Czech Republic

Pacientů na JIP ubývá. Na uspěchané uvolnění doplatí zdravotníci, míní Kubek

Ve ètvrtek se Èesko po rozhodnutí vlády pøesune ze ètvrtého do tøetího stupnì protiepidemického systému (PES). S jistımi omezeními se budou moci otevøít obchody, služby i restaurace. 

Nìkteøí zdravotníci se však bojí tøetí vlny a upozoròují, že nemocnice stále peèují o velké množství covidovıch pacientù. „Už mi asi tøi lidi psali, jestli pùjdeme ve ètvrtek do hospody. Nemùžu, mám službu na ARO. Na furt skoro plnım ARO,“ napsal tøeba pøed nìkolika dny na Twitteru student medicíny Vojtìch Lukavec, kterı pomáhá jako dobrovolník.

Dalšího nárùstu se obává napøíklad vedení nemocnice v Karlovıch Varech. „Potøebujeme, aby si také personál odpoèinul. Ten nápor na nì byl v posledních tıdnech natolik enormní, že jsou nejenom fyzicky, ale pøedevším psychicky vyèerpaní,“ uvedl mluvèí Vladislav Podrackı. V nemocnici stále chybí kvùli karanténì nebo nemoci asi 60 zamìstnancù.

Kapacita lùžek na jednotkách intenzivní péèe (JIP) a na anesteziologicko-resuscitaèních oddìleních (ARO) byla podle ministerstva zdravotnictví v pondìlí v celé republice zaplnìná ze 75,08 procent. Pro pøedstavu, o tıden døíve to bylo ze 75,9 procent a pøed ètrnácti dny ze 75,8 procent. 

Volnıch je v celé republice na ARO a JIP 955 lùžek z celkového poètu 3 832. Na umìlé plicní ventilaci ECMO je 37 pacientù a volnıch je 44 tìchto lùžek. Standardní lùžka s kyslíkem mohou nemocnice poskytnout 1 351 pacientùm s covidem a 5 138 jinım pacientùm. 

Napøíklad v Praze je k 2. prosinci na jednotkách intenzivní péèe volnıch 147 lùžek, na standardních oddìleních je lùžek s kyslíkem volnıch 757. Nejménì volnıch lùžek je v Pardubickém kraji, kde volná kapacita èiní 35 lùžek z celkového poètu 133 na jednotkách intenzivní péèe.

Situace se liší v jednotlivıch krajích, a to jak v poètu pacientù, tak i v poètu lùžek dispozici. K pondìlku se však zvıšil poèet hospitalizovanıch, a to oproti nedìli zhruba o dvì stovky na 4 741. Ve vážném stavu, tedy na umìlé plicní ventilaci nebo mimo tìlním obìhu, je 675 z nich.

V pondìlí mírnì stoupl podíl potvrzenıch pøípadù covidu-19 na poètu provedenıch testù. Z nedìlních 16,7 procenta vzrostl na pøibližnì 17,9 procenta. Jedná se však stále o jedny z nejnižších nárùstù za poslední dva mìsíce. 

Aktuálnì covidem-19 trpí 64 890 lidí v Èesku. U vìtšiny z nich má však nemoc lehèí prùbìh. V nemocnicích skonèilo pouze 7,5 procenta z aktuálnì nemocnıch.

Za chyby politikù zaplatí zdravotníci

Šéf Èeské lékaøské komory Milan Kubek varuje, že pokud se rozvolnìní uspìchá, hrozí novı rozjezd epidemie. Za chyby politikù pak podle nìj nejvíc zaplatí zdravotníci. „Proto jsme z toho mírnì øeèeno nervózní,“ øekl Radiožurnálu.

Opaèného názoru je napøíklad imunolog Václav Hoøejší z Ústavu molekulární genetiky Akademie vìd. „Já si myslím, že to je v zásadì správnì, protože to respektuje pravidla, která se stanovila v systému PES,“ uvedl . Epidemiolog Petr Smejkal øekl, že s ním celkem souhlasí, by upozornil, že variabilita skóre PES je mezi kraji vysoká.

