Czech Republic

Orbánův europoslanec šel na gay orgie. Před policií prchal oknem

Bruselská policie divokı veèírek rozehnala, protože jsou všechny spoleèenské akce kvùli opatøením proti koronaviru zakázané. Když do jednoho z bytù belgické metropole vtrhla, nìkteøí zúèastnìní byli nazí a podle médií „s nohama ve vzduchu“.

Jedním z hostù orgií byl i Maïar Szájer. Jeden ze zakládajících èlenù Fideszu, kterı nyní vede premiér Viktor Orbán, nejprve svou rezignaci vysvìtloval „dlouhım obdobím reflexe“. A podle maïarského webu Hungary Today také øekl, že je pro nìj každodenní práce politika po tøiceti letech „stále vìtší duševní zátìží“.

József Szájer:

Když však belgická média v úterı pøinesla informaci, že se ze zmínìné párty pokusil pøed policejní kontrolou prchnout oknem a pak slézt po okapové rouøe, podle agentury Reuters pøiznal svou úèast. A veøejnosti se omluvil za „osobní selhání“, píše BBC.

„Nepožil jsem drogy, na místì jsem policii øekl, že jsem ochotnı podstoupit test, ale žádnı nedìlala. Policie øekla, že u mì našla pilulku extáze. Ta nebyla moje. Nevím, kdo ji pøinesl nebo jak. Øekl jsem to policii. Je mi líto, že jsem porušil pravidla shromažïování, bylo to z mé strany nezodpovìdné a pøijmu sankce, které kvùli tomu budou následovat,“ øekl.

Kromì nìj na akci pøišli i další evropští europoslanci a diplomaté, „vìtšinou muži“. Zpravodaj televize Euronews uvedl, že úèastníci akce dostali pokuty 250 eur (6 500 korun), její organizátor pak trojnásobek. Ve funkci europoslance Szájer skonèí k 31. prosinci.

Situace je o to pikantnìjší a pro Orbánovu vládu trapnìjší, že právì ona v Maïarsku hlasitì bojuje za „zachování tradièních hodnot“ a snaží se potírat práva gayù a dalších èlenù LGBT komunity. Nedávno napøíklad navrhla zákaz adopcí dìtí homosexuálními páry.

Devìtapadesátiletı blízkı spojenec premiéra Szájer se navíc sám vıraznì zasadil o to, aby byla v nové ústavì zakotvena formule, že manželství tvoøí jedinì muž a žena. 

„Omlouvám se své rodinì, svım kolegùm a volièùm,“ øekl europoslanec:

Europoslancem byl Szájer podle BBC šestnáct let, pøièemž posledních jedenáct let je i místopøedsedou Evropské lidové strany. Szájer je ženatı, jeho manželkou je rovnìž èlenka Fideszu a soudkynì maïarského Ústavního soudu Tünde Handóová.

Jeho spolustraníci mu v prohlášení podìkovali za dobrou práci v europarlamentu a za „sehrání stìžejní role v tom, aby maïarskı obèanskı konzervatismus a køesanská demokracie zaujaly své právoplatné místo na evropské politické scénì“.

József Szájer (uprostøed) není jedinı Orbánùv muž se sexuálním skandálem, píše maïarskı novináø na Twitteru:

Football news:

Neymar: Thank God for the charisma. I have a gift to be different from the rest
Wayne Rooney: It's time to lead the younger generation. I had a great career
Lineker on Rooney: One of our greatest players. England would have won Euro 2004 had he not been injured
Chelsea will give Drinkwater the third rent - Kasimpasa. He has not played since February
Neymar: I became an icon and idol in football. Courage is my main advantage
Ole Gunnar Solskjaer: Liverpool want to beat everyone. Manchester United knows that they can beat anyone
Messi missed today's Barca training session