Czech Republic

Pandemie přitížila závislým. V Americe na předávkování umírá více lidí

Koronavirus pøipravil o život více než pùl milionu Amerièanù. Pomohl ale také odhalit jeden z problémù ohrožujících americkou spoleènost – závislost.

Larrecsa Coxová byla pøed nìkolika dny svìdkem zhroucení mladého muže. Støíkaèku, kterou používal k aplikaci heroinu, stále svíral v ruce. Záchranáøi ho oživili, pro Coxovou v tomto okamžiku zaèala práce, aby se závislı nedostal do obdobné situace znovu, popsala agentura AP. 

Podle odhadù Centra pro kontrolu a prevenci nemocí zemøelo na pøedávkování drogami bìhem 12 mìsícù konèících v loòském srpnu více než 88 000 lidí. To je nejvyšší poèet úmrtí na pøedávkování zaznamenanı za jeden rok. V celé zemi se poèet úmrtí zvıšil o témìø 27 %. V Západní Virginii toto èíslo vzrostlo o více než 38 %.

Huntington, mìsto v západní Virginii ve Spojenıch státech americkıch, bylo pøed pandemií na dobré cestì k prevenci závislosti. Pøed nìkolika lety zde vytvoøili tım Quick Response Team Cox, jehož heslem bylo „Tváøí v tváø závislosti? Mùžeme pomoct“.

Opakované pøedávkování

Ke vzniku tohoto tımu došlo po událostech v roce 2016, kdy se v jednom dni pøedávkovalo 28 lidí za pouhé ètyøi hodiny. Témìø každı, kdo se toho odpoledne pøedávkoval, byl zachránìn.

Nikomu ale nebyla nabídnuta pomoc s vysvìtlením, jak fungovat v matoucím léèebném systému. Jedna z pøedávkovanıch, 21letá žena, si o 41 dnù pozdìji vzala nadmìrnou dávku drog, tehdy ale zemøela.

Do roku 2017 evidovala oblast mìsta prùmìrnì šest pøedávkování dennì. Záchranáøi byli unavení z toho, že znovu a znovu oživují stejné lidi. Kraj dostal dva granty a vybral zdravotnici Coxovou, aby vedla tım specialistù na závislost. Skupina pátrala po lidech, kteøí se v minulosti pøedávkovali a posílala je na léèení.

Po dvou letech klesly poèty pøedávkování v kraji o více než 50 procent, závislí pocítili nadìji. Jejich úsilí ale pøerušila pandemie koronaviru, která zhoršila situaci ekonomicky nestabilních lidí. Narušení zdravotní péèe pak pøispìlo ke zviditelnìní negativních vedlejších úèinkù užívání drog, jakımi jsou HIV, hepatitida nebo smrtící bakteriální infekce.

Smrt ze zoufalství

Prvních pár mìsícù pandemie bylo klidnıch, v kvìtnu se ale situace dramaticky zhoršila. Tım øešil 142 hovorù za jedinı mìsíc, témìø tolik jako v nejhorším období jejich krize.

Problém nastal nejen v Huntingtonu, ale i v celé Americe. Drogy mìly na svìdomí desítky tisíc lidí roènì. Oèekávaná délka života se zaèala poprvé za celé století snižovat, a to pøedevším kvùli tomu, co vìdci nazıvají jako „smrt ze zoufalství“.

V jednom dni dostala Coxová pìt hlášení o pøípadech pøedávkování. Jeden z nich podrobnì popisoval, jak se 33letı Steven Ash propadl mezi hromady ojetıch pneumatik za obchodem, kterı vlastní jeho rodina po generace.

Ashovi bylo 19 let, když si vzal svou první pilulku OxyContin. Jeho život se poté rozpadl, mladík skonèil v mnoha vìzeòskıch zaøízeních. Zejména poslední rok byl pro tohoto muže tragickı. Jeho bratranec zemøel na pøedávkování, jeho dvacetiletá kamarádka skonèila v nemocnici na operaci srdce kvùli používání špinavıch jehel k aplikaci drog.

On sám absolvoval tøi operace kvùli infekcím souvisejícím s drogami. Na tlumení bolesti pak používal další léky, které ale vše jen zhoršily. „Každı den bojuji sám se sebou. Je to, jako bych mìl na jednom rameni dva ïábly a na druhém andìla,“ øekl.

Podobnımi pøípady se zabıvá Coxová se svım tımem dennì. Pandemie ale stále zvyšuje poèet lidí, kteøí potøebují pomoct.

Ve své kanceláøi kartotéku, první tøi zásuvky stolu jsou plné tisícù zpráv o jejích sousedech bojujících se závislostí. Spodní šuplík je pak oznaèenı jako „mrtví“. Ten se podle ní plní rychleji než kdy pøedtím.

Football news:

Koeman insists on signing Depay, the Barca management is not sure about the forward
Kroos told Mount I'm sleeping fine. Good luck in your first Champions League final
Mkhitaryan due to Mourinho may refuse to extend his contract with Roma
Chelsea want to sell Alonso or Emerson
Referee Sergey Ivanov will serve the match Lokomotiv-Krylia in the final of the Betsity Cup of Russia
Lautaro Martinez: I was close to joining Barca, I discussed it with Messi
Klopp's agent says that the coach will stay at Liverpool: Definitely, there is nothing to discuss