Další vırazné zlepšení situace podle imunologù do konce roku nenastane. Naopak Hoøejší pøedpovìdìl, že po Vánocích pùjdou èísla novıch pøípadù, a s nimi i poèet vážnìjších pøípadù, opìt trochu nahoru.

Hospitalizovaní pøibıvají se zpoždìním

Rozvolnìní mùže znamenat nebezpeèí i proto, že se hospitalizovaní dostávají do statistik až se zpoždìním. Vìtšina lidí s rizikem komplikací dorazí do nemocnice 10 dnù od diagnózy a dalších asi 5 až 10 dní trvá, než se rozvine tìžkı stav. 

„Pak tedy máme asi další tıden, dva, dva a pùl, než se poèet diagnostikovanıch projeví v poètu hospitalizovanıch. Poèet se tak promítá s urèitım zpoždìním,“ upøesnil døíve vedoucí Úøadu zdravotnickıch informací a statistiky (ÚZIS) Ladislav Dušek.

Aktivní pøípady pacientù s covid-19

Praha

absolutnì na 100 tisíc
PES skóre:0
Aktivních pøípadù: 7397 558,6
Pøípadù 2. 12. 234
Potvrzené pøípady 58654 4429,1
Vyléèenıch 50468 3811,0
Mrtvıch 789 59,6

Benešov

absolutnì na 100 tisíc
PES skóre:0
Aktivních pøípadù: 622 625,7
Pøípadù 2. 12. 24
Potvrzené pøípady 6527 6565,5
Vyléèenıch 5788 5822,1
Mrtvıch 117 117,7

Beroun

absolutnì na 100 tisíc
PES skóre:0
Aktivních pøípadù: 283 297,7
Pøípadù 2. 12. 9
Potvrzené pøípady 4147 4362,6
Vyléèenıch 3817 4015,4
Mrtvıch 47 49,4

Kladno

absolutnì na 100 tisíc
PES skóre:0
Aktivních pøípadù: 1081 649,3
Pøípadù 2. 12. 45
Potvrzené pøípady 7362 4422,1
Vyléèenıch 6185 3715,1
Mrtvıch 96 57,7

Kolín

absolutnì na 100 tisíc
PES skóre:0
Aktivních pøípadù: 420 409,3
Pøípadù 2. 12. 35
Potvrzené pøípady 5280 5145,0
Vyléèenıch 4775 4653,0
Mrtvıch 85 82,8

Kutná Hora

absolutnì na 100 tisíc
PES skóre:0
Aktivních pøípadù: 644 849,3
Pøípadù 2. 12. 13
Potvrzené pøípady 3399 4482,5
Vyléèenıch 2697 3556,7
Mrtvıch 58 76,5

Mìlník

absolutnì na 100 tisíc
PES skóre:0
Aktivních pøípadù: 709 648,7
Pøípadù 2. 12. 35
Potvrzené pøípady 4968 4545,2
Vyléèenıch 4174 3818,8
Mrtvıch 85 77,8

Mladá Boleslav

absolutnì na 100 tisíc
PES skóre:0
Aktivních pøípadù: 688 527,7
Pøípadù 2. 12. 44
Potvrzené pøípady 6015 4614,0
Vyléèenıch 5246 4024,1
Mrtvıch 81 62,1

Nymburk

absolutnì na 100 tisíc
PES skóre:0
Aktivních pøípadù: 705 698,8
Pøípadù 2. 12. 14
Potvrzené pøípady 4642 4601,2
Vyléèenıch 3859 3825,1
Mrtvıch 78 77,3

Praha-vıchod

absolutnì na 100 tisíc
PES skóre:0
Aktivních pøípadù: 786 424,5
Pøípadù 2. 12. 26
Potvrzené pøípady 7918 4275,9
Vyléèenıch 7074 3820,1
Mrtvıch 58 31,3

