, Knotek, Tomeèek V. - Káòa, Kolouch, Kucsera - Nahodil, Navrátil, Olesz - Bambula, Burian, Gøeš
Sestavy:
Kantor - Nakládal, Vála - Mikuš, Zacharèuk - Holland, Koláø II. - Buèko - Blümel, Kousal, Tybor - Mandát, Poulíèek, Svaèina - Claireaux, Kaut, Zeman - Andìl, Kratochvil, Machaè

Rozhodèí: Vladimír Pešina, Jakub Šindel - Tomáš Brejcha, Tomáš Gerát. Vylouèení: Využití: V oslabení: Zásahy brankáøù: Poèet divákù: 1000

Pøejít na on-line reportáž
MužstvoZVVPPPPSB

Football news:

Hakimi had contracted the coronavirus. Inter will play Borussia Gladbach today
Manchester United's debt increased by 133% in the 2019/20 season, while revenues fell by 19%. Loss - 23.2 million pounds
Liverpool, Manchester United, Real Madrid are preparing the European Premier League project. It seems that everything is serious now: they are supported by FIFA
Lampard on Cech in the Premier League bid: it will be good for Our goalkeepers to train with one of the best goalkeepers. He is relatively young
Coach Salzburg had a problem with being an American. And I came up with a game style while watching the Princeton rowers
Ozil on not being included in Arsenal's Premier League bid: Very disappointed. Loyalty is rare today
Ronaldo has a bald haircut: Success is measured by the obstacles you overcome 😉 💪 🏽