Czech Republic

Ošetřovné po celou dobu uzavření škol. Stát zřejmě prodlouží dobu vyplácení, dávka bude činit 70 procent

Vláda pùvodnì navrhovala ponechat šedesátiprocentní ošetøovné. Vìtšina poslancù vèetnì koalièních ANO a ÈSSD se pøiklonila k jeho navıšení o deset procentních bodù podle úpravy opozièních lidovcù. Nejnižší èástka by mìla èinit podle schváleného pozmìòovacího návrhu vládních stran 400 korun dennì, pøi èásteèném úvazku by se ale krátila.

Dávka se nyní vyplácí po devìt dnù na dìti do deseti let. Samoživitelé a samoživitelky je mohou pobírat až 16 dnù. Poslanecké návrhy, které zvyšovaly vìk dìtí, Snìmovna zamítla.

Nárok na ošetøovné budou mít podle vládní pøedlohy i lidé s nemocenskım pojištìním pracující na dohody o provedení práce a o pracovní èinnosti. SPD neprosadila rozšíøení na všechny takzvané dohodáøe.

Ošetøovné se podle vládního návrhu nebude vyplácet po dobu prázdnin a øeditelského volna. Vìkové omezení se nebude vztahovat na rodièe postiženıch dìtí. Ošetøovné mají dostávat i lidé, kteøí se musí postarat kvùli uzavøení stacionáøù èi karanténì o seniory a postižené blízké.

Na rozdíl od jara rodièe nebudou muset k žádosti pøikládat potvrzení školy o jejím uzavøení, které také dokládá, že dítì tuto školu navštìvuje. Místo potvrzení bude podle pøedlohy staèit èestné prohlášení, správa sociálního zabezpeèení bude mít právo kontroly.

Nová úprava ošetøovného by mìla platit do konce nynìjšího školního roku. Pøedseda poslancù ODS Zbynìk Stanjura v debatì upozoròoval na to, že pokud dítì bìžnì onemocní, bude rodiè pobírat standardní ošetøovné 60 procent.

Football news:

Pavel Nedved: Juventus doesn't depend on Ronaldo. Any team will miss such a player
Holand and Jan will not play Lazio due to muscle injuries
Van Persie about meeting Maradona: he kissed my left foot and said it was the same as his
Bale doesn't need to prove anything. His presence inspires the Tottenham players. Davis on the midfielder
Pochettino and Raul can replace Zidane at Real Madrid. The club does not want to dismiss the Frenchman yet
Stefano Pioli: Milan need to take the Celtic game seriously. They always play well
Atalanta captain Gomez did not follow Gasperini's instructions in the match against Midtjylland. He was replaced at half-time