Praha-západ

absolutnì na 100 tisíc
PES skóre:0
Aktivních pøípadù: 520 348,2
Pøípadù 2. 12. 20
Potvrzené pøípady 6218 4163,7
Vyléèenıch 5643 3778,7
Mrtvıch 55 36,8

Pøíbram

absolutnì na 100 tisíc
PES skóre:0
Aktivních pøípadù: 643 558,6
Pøípadù 2. 12. 16
Potvrzené pøípady 6984 6067,6
Vyléèenıch 6282 5457,7
Mrtvıch 59 51,3

Rakovník

absolutnì na 100 tisíc
PES skóre:0
Aktivních pøípadù: 389 700,1
Pøípadù 2. 12. 1
Potvrzené pøípady 2922 5259,0
Vyléèenıch 2486 4474,3
Mrtvıch 47 84,6

Èeské Budìjovice

absolutnì na 100 tisíc
PES skóre:0
Aktivních pøípadù: 850 433,9
Pøípadù 2. 12. 62
Potvrzené pøípady 9722 4962,7
Vyléèenıch 8731 4456,8
Mrtvıch 141 72,0

Èeskı Krumlov

absolutnì na 100 tisíc
PES skóre:0
Aktivních pøípadù: 261 424,0
Pøípadù 2. 12. 13
Potvrzené pøípady 2191 3559,4
Vyléèenıch 1874 3044,4
Mrtvıch 56 91,0

Jindøichùv Hradec

absolutnì na 100 tisíc
PES skóre:0
Aktivních pøípadù: 650 716,7
Pøípadù 2. 12. 54
Potvrzené pøípady 4562 5030,2
Vyléèenıch 3828 4220,9
Mrtvıch 84 92,6

Písek

absolutnì na 100 tisíc
PES skóre:0
Aktivních pøípadù: 396 553,2
Pøípadù 2. 12. 10
Potvrzené pøípady 3895 5440,9
Vyléèenıch 3447 4815,1
Mrtvıch 52 72,6

Prachatice

absolutnì na 100 tisíc
PES skóre:0
Aktivních pøípadù: 238 466,9
Pøípadù 2. 12. 6
Potvrzené pøípady 2429 4764,8
Vyléèenıch 2120 4158,7
Mrtvıch 71 139,3

Strakonice

absolutnì na 100 tisíc
PES skóre:0
Aktivních pøípadù: 440 621,7
Pøípadù 2. 12. 6
Potvrzené pøípady 3620 5115,0
Vyléèenıch 3092 4369,0
Mrtvıch 88 124,3

Tábor

absolutnì na 100 tisíc
PES skóre:0
Aktivních pøípadù: 705 687,2
Pøípadù 2. 12. 41
Potvrzené pøípady 5751 5605,5
Vyléèenıch 4927 4802,4
Mrtvıch 119 116,0

Domažlice

absolutnì na 100 tisíc
PES skóre:0
Aktivních pøípadù: 706 1137,6
Pøípadù 2. 12. 14
Potvrzené pøípady 3052 4917,7
Vyléèenıch 2288 3686,6
Mrtvıch 58 93,5

Klatovy

absolutnì na 100 tisíc
PES skóre:0
Aktivních pøípadù: 504 583,3
Pøípadù 2. 12. 20
Potvrzené pøípady 4198 4858,5
Vyléèenıch 3632 4203,5
Mrtvıch 62 71,8

Plzeò-mìsto

absolutnì na 100 tisíc
PES skóre:0
Aktivních pøípadù: 1033 531,7
Pøípadù 2. 12. 22
Potvrzené pøípady 9717 5001,5
Vyléèenıch 8571 4411,7
Mrtvıch 113 58,2

Plzeò-jih

absolutnì na 100 tisíc
PES skóre:0
Aktivních pøípadù: 396 623,7
Pøípadù 2. 12. 7
Potvrzené pøípady 3249 5117,5
Vyléèenıch 2799 4408,7
Mrtvıch 54 85,1

