Czech Republic

Pan dráhař mistrem světa v časovce. Teď chci růžový dres z Gira, hlásí Ganna

Už na prvním mezièasu mìl 21 sekund k dobru na obhájce triumfu a tımového kolegu Rohana Dennise a 46 sekund pak na nakonec støíbrného Wouta van Aerta.

Právì tady, v první polovinì trati na nepøíjemném protivìtru si Filippo Ganna vytvoøil náskok, o kterı už nepøišel.

Díky tomu se v pátek v Imole stal mistrem svìta v èasovce.

„Vítr byl nepøíjemnı, snažil jsem se co nejvíc udržet v èasovkáøské pozici, i když to bylo nároèné. Druhá polovina trati byla pøece jen jednodušší,“ popisoval.

Jednodušší, i proto si ji pohlídal. Na Belgièana sice poztrácel 20 sekund, ale to mu pramálo vadilo.

„Mìl jsem vıborné informace z doprovodného vozu,“ usmíval se.

I to mu pomohlo.

Zpravodajství

Hned za cílem si lehl na zem, sundal si helmu a zaèal se vydıchávat. V tu chvíli za ním zaèali chodit další cyklisté s gratulacemi. Smál se, do oèí se mu tlaèily slzy.

Když pak pøišel mezi reportéry, jako kdyby byl nìkım jinım, jako kdyby snad ani nebyl Italem. Vìtšina emocí byla pryè.

„Není to pro mì nic vıjimeèného, už ètyøi roky vozím duhovı trikot na dráze,“ byla jedna z jeho laxních odpovìdí na dotazy. „Ale je to samozøejmì zvláštní bıt prvním Italem (kterı se stal mistrem svìta v èasovce). Èasto jsem na sobì cítil až pøíliš velkı tlak, teï se mi ho povedlo udržet pod kontrolou.“

Klasiky? Snad nìkdy

Je mu stále pouhıch 24 let. Pøitom za tu dobu už se tolikrát zhroutil z oèekávání, která na nìj Italové kladli.

Ono se není co divit.

Má skvìlé geny díky tatínkovi, kterı reprezentoval Itálii ve veslování. To díky nìmu má takovou sílu, kterou smìøuje do svıch nohou. Narostl do úctyhodnıch 193 centimetrù a 80 kilogramù. Ideální proporce pro fantastického èasovkáøe.

S profesionální cyklistikou zaèínal v Lampre v roce 2015, kde si jeho talentu všimli pøedevším na dráze.

„Stal jsem se profesionálem ve 20 letech poté, co jsem mìl za sebou jedinı etapovı závod – Tour de L´Avenir. Poøád jsem dostával nìjaké pokuty, ze svıch chyb jsem se musel rychle uèit,“ popisoval.

O rok pozdìji vyhrál Paøíž-Roubaix pro mladé cyklisty a Italové o nìm okamžitì zaèali tvrdit, že je dalším Francescem Moserem, Francem Ballerinim, Giannim Bugnou, Andreou Tafim nebo Alessandrem Ballanem.

Tedy dalším pokraèovatelem králù klasik let minulıch.

„Jenže já záhy poznal, že mi to pùjde líp v èasovce než na kostkách. Mám rád ten pocit, kdy jste na kole jen vy a nikdo kolem vás. V cíli si nemùžete stìžovat, že vás nìkdo zavøel. Když udìláte chybu, je jen vaše. Ale v budoucnu bych se ke klasikám rád vrátil,“ øíká.

Jak by ne, vždy jeho dìtskım hrdinou bıval Tom Boonen…

Hurá na Giro

Když pøedloni z UAE Emirates pøestoupil do Ineosu, hned zaèal v èasovkách vítìzit a na propršeném svìtovém šampionátu v Yorkshiru získal bronz.

K tomu už mìl ve sbírce ètyøi tituly mistra svìta na dráze. I letos na jaøe vylepšil svùj vlastní svìtovı rekord v dráhaøské stíhaèce, kde je jako doma.

Jeho ohromná postava s ohromnou silou ale ukrıvá i citlivou povahu tohoto Itala.

Proto byl vlastnì tak rád, když se letos celá sezona zastavila a on mohl strávit èas se svou rodinou na severu Itálie.

„Jsme si neuvìøitelnì blízcí a je pro mì dar strávit s nimi jakıkoliv èas. Normálnì bych byl doma tøeba 50 dní z celého roku. Takhle jsem si to mohl užít mnohem víc,“ popisoval.

Pøed šampionátem se pøedstavil ve tøech èasovkách, z toho dvì vyhrál – jednu na italském šampionátu, druhou v závìreènı den Tirrena-Adriatica pøed 14 dny.

Tam dokonce na tradièní trati zajel novı rekord. Ten starı Fabiana Cancellary pøekonal o 26 sekund!

Následnì odjel na vysokohorské soustøedìní.

„Naštìstí tam wifi fungovala jen po veèeøi, takže jsem na sociálních sítích netrávil moc èasu. Neèetl jsem tak všechny ty komentáøe o favoritech svìtové èasovky. To pro mì vlastnì byla nejlepší možná pøíprava,“ líèil.

Poslední dny pak trávil se svou snoubenkou, která jako jediná z rodiny mohla proniknout do bubliny, kterou tım Ineos pro své cyklisty pøipravil.

Možná i to mu k titulu mistra svìta pomohlo.

Žádné velké oslavy teï ale v plánu nemá.

Ganna slíbil, že v bublinì zùstane i v následujícím tıdnu. Má totiž pøed sebou ještì jeden velkı cíl.

Chce na startu italského Gira v Palermu o pøíštím víkendu obléknout pøes duhovı dres ten rùžovı. V úvodní den na cyklisty èeká 15kilometrová èasovka…

„Pokud dostanu šanci, sáhnu po ni obìma rukama,“ øíká. „Bude skvìlé jet ji v duhovém dresu. Pak se ale zamìøím na jedinou vìc – ochranu Gerainta Thomase. Chceme s ním Giro vyhrát.“ 

Football news:

Adama Traore: I don't think speed is related to skin color
Riyad Marez: If I went to Marseille, they decided that I was not good enough
Defoe scored the 300th goal of his club career. It's been 20 years since his first ball
Gattuso on 2:1 with Benevento: Napoli played too predictable before the break
Adama Traore turned down NFL scouts as a child to become a football player
Zlatan called Khabib the best fighter regardless of weight
Lizarazu about Griezmann: He no longer knows how to play in a Barca shirt