Czech Republic

Opustím Bílý dům, pokud sbor volitelů zvolí Bidena, prohlásil Trump

Dosluhující prezident poprvé od volební noci odpovídal na otázky novináøù po tradièním projevu k americkım vojákùm u pøíležitosti Dne díkùvzdání. Odmítl øíci, zda se zúèastní Bidenovi inaugurace, která je naplánovaná na 20. ledna.

„Tyto volby jsou podvod“, øekl Trump, kterı dlouhodobì tvrdí, že volby ve skuteènosti vyhrál on. Dosavadní šéf Bílého domu uvedl, že za stávající situace nemùže Bidenovi pogratulovat.

Trump se opøel do pøedstavitelù takzvanıch „bitevních státù“ (battleground states), kde zvítìzil jeho oponent. Nazval je „komunisty a „nepøáteli státu“.

Právní tım Trumpa se se snaží zvrátit vısledky voleb u soudu, zatím však bez úspìchu. Sami Trumpovi právníci pøiznávají, že nemají k dispozici žádné dùkazy.

Biden v prezidentskıch volbách podle propoètù získal 306 hlasù volitelù. Pro získání Bílého domu je potøeba 270. Trump obdržel 232 hlasù. 

Prezident rovnìž oznámil, že v sobotu zamíøí do státu Georgia, kterı již potvrdil Bidenovo tìsné vítìzství. Uspoøádat tam hodlá mítink, na kterı by mìlo dorazit nìkolik tisíc jeho pøíznivcù. 

Cílem akce je podpoøit republikánské uchazeèe o dvì senátorská køesla, o nichž se nerozhodlo v listopadovıch volbách. Dvojice ostøe sledovanıch soubojù v Georgii se uskuteèní na zaèátku ledna a rozhodne v nich i o budoucí vìtšinì ve vlivné horní komoøe amerického Kongresu.

Football news:

To beat Real Madrid and Barca in three days is an atrocity. Athletic Director about the Spanish Super Cup
Poland coach of Bzenec left his post
Carlos Tevez: I won't stop playing for my family. It was important to win the Maradona Cup
Borussia Gladbach will sign Kone to a contract until 2026. The midfielder will finish the season in Toulouse
Leonardo: I don't think Tuchel's resignation was a surprise. PSG simply anticipated the events
Milan will announce the signing of Mandzukic and Tomori this week
Leonardo on Messi at PSG: We are not at the negotiating table, but the chair is reserved. Such a player is always on our lists