Plzeò-sever

absolutnì na 100 tisíc
PES skóre:0
Aktivních pøípadù: 434 542,6
Pøípadù 2. 12. 12
Potvrzené pøípady 4106 5133,8
Vyléèenıch 3625 4532,4
Mrtvıch 47 58,8

Rokycany

absolutnì na 100 tisíc
PES skóre:0
Aktivních pøípadù: 176 356,6
Pøípadù 2. 12. 5
Potvrzené pøípady 2076 4206,8
Vyléèenıch 1862 3773,1
Mrtvıch 38 77,0

Tachov

absolutnì na 100 tisíc
PES skóre:0
Aktivních pøípadù: 336 618,4
Pøípadù 2. 12. 27
Potvrzené pøípady 2140 3938,5
Vyléèenıch 1769 3255,7
Mrtvıch 35 64,4

Cheb

absolutnì na 100 tisíc
PES skóre:0
Aktivních pøípadù: 340 371,0
Pøípadù 2. 12. 28
Potvrzené pøípady 3000 3273,9
Vyléèenıch 2545 2777,4
Mrtvıch 115 125,5

Karlovy Vary

absolutnì na 100 tisíc
PES skóre:0
Aktivních pøípadù: 609 530,4
Pøípadù 2. 12. 73
Potvrzené pøípady 4239 3691,9
Vyléèenıch 3513 3059,6
Mrtvıch 117 101,9

Sokolov

absolutnì na 100 tisíc
PES skóre:0
Aktivních pøípadù: 489 554,3
Pøípadù 2. 12. 72
Potvrzené pøípady 3536 4008,5
Vyléèenıch 2949 3343,1
Mrtvıch 98 111,1

Dìèín

absolutnì na 100 tisíc
PES skóre:0
Aktivních pøípadù: 774 597,5
Pøípadù 2. 12. 38
Potvrzené pøípady 5190 4006,4
Vyléèenıch 4315 3331,0
Mrtvıch 101 78,0

Chomutov

absolutnì na 100 tisíc
PES skóre:0
Aktivních pøípadù: 724 579,5
Pøípadù 2. 12. 38
Potvrzené pøípady 5657 4527,6
Vyléèenıch 4798 3840,1
Mrtvıch 135 108,0

Litomìøice

absolutnì na 100 tisíc
PES skóre:0
Aktivních pøípadù: 780 651,8
Pøípadù 2. 12. 8
Potvrzené pøípady 6289 5255,4
Vyléèenıch 5400 4512,5
Mrtvıch 109 91,1

Louny

absolutnì na 100 tisíc
PES skóre:0
Aktivních pøípadù: 666 768,2
Pøípadù 2. 12. 71
Potvrzené pøípady 3790 4371,8
Vyléèenıch 3066 3536,7
Mrtvıch 58 66,9

Most

absolutnì na 100 tisíc
PES skóre:0
Aktivních pøípadù: 647 579,2
Pøípadù 2. 12. 69
Potvrzené pøípady 4495 4023,9
Vyléèenıch 3761 3366,8
Mrtvıch 87 77,9

Teplice

absolutnì na 100 tisíc
PES skóre:0
Aktivních pøípadù: 841 651,6
Pøípadù 2. 12. 62
Potvrzené pøípady 4824 3737,4
Vyléèenıch 3913 3031,6
Mrtvıch 70 54,2

Ústí nad Labem

absolutnì na 100 tisíc
PES skóre:0
Aktivních pøípadù: 691 579,0
Pøípadù 2. 12. 63
Potvrzené pøípady 5484 4595,4
Vyléèenıch 4712 3948,4
Mrtvıch 81 67,9

Èeská Lípa

absolutnì na 100 tisíc
PES skóre:0
Aktivních pøípadù: 749 725,1
Pøípadù 2. 12. 21
Potvrzené pøípady 4284 4147,1
Vyléèenıch 3481 3369,8
Mrtvıch 54 52,3

