Czech Republic

ONLINE: Boleslav hraje ve šlágru s Hradcem, Motor hostí rozjetou Spartu

Na dálku dnes pokraèují hned tøi velmi zajímavé souboje. Mezi Tøincem a Spartou je na èele extraligy rozdíl pouhého bodu a na dálku se dál pøetahují o Prezidentskı pohár. Pražané navíc poslední vzájemnı souboj  vyhráli v nedìli 4:2.

Až do úplného konce budou skvìlou podívanou bitvy o individuální trofeje, na které má políèeno brnìnskı Peter Mueller. Ten má však dva odhodlané vyzyvatele. O krále støelcù s ním soutìží tøineckı Matìj Stránskı (32 branek), útoèník Komety na nìj ztrácí tøi zásahy. Mueller je však s 62 body první v produktivitì a tam jej prohrání jinı forvard Slezanù Martin Rùžièka, jemuž chybí dva kanadské body.

Setkání dvou zcela odlišnıch nálad. Ze strany domácích je to zmar, bída a strádání, z nìhož je vysvobodí jen nesestupová pravidla aktuální sezony. Na druhé stranì stojí nažhavená a perfektnì vyladìná Sparta s myšlenkami na titul. Tradièní pražskı tım se ústy kapitána Michala Øepíka nechal slyšet, že pro zisk Prezidentského poháru po základní èásti udìlá vše. Budìjovice by pro nìj nemìly bıt pøekážkou. Zvláštní zápas to bude pro útoèníka Miroslava Formana, kterı v sezonì nastoupil v obou dresech.

Sestavy:
Machovskı - Košálek, Polášek - Jandus, Nìmeèek - Dvoøák, Nìmec - Kalina - Horák, Rousek, Øepík - Kudrna, Sobotka, Tomášek - Buchtele, Pech, Øíèka - Dvoøáèek, Suke¾, Zikmund

Rozhodèí: Petr Úlehla, Tomáš Veselı - Jiøí Ganger, David Klouèek.

Pøejít na on-line reportáž

S èím pøijede na západ Èech Zlín? Jednoznaènì s cílem dohrát se ctí zbytek zpackané sezony a vyzkoušet nadìjné mladé hráèe z juniorky. Nic jiného už ani nejde, Valaši nemají vinou obrovské bodové ztráty na 12. místo nárok na postup do rozšíøeného play off. Plzeòskı kapitán Milan Gulaš naopak po svém návratu do hry zavelel ke zlepšení vıkonù, klub by brzy mohli posílit další borci vracejí se z marodky. Plzni pùjde pøedevším o to najít úèinnı herní styl a vyladit formu.

Sestavy:
Frodl - Budík, Støíteskı - Jiøíèek, Kvasnièka - Kaòák, Lang - Houdek - Gulaš, Malát, Mertl - Kodıtek, Michnáè, Musil - Kracík, Lang, Straka - Doèekal, Eberle, Pøikryl
Sestavy:
Huf - Øezníèek, Žižka - Gazda, Novotnı - Ferenc, Nosek D. - Hamrlík, Suhrada - Foøt, Kubiš, Vopelka - Honejsek, Karafiát, Okál - Ondráèek, Sedláèek, Václavek - Chludil, Sebera

Rozhodèí: Robin Šír, Roman Mrkva - Vít Lederer, Vladimír Rožánek.

Pøejít na on-line reportáž

Tøinec - Litvínov odloženo

Souboj dvou mužstev s aktuálnì skvìlou formou se neuskuteèní. Rozhodlo se o tom zhruba hodinu pøed zápasem. „HC Oceláøi Tøinec a HC Verva Litvínov se dohodli na odložení zápasu 50. kola TELH ze závažnıch dùvodù, které nyní klubu nepøísluší zveøejòovat. Spoleènì nyní hledají náhradní termín k dohrání zápasu,“ informoval tøineckı klub v oficiálním vyjádøení. Podle informací iDNES.cz se oba kluby dohodly na odložení duelu z dùvodu blíže neupøesnìné tragické události. Severoèeši však zùstávají v Tøinci do zítøka, kde budou se soupeøem hledat náhradní termín duelu.

Sestavy:
Kacetl - Doudera, Gernát - Freibergs, Kundrátek - Adámek, Musil - Draveckı - Rùžièka 27, Stránskı, Špaèek - Kurovskı, Marcinko, Rodewald - Chmielewski, Kovaøèík, Kovaøèík M. - Hrehorèák, Hròa, Roman
Sestavy:
Zajíèek - Balinskis, Cibulskis - Demel, Zeman - Irving, Šèotka - Kudla - Hübl, Lukeš, Pospíšil - Gerhát, Látal, Svoboda - