Czech Republic

Paralyzovali naši ambasádu. NATO by se mělo vůči Rusku vymezit, říká Kolář

Rusko v reakci na èeské kroky vyhostilo 20 diplomatù (16 èeskıch diplomatù a 4 pracovníky ambasády v Moskvì bez diplomatického statusu, pozn. red.). Vicepremiér Hamáèek vyjádøil pøekvapení nad takto vysokım poètem. Co na to øíkáte vy, je to opravdu vysoké èíslo? 
Je to èíslo, které paralyzuje naši diplomacii v Rusku. Je to totální decimace. My tam snad ani tolik diplomatù nemáme. Osobnì nevím, zda nemuseli sáhnout i do našich generální konzulátù v Petrohradì èi Jekatìrinburgu. Když jsem byl velvyslancem, za mì tam kolik diplomatù nebylo. Možná se to tıká nejenom diplomatù, ale i pracovníkù ambasády, takže i administrativnì-technickıch sil.

Podle dostupnıch informací by nyní na ambasádì v Moskvì mìlo zùstat jen pìt èeskıch diplomatù. Vy jste mluvil o paralıze, znamená to, že ambasáda nebude fungovat efektivnì?
Každı má pøidìlenı nìjakı úsek, agendu. Lidé, kteøí odjedou, svou práci nemají na koho pøenést. Paralıza je zøejmá. Pravdìpodobnì jde o to, abychom dokázali minimálnì udržet chod ambasády a nìjakou diplomatickou komunikaci s Ruskem, pokud o ní bude zájem.

Když se k tomu Rusko postavilo tak, že nám vypovìdìlo dokonce více diplomatù, tak nyní je balón na naší stranì a mìli bychom ho vrátit pomìrnì razantnì. Pokud øíkáte, že na naší ambasádì zùstalo pìt diplomatù, tak by mìl bıt stejnı poèet i na ruské ambasádì v Praze. Zbytek a odjede.

Je ještì nìjakı jinı krok, jak by Èesko mohlo vùèi Rusku reagovat? Nebo ponechání pouze pìti ruskıch diplomatù u nás je tou nejlepší možnou reakcí?
V bilaterální rovinì bych udìlal tento krok okamžitì, aby stejnı poèet lidí, které máme my v Moskvì, byl tady v Praze na ruské ambasádì, nebo vùbec na jejich diplomatickıch zastoupeních. Mají také generální konzuláty, napøíklad v Karlovıch Varech nebo v Brnì. Postupoval bych tak, aby opravdu bylo minimalizováno jejich fungování v naší zemi. 

Kromì toho vypovìzenıch 18 diplomatù jsou pouze agenti SVR (Služba vnìjší rozvìdky, pozn. red.) a GRU. Ruští „diplomaté“ z FSB (Federální služba bezpeènosti, pozn. red.) zde zùstávají, takže tak se zbavíme i jich. Myslím si, že to mùže jedinì prospìt našim bezpeènostním zájmùm. Když Velká Británie v roce 1971 vypovìdìla 105 sovìtskıch diplomatù, tak to na dlouhou dobu paralyzovalo jejich vızvìdnou èinnost ve Spojeném království. Já bych udìlal v podstatì to samé.

A co další kroky, napøíklad na mezinárodní úrovni?
Na úrovni Evropské unie a NATO bych jako zástupce Èeské republiky inicioval spoleènou politiku vùèi Rusku. Nepovedlo by se asi vše, protože v EU a NATO máme zemì, jako je Maïarsko a nìkteré zemì jižního køídla, které to èasto nevidí tak dramaticky, ale pøesto bych se pokusil o co nejvìtší shodu a koordinaci. To znamená posílení sankèního režimu zamìøeného na konkrétní lidi, konkrétní firmy, které jsou v tom nejvíce namoèené a mají blízko k Putinovi.