Jablonec nad Nisou

absolutnì na 100 tisíc
PES skóre:0
Aktivních pøípadù: 550 606,6
Pøípadù 2. 12. 7
Potvrzené pøípady 4718 5203,7
Vyléèenıch 4096 4517,6
Mrtvıch 72 79,4

Liberec

absolutnì na 100 tisíc
PES skóre:0
Aktivních pøípadù: 1098 625,2
Pøípadù 2. 12. 25
Potvrzené pøípady 9901 5637,5
Vyléèenıch 8717 4963,4
Mrtvıch 86 49,0

Semily

absolutnì na 100 tisíc
PES skóre:0
Aktivních pøípadù: 517 697,7
Pøípadù 2. 12. 12
Potvrzené pøípady 4227 5704,7
Vyléèenıch 3655 4932,7
Mrtvıch 55 74,2

Hradec Králové

absolutnì na 100 tisíc
PES skóre:0
Aktivních pøípadù: 1077 655,6
Pøípadù 2. 12. 3
Potvrzené pøípady 8402 5114,3
Vyléèenıch 7199 4382,1
Mrtvıch 126 76,7

Jièín

absolutnì na 100 tisíc
PES skóre:0
Aktivních pøípadù: 596 744,6
Pøípadù 2. 12. 43
Potvrzené pøípady 3960 4947,2
Vyléèenıch 3301 4123,9
Mrtvıch 63 78,7

Náchod

absolutnì na 100 tisíc
PES skóre:0
Aktivních pøípadù: 616 560,2
Pøípadù 2. 12. 8
Potvrzené pøípady 6726 6116,9
Vyléèenıch 5996 5453,0
Mrtvıch 114 103,7

Rychnov nad Knìžnou

absolutnì na 100 tisíc
PES skóre:0
Aktivních pøípadù: 561 706,7
Pøípadù 2. 12. 28
Potvrzené pøípady 3927 4946,9
Vyléèenıch 3317 4178,5
Mrtvıch 49 61,7

Trutnov

absolutnì na 100 tisíc
PES skóre:0
Aktivních pøípadù: 535 453,5
Pøípadù 2. 12. 31
Potvrzené pøípady 5810 4924,6
Vyléèenıch 5178 4389,0
Mrtvıch 97 82,2

Chrudim

absolutnì na 100 tisíc
PES skóre:0
Aktivních pøípadù: 896 856,5
Pøípadù 2. 12. 8
Potvrzené pøípady 6100 5831,0
Vyléèenıch 5135 4908,6
Mrtvıch 69 66,0

Pardubice

absolutnì na 100 tisíc
PES skóre:0
Aktivních pøípadù: 835 475,9
Pøípadù 2. 12. 12
Potvrzené pøípady 7987 4552,5
Vyléèenıch 7050 4018,4
Mrtvıch 102 58,1

Svitavy

absolutnì na 100 tisíc
PES skóre:0
Aktivních pøípadù: 1064 1019,8
Pøípadù 2. 12. 38
Potvrzené pøípady 5627 5393,3
Vyléèenıch 4483 4296,8
Mrtvıch 80 76,7

Ústí nad Orlicí

absolutnì na 100 tisíc
PES skóre:0
Aktivních pøípadù: 783 566,3
Pøípadù 2. 12. 35
Potvrzené pøípady 7068 5111,6
Vyléèenıch 6195 4480,2
Mrtvıch 90 65,1

Havlíèkùv Brod

absolutnì na 100 tisíc
PES skóre:0
Aktivních pøípadù: 1329 1400,2
Pøípadù 2. 12. 9
Potvrzené pøípady 5921 6238,2
Vyléèenıch 4509 4750,6
Mrtvıch 83 87,4

Jihlava

absolutnì na 100 tisíc
PES skóre:0
Aktivních pøípadù: 645 567,6
Pøípadù 2. 12. 14
Potvrzené pøípady 5988 5269,8
Vyléèenıch 5249 4619,5
Mrtvıch 94 82,7

