Czech Republic

Papež jmenoval třináct nových kardinálů. Poprvé je mezi nimi i Afroameričan

Vedle Gregoryho papež František uvedl do funkce dalších dvanáct kardinálù, kteøí pùsobí pøedevším v Africe, Evropì, Asii a Latinské Americe. Dva noví asijští kardinálové se kvùli koronavirové epidemii do Øíma nedostavili.

Dohromady bude nyní v kardinálské hodnosti 232 prelátù, z nichž 128 bude mít právo úèastnit se pøípadného konkláve pøi volbì pøíštího papeže.

„(Papež) jmenoval kardinály ze zemí, které je pøedtím nikdy nemìly, a evidentnì chce, aby složení kardinálského sboru bylo odrazem velké rùznorodosti (katolické) církve,“ uvedl kardinál Gregory. Novì jmenovaní kardinálové pùsobí vedle Itálie a Vatikánu také v Bruneji, Chile, Rwandì a na Filipínách.

Wilton Gregory se stal washingtonským arcibiskupem, což je nejprestižnìjší funkce v americké katolické církvi, loni v kvìtnu. Ve funkci kritizoval prezidenta Donalda Trumpa za to, že zneužívá náboženství pro politické cíle, a podpoøil protesty proti rasové diskriminaci.

S pøíštím americkým prezidentem Joem Bidenem, který podle AFP bude po Johnu Kennedym teprve druhým americkým prezidentem katolického vyznání, chce èerstvý kardinál podle svých slov navázat dialog. 

Ohlednì vztahu s pøíštím americkým prezidentem ale není katolická církev v USA jednotná, a to kvùli názorùm Bidena na potraty, které nejsou v souladu s katolickou doktrínou. Konzervativnìjší èást amerických biskupù si v polovinì listopadu vymínila vznik skupiny, která má vyøešit otázku, zda lze Bidena pøipustit k pøijímání. Skupinì pøedsedá detroitský arcibiskup Allen Vigneron, který je považován za jednu z hlavních osobností konzervativního køídla.

Obøad v dobì koronavirové

Kvùli probíhající epidemii koronaviru se letošní jmenování kardinálù uskuteènilo v pozmìnìné podobì. Ceremonie se nezúèastnily jindy poèetné skupiny pøíbuzných a blízkých novì jmenovaných kardinálù; letos si každý z nich mohl pozvat maximálnì deset hostù. 

Do Øíma z Asie nepøicestovali ani dva novì jmenovaní kardinálové, což je v historii katolické církve výjimeèné. Samotná liturgie probìhla prakticky beze zmìn, a to vèetnì obvyklého pøedání kardinálského biretu a prstenu.

Football news:

Oscar: Salah at Chelsea was unstoppable in training, but on the pitch he was timid. Not enough confidence
Koeman on Barca's debts: We helped the club by lowering salaries. This situation is not only here - everyone is suffering because of the coronavirus
Real Madrid's contract negotiations with Ramos and Vazquez have been suspended. The club can not improve conditions due to the crisis
Pioli on Zlatan's red: He apologized. This is what great champions do, which is what Ibrahimovic is
Pep Guardiola: Football is complicated. The only way I know how to be a coach is just to think about Sheffield
Conte said that Eriksen will not leave Inter: He is part of our project. Christian is a very smart guy
Tuchel wants to see Holand at Chelsea. The club will not buy Rice from West Ham after the change of coach