Èlánek 5

Ustanovení Severoatlantické smlouvy, podle kterého se útok proti jednomu èlenu NATO považuje za útok proti všem. Dává právo zemím na individuální i kolektivní obranu vèetnì použití ozbrojené síly s cílem obnovit a udržet bezpeènost v severoatlantické oblasti. 

V rámci Severoatlantické aliance by se mi velmi líbilo, kdyby se povedlo aktivovat èlánek 5. Pøedpokládám, že náš velvyslanec u NATO Jakub Landovskı nìjakou sondហna toto téma již provádí, nebo minimální vede konzultace se spojenci, kam bychom mohli až oèekávat jejich solidaritu. GRU je vojenská rozvìdka, takže na našem území zaútoèila ruská armáda a mnì by se líbilo, kdyby se to naši spojenci v Alianci rozhodli vnímat i jako útok na nì. O tom èlánek pìt je - jeden za všechny, všichni za jednoho. Útok na jednoho znamená útok na všechny ostatní.

V rozhovoru pro Blesk jste uvedl, že byste èekal vyjádøení podpory našich spojencù, tak jak tomu bylo v pøípadì Skripala v Británii. Èesko tehdy v reakci vyhostilo tøi ruské diplomaty. Jakı signál by do svìta vyslala skuteènost, kdyby nyní k takovému kroku naši spojenci nepøistoupili? 
Byl by to další špatnı signál minimálnì do Ruska, že nejsme dostateènì sebevìdomí a silní na to, abychom se dokázali spojit a ohradit razantním zpùsobem. Rusko dlouhodobì považuje naši západní civilizaci za zkorodovanou, paralyzovanou, opovrhují liberální demokracií jako nefunkèním systémem.

Bohužel jsou èasto našimi kroky utvrzování v tom, že jsme opravdu neakceschopní. Když se podíváte, jak nás dlouhou dobu testují, kam až je pustíme, tak to zaèalo po summitu Aliance v Bukurešti v roce 2008, kdy Gruzie a Ukrajina odjely s prázdnou, pøestože tam pøijely s tím, že dostanou status kandidátské zemì na èlenství v NATO. Nedostaly nic, protože právì nìmecká a francouzská diplomacie se tehdy obávaly, že tím vyprovokují Moskvu, že ji tím rozzlobí. 

No tak Rusko si to vysvìtlilo tak, že se za Gruzii a Ukrajinu nepostavíme a proto ještì v tom samém roce probìhla invaze Ruska do Gruzie. A místo toho, abychom Rusùm dali konkrétními kroky najevo, že pøekroèili èervenou èáru, tak novı prezident USA v roce 2009 Barack Obama pøišel s resetem vztahù s Ruskem. 

Opìt si to nemohli vysvìtlit jinak než jako politiku appeasementu, že nemáme dost síly a odvahy na to bránit své zájmy a své spojence a dùsledkem toho je pøípad Ukrajina. Až teprve tam jsme se dokázali semknout do té míry, že jsme pøijali sankce, ale stále to je dost slabé. Západ ještì stále nechápe, že jsme konfrontováni nìkım, kdo rozumí pouze síle.

Jak moc se na základì tìchto události zhorší èesko-ruské vztahy?
Myslím si, že už není moc co zhoršovat. Øeknìme, že naše vztahy nyní budou pod bodem mrazu.

Summit Putin-Biden v Praze? Ten tu nebude

Ministerstvo zahranièních vìcí v posledních dnech zažívá velké zmìny. Byl odvolán ministr Petøíèek, kterı o zapojení ruskıch agentù vìdìl, nyní je vedením ministerstva povìøen Jan Hamáèek, kterı vede i vnitro. Toho má následnì vystøídat Jakub Kulhánek. Èesko se nyní nachází v diplomatické roztržce s Ruskem. Je správné, aby se v této turbulentní dobì mìnil tak èasto šéf diplomacie?
Podle mì vùbec není správné, že došlo k odvolání ministra Petøíèka, zvláštì pakliže pan Hamáèek vìdìl o tom, co nám tady Rusko provedlo a vìdìl, že bude muset dojít k nìjaké reakci. Místo toho se nám pan Hamáèek snaží prodat svou verzi, že celá jeho chystaná cesta do Moskvy byla pouze kamufláž. Když už vìdìl a musel tedy vìdìt, co se dìje a k èemu to smìøuje, tak odvolal ministra zahranièní, pak se pokusil na ministra zahranièí dostat ministra kultury, kterı nechtìl.