Pelhøimov

absolutnì na 100 tisíc
PES skóre:0
Aktivních pøípadù: 576 796,7
Pøípadù 2. 12. 3
Potvrzené pøípady 4763 6587,6
Vyléèenıch 4110 5684,5
Mrtvıch 77 106,5

Tøebíè

absolutnì na 100 tisíc
PES skóre:0
Aktivních pøípadù: 675 609,2
Pøípadù 2. 12. 32
Potvrzené pøípady 5686 5131,3
Vyléèenıch 4891 4413,9
Mrtvıch 120 108,3

Žïár nad Sázavou

absolutnì na 100 tisíc
PES skóre:0
Aktivních pøípadù: 858 726,1
Pøípadù 2. 12. 43
Potvrzené pøípady 7044 5961,5
Vyléèenıch 6089 5153,3
Mrtvıch 97 82,1

Blansko

absolutnì na 100 tisíc
PES skóre:0
Aktivních pøípadù: 799 732,1
Pøípadù 2. 12. 18
Potvrzené pøípady 4798 4396,3
Vyléèenıch 3866 3542,4
Mrtvıch 133 121,9

Brno-mìsto

absolutnì na 100 tisíc
PES skóre:0
Aktivních pøípadù: 1941 509,0
Pøípadù 2. 12. 42
Potvrzené pøípady 16039 4205,9
Vyléèenıch 13835 3627,9
Mrtvıch 263 69,0

Brno-venkov

absolutnì na 100 tisíc
PES skóre:0
Aktivních pøípadù: 1174 522,6
Pøípadù 2. 12. 15
Potvrzené pøípady 9483 4221,4
Vyléèenıch 8179 3640,9
Mrtvıch 130 57,9

Bøeclav

absolutnì na 100 tisíc
PES skóre:0
Aktivních pøípadù: 744 639,8
Pøípadù 2. 12. 30
Potvrzené pøípady 3934 3382,9
Vyléèenıch 3077 2645,9
Mrtvıch 113 97,2

Hodonín

absolutnì na 100 tisíc
PES skóre:0
Aktivních pøípadù: 999 648,9
Pøípadù 2. 12. 18
Potvrzené pøípady 8475 5505,3
Vyléèenıch 7311 4749,2
Mrtvıch 165 107,2

Vyškov

absolutnì na 100 tisíc
PES skóre:0
Aktivních pøípadù: 638 691,4
Pøípadù 2. 12. 17
Potvrzené pøípady 3852 4174,3
Vyléèenıch 3120 3381,0
Mrtvıch 94 101,9

Znojmo

absolutnì na 100 tisíc
PES skóre:0
Aktivních pøípadù: 763 667,2
Pøípadù 2. 12. 10
Potvrzené pøípady 4230 3699,1
Vyléèenıch 3348 2927,8
Mrtvıch 119 104,1

Jeseník

absolutnì na 100 tisíc
PES skóre:0
Aktivních pøípadù: 128 337,1
Pøípadù 2. 12. 3
Potvrzené pøípady 1737 4574,9
Vyléèenıch 1560 4108,7
Mrtvıch 49 129,1

Olomouc

absolutnì na 100 tisíc
PES skóre:0
Aktivních pøípadù: 1100 467,1
Pøípadù 2. 12. 21
Potvrzené pøípady 11687 4963,2
Vyléèenıch 10389 4412,0
Mrtvıch 198 84,1

Prostìjov

absolutnì na 100 tisíc
PES skóre:0
Aktivních pøípadù: 673 619,4
Pøípadù 2. 12. 40
Potvrzené pøípady 6424 5912,8
Vyléèenıch 5666 5215,1
Mrtvıch 85 78,2

Pøerov

absolutnì na 100 tisíc
PES skóre:0
Aktivních pøípadù: 852 657,9
Pøípadù 2. 12. 11
Potvrzené pøípady 7240 5590,2
Vyléèenıch 6279 4848,2
Mrtvıch 109 84,2

