Czech Republic

Otevřené, ale mrtvé hotely. Teď už jen majitelé čekají na státní pomoc

Hotelovı byznys èeká tvrdı režim velmi podobnı tomu, kterı platil 72 dní na jaøe. Tehdy hotely musely zavøít úplnì, teï sice mohou ubytovávat ve vıjimeènıch pøípadech, jenže hoteliéøi se shodují, že dopad bude stejnì tvrdı.

Momentálnì ubytovaní hosté mohou dokonèit svùj pobyt, ale hotely nesmìjí od ètvrtka pøijímat žádnou další rekreaèní klientelu.

„Poptávka bude tak nízká, že se nám asi nìkteré hotely vyplatí uzavøít,“ pøedeslal Lukáš Pytloun, majitel sítì hotelù znaèky Pytoun. Se zakonzervováním svıch hotelù má èerstvé zkušenosti. V Liberci teï fungují jen tøi z jeho sedmi zaøízení, pøestože na rezervaèních portálech jsou otevøené všechny. Zájemcùm pak volá a po dohodì je pøesouvá do otevøenıch hotelù vyšší kategorie.

Pytloun naznaèil, že kandidátem na uzavøení je teï mimo jiné dražší butikovı hotel na Václavském námìstí v Praze. Minulı tıden byla návštìvnost tak chabá, že pøestal vydìlávat na mzdy personálu.

Ve støedu oznámenı lockdown podle Pytlouna rozhıbe další vlnu rušení pobytù, už nyní je pøitom obsazenost vèetnì uzavøenıch poboèek nižší než 10 procent. „Jsme na tom lépe než mnozí jiní. Bude teï hodnì storen, jezdí k nám volnoèasová klientela, a i když je rezervací málo, nové opatøení to myslím úplnì zastaví,“ dodal.

On i jiní zdùrazòují, že je nezbytné co nejrychleji škody provozovatelùm kompenzovat. Mají už sice možnost èerpat podporu mezd zamìstnancù v programu Antivirus, ale nejisté jsou tøeba slevy na nájemném nebo program COVID – Ubytování.

Nikdo nechce snížit nájemné

„Pøedpokládám, že bude pokraèovat program COVID – Nájemné. Øada hotelù je v nájmu a majitelé nemovitostí vèetnì magistrátu, kde máme jeden hotel, vùbec neslyší na snížení nájemného,“ øekl iDNES.cz majitel skupiny Sivek Hotels Viliam Sivek, která provozuje pìt hotelù v Praze, z nichž vìtšina je na lukrativních adresách na Malé Stranì a Starém Mìstì.

Velké firmy uzavøeny nejsou, a tak si nìkteré hotely možná trochu vypomohou ubytováním expatù, pracovníkù v prùmyslovıch zónách, lidí na služebních cestách. Celkovì ale bude byznys mrtvı.

Dopad vládních opatøení na hotely

Vládní naøízení platné od 22. øíjna zakazuje poskytování ubytovacích služeb s vıjimkou:

  • osob za úèelem vıkonu povolání, podnikatelské nebo jiné obdobné èinnosti,
  • osob, kterım byla naøízena pracovní povinnost podle krizového zákona,
  • cizincù do doby opuštìní území Èeské republiky a cizincù s pracovním povolením na území Èeské republiky,
  • osob, kterım byla naøízena izolace nebo karanténa,
  • osob, jejichž ubytování bylo sjednáno státem, územním samosprávnım celkem nebo jimi zøízenımi nebo založenımi subjekty za úèelem uvolnìní kapacit poskytovatelù zdravotních služeb nebo poskytovatelù sociálních služeb nebo pro zajištìní ubytování osob bez domova,
  • osob za úèelem dokonèení ubytování zahájeného pøed úèinností tohoto usnesení vlády.

Pìt Sivkovıch hotelù s celkem 240 pokoji zrovna hostí tøi lidi, v pøíštím tıdnu ještì ménì. Skupinové zájezdy zmizely, cestují obèas jen individuálové.

„Musíme vìøit, že to brzy skonèí. Spoléháme se, že národ bude rozumnı a nebude se demonstrovat, protože opatøení jsou i dùsledkem toho, co nìkteøí pøedvedli na Staromìstském námìstí,“ podotkl Sivek.

U konce s dechem

Prezident Asociace hotelù a restaurací Václav Stárek uvádí, že ještì pøed platností nové uzavírky hotelù a obchodù byla obsazenost v ÈR maximálnì ètyøprocentní a na horách maximálnì desetiprocentní. Zájem o ubytování srazily pøedešlé vládní restrikce vèetnì zákazu volnoèasovıch aktivit a omezení provozu restaurací a konferencí.

„Co se tıká omezení ubytovacích služeb, rozhodnutí podporujeme za pøedpokladu, že stát všem zasaženım podnikatelùm adekvátnì pomùže. Cestovní ruch odvádí do státního rozpoètu roènì 300 miliard korun,“ uvedl Stárek v reakci na lockdown. Na kompenzace teï èekají všichni. Solitérní provozovatelé i nejvìtší hotelové skupiny.

„V tuto chvíli už jen asi mùžeme za celı hotelovı segment øíct, že napjatì oèekáváme, jakou podporu stát podnikatelùm poskytne. Hoteliéøi jsou na konci s dechem. Od bøezna je celı segment prakticky vypnutı,“ vzkázal Jakub Velen, mluvèí CPI Hotels, které spravuje desítky hotelù miliardáøe Radovana Vítka.

Football news:

Bayern won their 16th consecutive European Cup match and repeated Atletico's record
Atalanta scored 2 goals for Liverpool in 4 minutes. The Reds missed out for the first time in this Champions League
Mike Tyson: Maradona was my hero and friend. We were compared. I will miss him
Lewandowski scored his 71st goal in the Champions League and shares third place with Raul. Ahead-Ronaldo and Messi
Vidal was removed for arguing with the referee in the game with Real Madrid. He received two yellow cards in a minute
Koke first played 100 games for Atletico in European competitions
Pep on Maradona: Saw the banner: it doesn't matter what you did with your life. It is important that made for our