Czech Republic

Ostravské stopy: Město zatěžovala ideologie, říká výtvarník Kowolowski

„Vyrùstal jsem na vesnici v 70. letech, byla to hodnì tìžká doba. Normalizace po uvolnìnıch 60. letech znamenala pro øadu lidí opravdové peklo. Kdo se nechtìl podílet na režimu, byl automaticky odsunut do opozice a vyobcován z veøejného dìní,“ vzpomíná vıtvarník.

Jelikož pocházel z vesnice, silnım zážitkem pro nìj tehdy byla i návštìva ostravské zoo. „Poprvé jsem tam napøíklad vidìl slona,“ usmívá se Kowolowski.

Jeho dìtství sice plynulo do jisté míry bezstarostnì, jenže pak pøišla možnost studovat na Akademii vıtvarnıch umìní ve Varšavì. A tady podle nìj vìzel kámen úrazu. Hranice s Polskem sice byly uzavøeny, pøesto se Kowolowskému nakonec podaøilo studium dokonèit.

František Kowolowski

„Do Polska se tehdy mohlo jen formou vımìny, což mi tenkrát nepovolili, tak jsem se rozhodl situaci øešit individuálnì. Vùbec kontakty s Polskem byly v té dobì vnímány jako nebezpeèí, ve smyslu prosakování idejí Solidarity. Èeská strana vyzvala své obèany, aby se jednoznaènì vrátili do Èeskoslovenska. Ti, kteøí neposlechli, se automaticky dostali na index. Znal jsem jich nìkolik, studovali tøeba filmovou školu v Lodži nebo Akademii vıtvarnıch umìní v Krakovì,“ vysvìtluje Kowolowski.

Dodává, že navíc se z Polska vozily samizdaty, vùèi kterım byla èeská strana velice ostražitá, kdežto nìkteré polské úøady nebyly v tomto smìru až tak radikální.

„Snažil jsem se proto na studia jezdit v noci, abych snížil pravdìpodobnost celní kontroly, aby si neovìøovali mé dokumenty ke studijnímu pobytu. Bylo to nepøedstavitelné, protože když jsem se z Polska vracel, kromì mì nebyl ve vlaku nikdo z èeskıch obèanù. Mohlo se vyjíždìt jen na pozvání rodiny nebo nìjaké instituce, jinak to nešlo, normálnì nebyl nikdo vpuštìn,“ popisuje umìlec.

I když Ostrava ležela nedaleko Polska, pøi pøechodu èesko-polské hranice se objevovaly další komplikace. „Stávalo se, že v Katovicích, odkud to bylo do Ostravy hodinu a pùl, mì ve vlaku perlustroval pohranièník a pùl hodiny mì psychologicky zkoumal, zda vymìknu. Naèež se mi zaèal pøehrabovat ve vìcech, jestli nìco nevezu, což bylo velice nepøíjemné,“ pøibližuje situaci František Kowolowski.

První vazby s umìlci

Dvakrát dokonce pøecházel hranici tajnì, v Beskydech pøes Bukovec. „Dostal jsem se do Tìšína na autobus, odkud se dalo pokraèovat do Katovic. Nešlo to jinak, protože jsem mìl strach, že mì možná zatknou a já studium nedokonèím,“ vybavuje si.

V druhé polovinì 80. let se pro nìj Ostrava stala místem, kde mìl možnost navázat spolupráci s tamními vıtvarníky.

„Zaèal jsem poznávat lidi, utváøet si kontakty. Napøíklad s Jiøím Surùvkou, o nìco pozdìji s Petrem Lysáèkem. Úèastnil jsem se ojedinìlıch akcí, ty daleko intenzivnìjší pøišly v 90. letech. První vìtší akcí pak byl projekt Kolmo k ose z roku 1991. Nekonala se v oficiálních institucích, tak ji nahradily prostory všude možnì po mìstì, tøeba pronajatı objekt na Fifejdách vedle nemocnice, pak ve Vítkovicích a v Havíøovì,“ vypoèítává.

Vzápìtí pøidává další detaily: „Jednalo se o mezinárodní projekt prezentace souèasné kultury umìlcù ze spøíznìnıch regionù, tedy z Polska a ze Slovenska. Bylo to tehdy nìco jako dnešní pražskı projekt 4+4 dny v pohybu. Vždy se obsadí nìkterı z vyprázdnìnıch prostorù v centru Prahy a v nìm organizátoøi pøipravují vıstavu.“

Ostrava na mì dìlala dojem obrovské noclehárny

Na poèátku 90. let mìl Kowolowski první vıznamnìjší vıstavu v galerii Jáma 10. Vystupoval v rámci festivalu akèního umìní Malamut, kterı organizoval Jiøí Surùvka. Pøesto se s Ostravou jako mìstem zaèíná seznamovat spíše v novìjší dobì.

„Døíve na mì udìlala dojem jakési obrovské noclehárny, rezidua, ve kterém se rùzné ètvrti zvláštnì propojují v jeden celek. Takže Ostrava na mì zapùsobila velice chaoticky a neprùhlednì, jako podivná zmì urbánních prostor, které nemají návaznou souvislost. Teprve až jsem zaèal poznávat Porubu, architektonickı koncept sorely navázanı na neorenesanèní styl, kterı jsem z ideologickıch dùvodu mírnì pøehlížel, zaèalo na mì mìsto pùsobit pozitivnìji,“ líèí performer.

Ostrava podle nìj byla za socialismu vıraznì zatížená ideologií. „Já ji tak vnímal. Už jako dítìti mi utkvìl v pamìti, zprostøedkovanì, místní tajemník Mamula, což byl zvláštní èlovìk, kterı díky partaji a KSÈ zastával silnou pozici. Komunisté potøebovali tento region vytìžit, co se tıkalo tìžkého prùmyslu. On provádìl urèité experimenty, které ale byly nepøijatelné. Mìsto jimi však hodnì poznamenal. I tím, jak se prezentovali v rámci ‚tøídního boje‘ horníci a hutníci, tak šlo vždy o pøíšerné znásilòování veøejného prostoru komunistickou ideologií. Když ale nyní poznávám Ostravu blíže, nacházím v ní spoustu zajímavıch vìcí a zjišuji, že je tøeba jít do hloubky, historickı kontext je tady nepostradatelnı,“ zamıšlí se.

Na mìstì ovšem obdivuje také jeho vıjimeènou polohu. „Je tady krásné uspoøádání krajiny v souvislosti s Beskydami a chránìnou krajinnou oblastí Poodøí. Ostrava má myslím poøád velkı potenciál. Bohužel moc tomu neprospìla situace v 90. letech, kdy se tehdejší politické garnituøe podaøilo rozprodat, nebo spíše rozdat klíèovı mìstskı majetek. Je vidìt, jak s tím dodnes mìsto bojuje. Veøejnı prostor je tìmito zásahy silnì poznamenán a do centra se stále nedaøí dostat život,“ uzavírá František Kowolowski.

Football news:

Dybala has not scored any points in this season's Serie A, he has played 6 matches
Giroud has 6 goals in his last 4 games. He has scored in his last 6 games in Chelsea's Premier League start
Solskjaer Pro 3:1 with West ham: Very happy with the game. Manchester United is getting more stable
Marcus Rashford: Manchester United will win more with more dry matches
Pirlo on 2:1 with Torino: after the break, we remembered that giving everything and sacrificing yourself is in the DNA of Juve
Juve have no defeats in the Serie A season: 5 wins, 5 draws
Ronaldo did not score in a Serie A match for the first time in the season. There were 8 goals in 5 games