Šumperk

absolutnì na 100 tisíc
PES skóre:0
Aktivních pøípadù: 736 611,2
Pøípadù 2. 12. 21
Potvrzené pøípady 5724 4753,5
Vyléèenıch 4890 4060,9
Mrtvıch 98 81,4

Kromìøíž

absolutnì na 100 tisíc
PES skóre:0
Aktivních pøípadù: 796 755,6
Pøípadù 2. 12. 17
Potvrzené pøípady 6198 5883,6
Vyléèenıch 5316 5046,4
Mrtvıch 86 81,6

Uherské Hradištì

absolutnì na 100 tisíc
PES skóre:0
Aktivních pøípadù: 928 652,5
Pøípadù 2. 12. 25
Potvrzené pøípady 9809 6896,8
Vyléèenıch 8742 6146,6
Mrtvıch 139 97,7

Vsetín

absolutnì na 100 tisíc
PES skóre:0
Aktivních pøípadù: 969 676,0
Pøípadù 2. 12. 35
Potvrzené pøípady 8483 5918,3
Vyléèenıch 7396 5160,0
Mrtvıch 118 82,3

Zlín

absolutnì na 100 tisíc
PES skóre:0
Aktivních pøípadù: 1405 733,1
Pøípadù 2. 12. 70
Potvrzené pøípady 12000 6261,3
Vyléèenıch 10421 5437,5
Mrtvıch 174 90,8

Bruntál

absolutnì na 100 tisíc
PES skóre:0
Aktivních pøípadù: 548 598,3
Pøípadù 2. 12. 20
Potvrzené pøípady 3526 3849,5
Vyléèenıch 2906 3172,6
Mrtvıch 72 78,6

Frıdek-Místek

absolutnì na 100 tisíc
PES skóre:0
Aktivních pøípadù: 1408 655,9
Pøípadù 2. 12. 37
Potvrzené pøípady 11225 5229,2
Vyléèenıch 9623 4482,9
Mrtvıch 194 90,4

Karviná

absolutnì na 100 tisíc
PES skóre:0
Aktivních pøípadù: 1744 708,0
Pøípadù 2. 12. 19
Potvrzené pøípady 12012 4876,5
Vyléèenıch 10107 4103,1
Mrtvıch 161 65,4

Novı Jièín

absolutnì na 100 tisíc
PES skóre:0
Aktivních pøípadù: 761 502,1
Pøípadù 2. 12. 6
Potvrzené pøípady 6771 4467,0
Vyléèenıch 5929 3911,5
Mrtvıch 81 53,4

Opava

absolutnì na 100 tisíc
PES skóre:0
Aktivních pøípadù: 1829 1037,8
Pøípadù 2. 12. 48
Potvrzené pøípady 10318 5854,6
Vyléèenıch 8354 4740,2
Mrtvıch 135 76,6

Ostrava

absolutnì na 100 tisíc
PES skóre:0
Aktivních pøípadù: 1765 551,3
Pøípadù 2. 12. 116
Potvrzené pøípady 13506 4218,7
Vyléèenıch 11496 3590,9
Mrtvıch 245 76,5
Mapa je obarvena podle sedmidenního pøírùstku pøípadù na 100 tisíc obyvatel v daném okrese.
Zdroj: Otevøená data ÚZIS.
Poznámka:z dùvodu nekonzistence dat jednotlivıch KHS (tabulka Jana Šablatury a jejich historie na Githubu) jsme pro obarvování zaèali používat data ÚZIS, která se aktualizují vždy v jednu hodinu po pùlnoci.

„Pokles poètu kriticky nemocnıch s covid na našem oddìlení – nyní ‚jen‘ sedm. Otázka zní tak, zda další pokles umožní odpoèinek èásti tımu, nebo nás rozvolnìní nedobìhnou již pøed Vánocemi. Doufám, že tøetí vlna pøijde opravdu až v lednu,“ napsal 29. listopadu na Twitteru lékaø urgentní medicíny Robert Janda.

