Czech Republic

Opilý řidič nezvládl drift a projel plotem na hřiště, město plochu upraví

Tøiadvacetiletı mladík z Kynšperka nad Ohøí driftoval se svım BMW na odstavné ploše u fotbalového høištì v sobotu odpoledne. Nezvládl však smyk, pøejel betonovı obrubník a pøední èástí auta prorazil kovové oplocení a vjel na høištì.

Opilı øidiè nezvládl smyk, pøejel betonovı obrubník a pøední èástí automobilu narazil do kovového oplocení, které prorazil a vjel na høištì.

„Potom se pokusil vycouvat, pøitom ovšem opìt narazil do kovového oplocení,“ popsal policejní mluvèí Jakub Kopøiva.

Policisté po pøíjezdu na místo zjistili, že mladı muž má do letošního kvìtna zákaz øízení všech motorovıch vozidel. Následná orientaèní dechová zkouška na alkohol vyšla s pozitivním vısledkem 2,13 promile.

„Škoda na poškozeném automobilu, ponièeném obrubníku a kovovém oplocení byla pøedbìžnì odhadnuta na 50 tisíc korun,“ upøesnil Kopøiva. Policie se nehodou dál zabıvá.

Na událost veøejnì reagoval i chodovskı starosta Patrik Pizinger. „Staré èeské pøísloví øíká, že komu není shùry dáno, ten v apatyce nekoupí,“ konstatoval a potvrdil, že mìsto bude chtít parkovištì stavebnì upravit ještì døíve, než mìlo pùvodnì v plánu.

„Dnes to skonèilo dírou v plotì, pøíštì by to mohlo skonèit i zranìním, ne-li hùø,“ poznamenal.

Podle Pizingera se vedení mìsta s obyvateli Bezruèovy ulice už v loòském roce domluvilo na øešení, které zklidní dopravu v celé ulici a znemožní používat parkovištì jako závodní dráhu.

Odstavnou plochu pøemìní na klasické parkovištì, což bude zahrnovat vybudování obrubníkovıch ostrùvkù a vyznaèení èar pro jednotlivá stání. Zároveò budou v Bezruèovì ulici instalovány zpomalovací prahy, protože místní si stìžují, že i samotnou ulici nìkteøí øidièi využívají jako závodní dráhu. 

„Na dubnovém zastupitelstvu mìsta bude pøedložen návrh na rozpoètovou zmìnu, díky které probìhnou na parkovišti stavební úpravy už letos v létì. Oèividnì je nejvyšší èas,“ poznamenal Pizinger.

Football news:

Lineker on Barca's Cup win: Koeman did a great job in a difficult time for the club
Zidane about Real Madrid: These players have won a lot, but they want more
Sorokin that St. Petersburg may host additional Euro matches: There is nothing to say yet, there is no guarantee
Paul Pogba: Manchester United must win something. I don't like to play and not win
Coach Athletic Marcelino: Barcelona beat us in the Cup final because they were clearly better
Real Madrid: Congratulations to Barcelona and its fans on a well-deserved victory in the Spanish Cup
Antoine Griezmann: I am happy at Barca. We want to win La Liga as well