Czech Republic

Otevřeme? Hospody se chystají na pondělní start, nakupují sudy a doufají

U dvou stolkù, které jsou tìsnì vedle sebe, majitelé restaurace U Kohouta Vladimír Pacák a jeho spoleèník Lukáš Matys pøemítají nad tím, jak v pøípadì, že vláda povolí otevøít, rozhodí stoly. „Tøeba tady ty stoly jsou moc blízko u sebe. Takže sem usadíme jen ètyøi lidi. Kvùli naøízením, které máme, pøijdeme o padesát procent míst,“ prohodí majitel Vladimír Pacák, kterı se svım kamarádem koupil restauraci letos 13. bøezna. „No a 14. bøezna hospody zavøely,“ øíká sklíèenì Pacák.

„S polovièní kapacitou tady meníèka neprodáme. To pro nás bude náklad navíc. Musíme mít personál, kterı obslouží okınko a zvl᚝ lidi na place. To je trochu komplikace,“ popisuje majitel. 

Zamìstnancù se však restaurace nezbavuje ani v krizi. „Chtìli jsme, aby mìli peníze. Mají kratší úvazky, ale lidi máme. Vidìl jsem, že hodnì hospod se lidí zbavilo a poslalo je na pracák. Ty možná problémy s personálem teï mít budou,“ doplòuje Pacák, když jeho kolega pøiváží sudy s pivem. 

Dát si víno v hospodì je pohodlnìjší

Pacák však pøiznává, že v bøeznu zájem o jídlo z okınka nebyl. K tomu mìli ještì deset dní zavøeno. „Nìjakım zpùsobem jsme pøekopali jídelníèek. Pomìrnì dost jsme toho na jaøe vyhodili. Pivovarùm jsme vraceli i pivo,“ vypráví Pacák, zatímco jeho kolega utíká neustále zvedat telefon do restaurace. „Už nám volají i lidi, že by chtìli na pøíští tıden rezervace,“ doplòuje majitel s tím, že se hosté do hospody tìší. 

Dámskou jízdu v pøíštím tıdnu plánuje tøeba paní Jana, která si chodí pravidelnì v Hradci objednává jídlo èi si ho vyzvedává u okénka. „S holkama se už tìšíme. Je nás asi deset, ale nevadí nám sedìt po ètyøech. My se u sebe vystøídáme,“ smìje se pøi èekání na páteèní obìd. 

Podle ni to doma není ono. „Asi bych to nemìla øíkat, ale veèírek doma s jsme si uspoøádaly. Jenže to není takovı. Když jdete do restaurace, tak vám víno donesou pod nos a ještì si k tomu dáte nìco dobrého. Je to prostì pohodlnìjší,“ podtrhává Jana z Hradce Králové, která je nyní na home officu.

Na toèené pivo se tìší i pan Milan, kterı pracuje v Hradci na stavbì. „To víte, že se tìším. Teï si kupuji pet lahve, ale to není ono. Toèenı je toèenı,“ øíká, když si bere jídlo s sebou. „Do hospody jsem mohl utéct pøed manželkou. Teï musím sedìt doma a koukat na seriály,“ vtipkuje. A jeho kolegové se pøidávají. 

„Já myslím, že už by to mìli otevøít. Jinak za chvilku zkrachují všechny hospody a nebude už ani kam zajít. A øeknou, kolik lidí se nakazilo v normální hospodì, to jsem ještì totiž neslyšel,“ rozèiluje se Milanùv kolega.  

Hospoda U Kohouta se pøipravuje i na variantu, že v pondìlí opìt neotevøe. „Co jsme teï nakoupili a objednali, tak dáme do meníèek a bude se opakovat situace, která tu byla pøed dvìma mìsíci. Prostì zase nìco prodìláme,“ øíká Pacák, kterı se svım spoleèníkem však doufá, že se otevøe. „Moc tomu tedy nevìøím, že to povolí,“ myslí si spolumajitel Matys. 

Kdo je pøipraven, není pøekvapen, zní od hospodskıch

Jak dlouho hospody mohou vydržet, se neodváží øíci. „Za nás si myslím, že tohle je naposledy, kdy to zvládneme. A to si myslím i o dalších hospodách. Pokud vás otevøou na tøi mìsíce a zase na dva zavøou, tak nevìøím, že nìjaká firma v republice má provozní zálohy na ètyøi mìsíce. My jsme vyèerpali dva mìsíce na jaøe a dva teï,“ vypráví Pacák, kterı narazil i na pøíbìh pražské hospody Šeberák, která i pøes omezení otevøela: „Pokud by se na tom domluvily všechny hospody v republice, že to udìlají, tak to smysl má. Jinak ne.“

Na pondìlí se chystají i další hospody. Tøeba Jihlavskı Parlament na Terasách. „Kdo je pøipraven, tak není pøekvapen. Nakoupili jsme a v pondìlí budeme èekat na první hosty. Když ne v pondìlí, tak ve støedu,“ doufá v pondìlní otevøení provozní restaurace. 

O nìco ménì pozitivní je ostravská restaurace Stodola. „Tím, že máme otevøené okınko, tak nìjaké základní suroviny máme. Pivo jsem objednal pro jistotu. Nicménì s pondìlním otevøením to nevidím moc optimisticky, tak padesát na padesát. Uvidíme v nedìli veèer, pøípadnì otevøeme v nìjakém omezeném režimu s menší nabídkou,“ dodává Tomáš Adámek z ostravské restaurace. 

Football news:

Bruno picked up 4 Player of the Month awards in 2020. Ronaldo, Henry and Lampard had the same number-but for a career in the Premier League
Lev - the best coach of the decade in the national teams, Deschamps-2nd, Shevchenko-17th (IFFHS)
Head of the Premier League: We ask players not to hug and change their behavior
Milan had rented the midfielder, Torino Meite until end of season with option to buy
Ramos played on painkillers with Athletic due to knee problems
Barcelona's presidential election is scheduled to take place on March 7
Sir Alex Ferguson: Fortunately, I was retired when I watched Liverpool play in the last two years