Czech Republic

Památkoví odborníci doporučují vyvlastnit nádraží Vyšehrad a podporují plán na jeho opravu

Za pøedpokladu, že nelze vyjednat odkup nemovitosti, je podle zástupcù této instituce pøednìjší záchrana objektu, kterı je souèástí památky UNESCO. Vyvlastnìní doporuèilo státu a hlavnímu mìstu Centrum svìtového dìdictví UNESCO a centrála ICOMOS už v bøeznu 2019, sdìlil mluvèí Èeského národního komitétu ICOMOS Jan Štoll.

V památkovì chránìné secesní budovì nádraží se zaèala propadat støecha. Nevyužívaná budova je v dezolátním stavu a její vlastník, firma RailCity Vyšehrad, do ní neinvestuje. Støechu zøejmì opraví Praha 2 s finanèní pomocí magistrátu a po majiteli bude náklady vymáhat. Mìsto by podle vyjádøení z posledních dní nádraží rádo získalo do svého vlastnictví, jednání se však zatím nedaøí a magistrát uvažuje i o vyvlastnìní.

Pražskı radní pro majetek Jan Chabr (TOP 09) ÈTK pøed tıdnem øekl, že opravit kolabující památku ze strany samosprávy na náklady vlastníka umožòuje zákon samosprávì v pøípadì, že majitel nereaguje na vızvy. Nyní tak podle nìj budovu èeká místní šetøení památkáøù, kteøí potom znovu vyzvou majitele ke zjednání nápravy v pøípadì zjištìní pochybení.

„Stát by prostøednictvím pražského magistrátu mìl využít své pravomoci k vyvlastnìní bıvalého nádraží Vyšehrad a pøedat jej jinému investorovi, kterı bude ochoten a schopen jej opravit a znovu zprovoznit. Aby byla zajištìna jeho budoucnost, je aktuálnì zapotøebí drastiètìjších opatøení,“ uvedli komisaøi UNESCO a ICOMOS ve zprávì z mise v roce 2019, která se zabıvala historickım centrem Prahy zapsanım na seznam UNESCO.

„Jednalo by se o první vyvlastnìní kulturní památky v Èesku. Je nezbytné ihned zabránit další devastaci, na jaøe už by také nemuselo bıt co zachraòovat,“ uvedl prezident ÈNK ICOMOS Václav Girsa.

Pøipomíná obèasnou praxi, kdy nìkteøí vlastníci kulturních památek vyèkávají, až památka zchátrá do stavu, kdy je nevyhnutelné její odstranìní. „Ta tím ztratí i památkovou ochranu a vlastník získá nové možnosti pøi nakládání s pozemkem, na nìmž památka pùvodnì stála. Tento trestuhodnı postup je ale v pøíkrém rozporu se zákonem o státní památkové péèi, ale i stavebním zákonem,“ uvedl. „Pokud mìsto opraví nádraží na své náklady, mùže jejich úhradu vymáhat po majiteli právní cestou, tedy i exekuènì, což mùže bıt i dùvod k prodeji objektu v dražbì, vedoucí k nalezení nového vlastníka objektu,“ dodal Girsa.

V pøípadì získání objektu do vlastnictví Prahy se uvažuje o tom, že by v budovì po rekonstrukci mohla bıt umístìna Slovanská epopej Alfonse Muchy. O to má zájem i Praha 2. Nádraží patøí mezi sedm míst, o kterıch nyní mìsto pro umístìní cyklu uvažuje.

Budova vznikla v letech 1904 až 1905, jako nádraží pøestalo fungovat v 60. letech. V soukromıch rukou je objekt od roku 2007. Obnovení pùvodní funkce není možné, protože moderní normy neumožòují umístit nádraží v zatáèce. Mìsto místo toho plánuje vlakovou zastávku na Vıtoni.

Football news:

Mourinho on coaching career: 20 years ago, only ex-players were taken into account. Not now, and this is my legacy
Balotelli is close to a move to Vasco da Gama. He was offered 2.5 million euros a year
Van Dijk - best Central defender of 2020, Trent-right, Robertson-left (ESPN)
Massimiliano Allegri: Ronaldo is a top player in terms of mentality. He has a new goal every year
Borussia Dortmund presented a collection with Spongebob as part of a deal with Nickelodeon
Woodward on Manchester United and trophies: there is a lot of work Ahead to achieve the stability needed
Neuer - best goaltender in 2020, Alisson-2nd, Oblak-3rd (ESPN)