Czech Republic

Otevírají se galerie. Znovu bude možné obdivovat Rembrandta i van Gogha

Muzea a galerie se po celé republice zavøely veøejnosti 12. øíjna. Nìkteré instituce alespoò èásteènì po dobu uzavøení pøesunuly svùj program do online prostoru. Ani sebelépe zpracovaná virtuální prohlídka nebo online vıstava však osobní zážitek nenahradí. Co tedy v praxi onìch 25 procent povolené kapacity znamená?

Pøedstavit si to návštìvníci mohou na pøíkladu souèasnì nejexponovanìjší vıstavy Národní galerie Rembrandt: Portrét èlovìka, které je domovem Palác Kinskıch. Ve vıstavních prostorách se bude moct najednou vyskytovat pouze ètyøicet osob. 

A zatímco ostatní vıstavy Národní galerie vèetnì prodloužené expozice vìnované Mikuláši Medkovi budou k vidìní v tradièní otevírací dobì od úterı do nedìle, vıstava Rembrandta bude otevøena mimoøádnì celı tıden od 9 do 21 hodin. Ve Šternberském paláci, kde mezi lety 1811 až 1871 sídlila Spoleènost vlasteneckıch pøátel umìní, pøedchùdkynì dnešní Národní galerie Praha, navíc v pátek 11. prosince zaèíná nová expozice Staøí mistøi II. 

Na nové vıstavy návštìvníky láká také Umìleckoprùmyslové muzeum v Praze. Ve ètvrtek otevírá v Domì U Èerné Matky vıstavu Duch, kterı pracuje - Architektura a èeská politika 1918-1945 a o tıden pozdìji se veøejnosti pøedstaví i vıstava Mezi kıèem a akademií vìnovaná chromolitografii ve službách reklamy a umìní.

Sousední Galerie Rudolfinum plánuje od ètvrtka do nedìle návštìvníkùm zpøístupnit ještì projekt Unplugged. „Rozhodli jsme se alespoò o nìjakou dobu prodloužit vıstavu, abychom udìlali radost všem, komu umìní chybìlo. Zájemci si ji mohou prohlédnout od 10 do 16 hodin, tak, aby si užili pøirozeného denního svìtla, které vıstava využívá,“ uvádí øeditel galerie Petr Nedoma.

Do svıch prostor znovu zve i Forum Karlín, které se v záøí promìnilo v rozpohybované virtuální muzeum dìl Clauda Moneta, Vincenta van Gogha, Augusta Renoira nebo Bohumila Kubišty. Na jaøe, pokud situace dovolí, do prostoru dokonce zavítá i taneèník Sergej Polunin, kterı mìl pùvodnì se svım pøedstavením Up, Close & Personal vystoupit na konci listopadu.

Z chystanıch vıstav štìstí pøálo i Galinì Miklínové a jejím Lichožroutùm, kteøí si odbyli online vernisហv úterı. Od ètvrtka se tìší na návštìvníky ve Ville Pellé. Znovu otevírá taktéž galerie Czech Photo Centre v Novıch Butovicích, kde vystavují fotografie letošních porotcù soutìže Czech Press Photo.

Své brány taktéž otevírá Galerie hlavního mìsta Prahy, Museum Kampa nebo napøíklad Winternitova vila.

Tìší se i v krajích

Umìlecké dìní zaèíná pomalu ožívat i v krajích. Na znovuotevøení se tìší napøíklad Západoèeská galerie v Plzni, která má aktuálnì na programu vıstavy Nad Slunce krásnìjší - Plzeòská madona a krásnı sloh a BAOABC - Jak a proè vniká kniha pro dìti.

Po odluce se na návštìvu veøejnosti tìší i Galerie vıtvarného umìní v Ostravì, kde aktuálnì vystavují projekt Dìlník je smrtelnı, práce je živá, kterı prezentuje vyobrazení práce v umìní. Navazuje na vıstavní projekt Èerná zemì? Mıtus a realita.

Tvùrèí dílny a edukaèní programy vìtšina zmínìnıch institucí prozatím odsouvá nebo zachovává v online režimu. Pøípadné zmìny galerie veøejnosti oznámí v souladu s pøípadnım dalším rozvolòováním vládních opatøení. Ve všech zaøízeních bude nadále nutné dodržovat nošení roušek i další hygienická pravidla.

Football news:

Lampard will be sacked if Chelsea's results don't get better soon. Allegri and Tuchel are Interested (Sky Sports)
Cristiano Ronaldo: I am very happy with my fourth title in Italy. This is the Juventus we love! 🏆
Zidane has no intention of resigning, Real Madrid will make a decision after the season (Marca)
Chiesa injured his ankle. He was replaced in the match against Napoli
Neuer on Bayern's two consecutive wins: This is a message to the competitors
Gattuso about 0:2 with Juve: Insigne should not think that Napoli lost because of him
Nepomnyashchy against reducing the RPL to 12 clubs: Russia is not ready to sacrifice a large number of fans