Czech Republic

Oslovte k dostavbě Dukovan tři firmy, přeje si Energetické Třebíčsko

„Tím by prakticky bylo zahájeno výbìrové øízení na dodavatele a došlo by k odstranìní právní nejistoty mezi uchazeèi a investorem, zda je, èi není zahájen tendr. Souèasnì by se vytvoøil dostateèný èasový prostor pro zpracování kvalitních nabídek,“ vysvìtlil Vítìzslav Jonáš, pøedseda sdružení Energetické Tøebíèsko.

Ze hry by tak vypadl ruský Rosatom, jehož se pùvodnì vláda v souvislosti se stavbou nového bloku Jaderné elektrárny Dukovany chystala oslovit.

Premiér Andrej Babiš v nedìli naznaèil, že Rosatom nebude zahrnut do bezpeènostní provìrky uchazeèù v souvislosti s aktuální aférou podezøení na úèast dùstojníkù vojenské tajné služby GRU na útoku na munièní sklad Vrbìtice v roce 2014.

„Asi mohu øíci, že nevím, co bych do toho dotazníku pro Ruskou federaci mìl napsat vzhledem k tomu, co se tady stalo,“ øekl v nedìlním poøadu Èeské televize Otázky Václava Moravce Jan Hamáèek, ministr vnitra povìøený i øízením ministerstva zahranièí.

Sdružení, jehož zakládajícími èleny jsou mìsto Tøebíè, Okresní Hospodáøská komora Tøebíè, Støední prùmyslová škola Tøebíè, obec Dukovany a obec Rouchovany, dále navrhuje, aby byla dokonèena pøíprava na výstavbu dvou blokù v Dukovanech do fáze stavebního povolení. 

„Výstavba dvou blokù snižuje výraznì prùmìrné náklady na stavbu jaderného bloku,“ doplnil Jonáš.

Football news:

Eden Hazard: I'm sorry. I didn't want to offend the Real Madrid fans. I came here to win
Edouard Mendy was out of work 7 years ago, and now he has taken Chelsea to the Champions League final. When it was tight, a year of training for free
Koeman insists on signing Depay, the Barca management is not sure about the forward
Kroos told Mount I'm sleeping fine. Good luck in your first Champions League final
Mkhitaryan due to Mourinho may refuse to extend his contract with Roma
Chelsea want to sell Alonso or Emerson
Referee Sergey Ivanov will serve the match Lokomotiv-Krylia in the final of the Betsity Cup of Russia