Czech Republic

Papež František zamířil do Iráku, křesťanům přivezl vzácný rukopis

Cílem papežovy první návštìvy Iráku je podpoøit køesanskou menšinu a posílit mír, píše agentura AP. Cestu zahájí na oficiální ceremonii s prezidentem Barhamem Sálihem a promluví k diplomatickému sboru a duchovenstvu.

Køesané v zemi léta trpìli kvùli sektáøskému násilí a útokùm radikálù z Islámského státu. Kvùli špatné bezpeènostní situaci zemi nenavštívili Františkovi pøedchùdci Jan Pavel II. ani Benedikt XVI.

Ètyøiaosmdesátiletı František od pátku do nedìle zavítá do Mosulu, kde bıvala vìtší komunita køesanù. Mìsto však ovládl IS a køesany stejnì jako mnohé další zabil nebo vyhnal a kostely znièil.

Další zastávkou bude historickı Ur, odkud podle bible pocházel prorok Abraham uctívanı židy, køesany i muslimy. V Nadžafu se má pak papež setkat s hlavou šíitské komunity, velkım ajatolláhem Alím Sistáním. Oèekáván je také v iráckém Kurdistánu, kterı se ujal køesanù prchajících z jinıch èástí Iráku.

Irák v oèekávání hlavy katolické církve zavedl mimoøádná bezpeènostní opatøení a na zastávky na papežovì trase vyslal tisíce pøíslušníkù speciálních jednotek pøipravenıch na nejrùznìjší mimoøádné situace.

Papež do Iráku pøivezl vzácnı rukopis z 14. èi 15. století, kterı se podaøilo zachránit pøed IS. Knihu se podaøilo s pomocí církevních kruhù poslat do Itálie.

Rukopis známı pod názvem Sidra pochází z iráckého mìsta Karakoš. Tuto oblast v letech 2014 až 2017 okupoval Islámskı stát. Jeho bojovníci èasto nièili náboženské a umìlecké pøedmìty, které podle nich nebyly v souladu s jejich vírou. Pøed teroristy byl rukopis zachránìn místními faráøi, kteøí ho pak pøedali biskupovi v Mosulu.

Dílo sepsané v aramejštinì obsahuje liturgické modlitby. Když dorazilo do Itálie, bylo ve velmi špatném stavu. Kniha si tak vyžádala rozsáhlé restauraèní práce expertù italského ministerstva kultury. Práce na rukopisu trvala deset mìsícù.

Football news:

Member of the UEFA Executive Committee on Real Madrid, City and Chelsea in the Champions League semi-final: They should be suspended. I expect this to happen on Friday
Karl-Heinz Rummenigge: Bayern did not participate in the discussion of the Super League and welcomes the reforms of the Champions League
Germany vs Super League: Bayern Munich and Borussia Dortmund chose the UEFA side and supported the reform of the Champions League
Tuchel about the Super League: I don't want to get involved in this, because my words may sound like an excuse
UEFA has approved a change in the format of the Champions League. The Europa League and the LK will also lose the group stage from 2024
Lineker on Super League: Klopp has always been a man of the people. I wonder what coaches like Jurgen and Pep will say
UEFA President: Super League is a greedy project that could kill football forever. But this will not happen