Czech Republic

Padali jsme únavou, líčí zaměstnanci hospiců. ‚Jeden superpřenašeč vyřadil z provozu celé oddělení‘

„V našem zaøízení byl nejhorší moment koncem øíjna. Razantní nástup koronaviru do našich øad byl enormní. Pøišli jsme v tu chvíli o spoustu kolegù, najednou jsme potøebovali dobrovolníky, studenty zdravotnických škol, aby nám pomohli zalátat díry,“ popsala situaci Monika Marková, øeditelka hospice v Litomìøicích a šéfka Fóra mobilních hospicù.

Nakonec museli udìlat velké organizaèní zmìny a slouèili dvì oddìlení v jedno. Krize pøišla kvùli pacientce, kterou koncem øíjna pøijímali. Žena byla vyhodnocena jako negativní, podle Markové musela být v poèáteèním stádiu nemoci, v nìmž jí testy covidovou pozitivitu neodhalily. Bìhem pár dní po pøíjmu je však kontaktovala rodina s tím, že jsou všichni pozitivní. Bylo pozdì.

„Paní byla takový superpøenašeè. I když jsme se všichni chránili, nosili roušky, bìhem pìti dnù onemocnìl personál celého oddìlení,“ doplnila Marková. Aby se virus nešíøil, rozdìlili klienty do dvou pater, jedno bylo pro pozitivní pacienty, druhé pro negativní. Kapacity nakonec po tøech týdnech doplnili a fungují dál.

Nesnadnou situaci popsala také sestøièka Alžbìta K. z pražského domu pro seniory. „Konec øíjna byl nároèný, doslova jsme padali únavou, chybìla nám spousta lidí v týmu. Mám tolik pøesèasù, jako snad nikdy za celých deset let své práce,“ øekla serveru Lidovky.cz s tím, že nejhorší byly obavy z toho, aby neonemocnìla a nákazu nezavlekla do domova.

Kritická druhá vlna

Všichni se shodují, že i když se o druhé vlnì mluvilo a hospice se na ni poctivì pøipravily, stejnì se nesla ve znamení vyèerpání, pøesèasù a onemocnìní personálu. „Ostatní ,padli‘ a byli jsme na to sami,“ doplnila Alžbìta K.

Podobnou situaci popsali i v Brnì. „Pøetížení vèetnì pøesèasù bylo až enormní. Bylo to velmi vypjaté i pøes to, že jsme mìli k dispozici výpomoc od studentù,“ popsal serveru Lidovky.cz Josef Drbal, øeditel Hospice sv. Alžbìty v Brnì. Nyní je situace stabilnìjší, zamìstnanci se postupnì vracejí zpìt do práce, stavy se zaplòují. „Snad jsme z nejhoršího venku,“ dodal.

Pandemie se však nepodepisuje jen na personálních výpadcích a vyèerpání, ale také na pocitu osamìlosti seniorù, kteøí v hospicích tráví poslední chvíle. Ve spoustì pøípadù jsou návštìvy a kontakt s okolním svìtem omezené, aby se ochránily rizikové skupiny. Podle Anety Šebkové, mluvèí spolku Život 90, je však dùležité na stárnoucí nezapomínat. „Dnes a dennì nám volají na linku pro seniory lidé, kteøí jsou odøíznuti od blízkých. Mají úzkosti, deprese, a v nejhorších pøípadech i sebevražedné myšlenky,“ popsala serveru Lidovky.cz.

Proto Život 90 a Gerontologický institut vyzývají šéfky a šéfy peèujících zaøízení, aby situaci øešili ve prospìch klientù a klientek, napøíklad vytvoøením bezpeèných míst setkávání, kde se senioøi mohou potkat se svými rodinami. 

Šebková navíc uvedla, že seniorùm staèí málo. „Kontakt, jakýkoli. Staèí zvednout telefon, poslat fotku, koupit èokoládu, zkrátka udìlat jim radost tím, že na nì nìkdo myslí a nejsou tu sami,“ uzavøela pro server Lidovky.cz.

Football news:

Ko view in the Frame: 2 employees of the club fell ill. Medical examination of El Shaarawy postponed
Klopp on Salah's future: I don't think it will ruin the season. Normal thing for the world of football
Solskjaer on van de Beek: I would Not say that he is happy. In his position, there are players who are really good
Lester is Interested in Edouard. Rogers worked with the forward seltice
The minges can come in the start of Barca vs Elche. Desta has a muscle injury
West Ham are ready to extend the contract with Moyes. The club is 7th in the Premier League
Kovac on Golovin's 2 assists: I am very happy with his performance