Teï nám tvrdí, že to celé s Moskvou byla kamuflហa pøitom øíká, že poèítal s tím, že místo odletu do Moskvy by si povolal ruského velvyslance, kterému by oznámil vypovìzení diplomatù. Nevím, co tím chtìl vlastnì udìlat, komu a co tím chtìl vzkázat. On pøece nemohl vìdìt, že 19. dubna bude ministrem zahranièí. Je tam spousta podivností a mám z toho velmi trapnı pocit, co se odehrává s èeskou diplomacií. 

Myslíte si, že za souèasné situace by se v Praze mohl uskuteènit summit mezi Putinem a Bidenem, o které Hamáèek minulı tıden taky mluvil? Nebylo by to poprvé, kdy by se v Praze uskuteènila taková akce.
Za dané situace rozhodnì ne. Nicménì pøi situaci, kdy máme na Hradì takového prezidenta a kdy se tady odehrály taneèky kolem Rosatomu a Sputniku, tak bych se velmi divil, kdyby americká strana vybrala Èesko jako zemi, kde by chtìla, aby se její hlava státu potkala s hlavou Ruska.

Jak jste sama øekla, nebylo by to poprvé, kdy by se v Praze odehrál summit na úrovni hlav státù Ruska a Spojenıch státù. Já sám jsem pøipravoval setkání Obamy s Medvedìvem na téma jaderného odzbrojení. Když jsem summit pøipravoval, upozoròoval jsem na to, že my jsme èlenská zemì NATO a EU a nejsme neutrální zemí. Takže když Rusko pøijme, že bude jednat na našem území, tak vlastnì akceptuje to, že to nebude na neutrální pùdì a že tahá za kratší konec provazu.

Jak vnímáte chování prezidenta Miloše Zemana, kterı si dává s odpovìdí na všechny události kolem Ruska na èas?
Pro mì je velkım pøekvapením, že prezident vùbec akceptoval akci vlády tak, jak probíhá, že ji podpoøit a pøijal. To znamená, že dùkazy, které mu byly pøedloženy, jsou pravdìpodobnì natolik závažné, že je nemùže a nedokáže zpochybnit. Takže alespoò to. 

Nicménì v kontrastu s reakcemi hlav státù našich spojencù a jak tøeba reagovala prezidentka Slovenska Zuzana Èaputová, tak mi pøijde líto, že náš prezident nedokáže vystoupit se silnım projevem k veøejnosti a jasnì se vymezit vùèi bezprecedentnímu útoku na naši zemi. Oèekával bych od hlavy státu, od vrchního velitele našich ozbrojenıch sil, že vystoupí s projevem k národu a mobilizuje nás jako obèany, abychom se semkli a byli jednotní.

Football news:

Eden Hazard: I'm sorry. I didn't want to offend the Real Madrid fans. I came here to win
Edouard Mendy was out of work 7 years ago, and now he has taken Chelsea to the Champions League final. When it was tight, a year of training for free
Koeman insists on signing Depay, the Barca management is not sure about the forward
Kroos told Mount I'm sleeping fine. Good luck in your first Champions League final
Mkhitaryan due to Mourinho may refuse to extend his contract with Roma
Chelsea want to sell Alonso or Emerson
Referee Sergey Ivanov will serve the match Lokomotiv-Krylia in the final of the Betsity Cup of Russia