Czech Republic

Papež se v Iráku setkal s vlivným šíitským duchovním, mluvili o křesťanech

Cílem schùzky v Nadžafu, kterou svìtové agentury oznaèují za historickou, bylo podpoøit soužití mezi køesany a muslimy. Køesané tvoøí zhruba procento iráckého obyvatelstva a v minulosti èelili èetnému náboženskému násilí.

Alí Sistání papeži øekl, že køesanùm musí bıt umožnìno žít v Iráku v míru a bezpeèí a jejich ústavní práva musí bıt zaruèena jako v pøípadì ostatních Iráèanù. Zdùraznil, že se o to musí zasadit také náboženští vùdci.

Papež islámskému duchovnímu podìkoval za to, že „zvedl hlas na ochranu tìch nejslabších a utlaèovanıch“. Podle Vatikánu bylo setkání pøíležitostí pro posílení pøátelství mezi odlišnımi náboženstvími.

Pøesun papeže do Nadžafu doprovázela pøísná bezpeènostní opatøení. Setkání s islámskım duchovním, které se uskuteènilo v soukromí za zavøenımi dveømi, trvalo zhruba hodinu.

Podle agentury Reuters si devadesátiletı Alí Sistání vymínil, že se setká pouze s papežem, bez pøítomnosti iráckého premiéra Mustafy Kázima a prezidenta Barhama Sáliha. S obìma politiky duchovní odmítá již delší dobu komunikovat. Vliv duchovního na život v Iráku ale zùstává velkı. V roce 2014 si jeho vızvu k boji proti teroristické organizaci Islámskı stát vyslechly tisíce iráckıch mužù a v roce 2019 tak pøispìl k pádu irácké vlády.

Druhı den papežovy cesty bude pokraèovat náboženskım setkáním na pláni u starovìkého mìsta Ur. Toho se zúèastní šíité, sunnité, jezídové i sabejci. Místo je vybráno s odkazem na proroka Abraháma, kterı odtud podle bible pocházel a jehož uctívají jak køesané, tak židé a muslimové. Veèer hlava katolické církve odslouží mši v Bagdádu v chaldejském kostele svatého Josefa.

Cestu do Iráku papež pojal jako podporu tamní køesanské komunity, která dlouhé roky trpìla sektáøskım násilím a perzekucemi ze strany teroristické organizace Islámskı stát, a jako snahu o dialog s islámem. Františkovi pøedchùdci Jan Pavel II. a Benedikt XVI. se taktéž chtìli vydat do Iráku, kterı je považován za jednu z kolébek judaismu, køesanství i islámu. Politická a bezpeènostní situace jim to však tehdy nedovolila.

Football news:

Bastian Schweinsteiger: Super League will destroy national championships
Torino President on Super League: Marotta and Agnelli should be ashamed. It's something from Judas. Treachery
Jurgen Klopp: I like that West Ham can play in the Champions League. I don't want it, but I like that they have a chance
Leeds fans booed the Liverpool bus at the entrance to the stadium
Klopp on Super League: My opinion hasn't changed. The coach opposed its creation
Leeds players came out for a warm-up before Liverpool in T-shirts with the logo Champions League and the words Achieve it
Neville on Arsenal and Tottenham in Super League: I'd rather watch the San Marino champions. Ridicule