Czech Republic

Otrávená voda v Bečvě se dostala již do Přerova. Kudy prošla, tam zničila život

„Kontaminace je v Pøerovì u tenisových kurtù, kde jsou vidìt už otrávené ryby a bohužel postupuje dál,“ uvedla mluvèí ÈIŽP. Kontaminaci sleduje i pøerovská radnice. „Podle sdìlení zástupcù Èeského rybáøského svazu se zaèíná kontaminace projevovat úhynem ryb u lodìnice, zatím ne ve velkém rozsahu. Množství uhynulých ryb v Pøerovì a dále po toku není možné momentálnì urèit. I nadále platí dùrazné doporuèení vodoprávního úøadu neodebírat vodu z Beèvy a nevstupovat do ní,“ øekla mluvèí radnice Lenka Chalupová.

Po zdroji zneèištìní se stále pátrá, na výsledky laboratorních analýz vzorkù vody se stále èeká. Rozbory vzorkù ryb sice prokázaly otravu, ale nepodaøilo se identifikovat jakou látkou, podotkla mluvèí ÈIŽP. Pozornost inspektorù je smìøována do Valašského Meziøíèí. „Inspektoøi z ÈIŽP Brno stále hledají možnou pøíèinu, v pondìlí kontrolovali výustì u pøípadných zdrojù zneèištìní ve Valašském Meziøíèí. Na základì místního šetøení vylouèili jako možného pùvodce havárie spoleènost DEZA,“ doplnila Nastoupilová.

Podle inspektorù, kteøí monitorovali zasažený úsek, se pravdìpodobnì jednalo o jednorázový únik závadné látky do toku. Svìdèí o tom i oživení toku rybami v lokalitì Hranice - Teplice nad Beèvou, kde vlna kontaminace prošla v nedìlních veèerních hodinách. K další kontaminaci tak nedochází, dodala mluvèí ÈIZP.

Následky ekologické havárie jsou obrovské. Podle odborníkù kontaminovaná voda otrávila desítky tisíc kusù ryb rùzného stáøí; jen bìhem pondìlka bylo podle inspekce vyloveno zhruba 3,8 tun uhynulých ryb; další zùstávají pod hladinou. Neznámou chemickou látkou byly zasaženy zejména dospìlé ryby, pøevážnì proudomilné druhy, jako je ostroretka, podoustev, parma, cejn a chránìná ouklejka pruhovaná, uvedla inspekce. Havárie s tak masivním úhynem ryb se vyskytují pouze ojedinìle, podle evidence ÈIŽP zhruba jednou za deset let.

Football news:

Hector Herrera on 0:4 with Bayern: We played very well with the best team in the world. Don't write off us
Antonio Conte: Borussia are well prepared, they have a lot of potential. Inter could have won
Guardiola on 3:1 with Porto: a Good start. In the Champions League, there are 5 substitutions, the players who came out showed themselves well
Flick about Mueller: he's a continuation of the coach's hand on the field. Thomas manages the team, drives it forward
Gian Piero Gasperini: Miranchuk has just started training. We have a lot of players, rotation is inevitable
Goretzka about 4:0 with Atletico: We were lucky that we didn't miss out at the beginning. It took 10 minutes to get involved
Klopp on the win over Ajax: it wasn't radiant football, but we scored three points