Situace v krajích se liší

Situace v jednotlivıch krajích napøíè republikou se liší, ale vìtšina nemocnic hlásí stabilizaci a zlepšení situace.  Stále sice pøijímáme pravidelnì k hospitalizaci nové pacienty s covidem, ale je jich už ménì a naopak vìtší množství jich propouštíme zpìt do domácí péèe. Mezi zamìstnanci jsou noví nemocní už pouze sporadicky,“ uvedl pøedseda pøedstavenstva nemocnic Plzeòského kraje Marek Kıhos.

Podle mluvèího nemocnic Plzeòského kraje Jiøího Kokošky bude pro nemocnice v kraji nároèné se pokusit dohnat vıkony pøesunuté odkladné péèe a vypoøádat se také s finanèními dopady celé situace. „Takže se samozøejmì pøípadného zpìtného navıšení poètu nemocnıch obáváme. Nicménì doufáme, že k nìmu v nejbližším období nedojde,“ uzavøel.

Ve ètyøech nemocnicích Zlínského kraje ubylo pacientù s koronavirem, ve støedu je jich 231, v úterı bylo 247 a v pondìlí 264. Na umìlé plicní ventilaci je 28 pacientù, o dva více než v úterı. Celkovì je na lùžkách intenzivní péèe 38 covid pozitivních pacientù, øekl mluvèí nemocnic Egon Havrlant.

Nejvíce pacientù s covidem leží v nemocnici ve Zlínì, a to 99. V Kromìøížské nemocnici je jich 61, ve Vsetínì 39 a v Uherském Hradišti 32. Pøed tøemi tıdny bylo ve ètyøech krajskıch nemocnicích témìø 500 covidovıch pacientù. Zlínská nemocnice minulı tıden èásteènì obnovila plánované operace.

V Královehradeckém kraji bylo ve støedu volnıch 51 z 233 lùžek na ARO a JIP a 39 lùžek ze 123 s umìlou plicní ventilací. To je zhruba o devìt procent ménì než pøed tıdnem. Standardních lùžek s kyslíkem bylo toto pondìlí z celkovıch 1 344 volnıch asi 12 procent, o procento více než pøed tıdnem.

Proti­epi­de­mi­ckı
systém

STUPEÒ
1

STUPEÒ
2

STUPEÒ
3

STUPEÒ
4

STUPEÒ
5

Rizikovı index 0-20 21-40 41-60 61-75 76-100
Ochrana nosu a úst -
Hromadné akce ve vnitøních a venkovních prostorech -
Svatby, pohøby a bohoslužby -
Návštìvy ve zdravotnickıch zaøízeních a zaøízeních sociálních služeb -
Omezení volného pohybu osob -
Omezení provozu orgánù veøejné moci a správních úøadù -
Poskytování ubytovacích služeb -
Školství -
Sportovní soutìže -
Rekreaèní sporty -
Bazény, wellness centra -
Kultura -
Muzea, galerie -
Hrady a zámky, památky -
Knihovny -
Herny, kasina, sázkové kanceláøe -
Provozovny stravovacích služeb -
Konzumace alkoholu na veøejnì pøístupnıch místech -
Nákupní centra -
Maloobchod -
Ostatní služby s provozovnou -
Podnikatelské subjekty - vırobní a skladové provozy -
Podnikatelské subjekty - kanceláøské a ostatní provozy -
Láznì -
Vìzeòství -
Nezbytnost vyhlášení nouzového stavu -
Kontrola dodržování opatøení -

Football news:

Neymar: Thank God for the charisma. I have a gift to be different from the rest
Wayne Rooney: It's time to lead the younger generation. I had a great career
Lineker on Rooney: One of our greatest players. England would have won Euro 2004 had he not been injured
Chelsea will give Drinkwater the third rent - Kasimpasa. He has not played since February
Neymar: I became an icon and idol in football. Courage is my main advantage
Ole Gunnar Solskjaer: Liverpool want to beat everyone. Manchester United knows that they can beat anyone
Messi missed today's Barca training session