Czech Republic

Otrávil mě Putin, ale nebojím se, řekl německému časopisu Navalnyj

„Tvrdím, že za zloèinem stál Putin, a nemám žádné další verze toho, co se stalo,“ øekl Navalnyj èasopisu Der Spiegel v rozhovoru, který má být zveøejnìn bìhem ètvrtka.

„Necítíš žádnou bolest, ale víš, že umíráš,“ øekl Navalnyj o chvíli, kdy na nìj jed zaèal pùsobit. Dodal, že se vrátí do Ruska. „Mým úkolem je nyní zùstat nebojácný. A já se nebojím!“ dodal.

Navalnyj byl letecky pøepraven z Ruska do Berlína v srpnu poté, co zkolaboval bìhem vnitrostátního letu z Tomska do Moskvy. Kvùli Navalnému musel letoun pøistát v Omsku, kde byl opozièník hospitalizován a posléze pøepraven do berlínské nemocnice Charité. 

Tam se léèil 32 dnù, než byl minulý mìsíc propuštìn. Nyní se zotavuje na neznámém místì. Pøedpokládá se, že vùdci ruské opozice bude trvat alespoò další mìsíc, než znovu získá kondici, aby se mohl vrátit do vlasti a obnovit politickou èinnost.

Navalnyj v Rusku podle nìmeckých expertù zkolaboval po kontaktu s nervovì paralytickou látkou ze skupiny novièok. Berlín spoleènì s Evropskou unií proto od Ruska žádají vysvìtlení incidentu. Kreml popøel jakoukoli úèast na incidentu a uvedl, že ještì nevidìl dùkazy o spáchání trestného èinu.

Nìmecká kancléøka Angela Merkelová ve støedu uvedla, že o odpovìdi na kauzu chce rozhodnout až poté, co Organizace pro zákaz chemických zbraní uzavøe vyšetøování. Pak podle kancléøky bude Evropa diskutovat o odpovídající reakci.

Ruská politika je toxická záležitost. Navalnyj je poslední z øady otrávených:

Football news:

Marcus Rashford is the pride of all England, from the Queen to Jurgen Klopp. He again fed children across the country - and received the Order
Pjanic-Habibu: Good luck, brother. Inshallah, we will win
Klopp on Rashford's charity: I hope mom is proud of him. I'm proud
Troy deeney: I was called a black asshole, and social media said it wasn't racist. Do companies even want to change this?
Miralem Pjanic: Sorry didn't trust the players at Juventus. It's a shame when people are judged incorrectly
Wenger on why he didn't mention Mourinho in the book: he Didn't want to talk about Jose, Klopp or Pepe because they are still working
The perfect project to lose money. An idea for dreamers. Tebas on the European Premier League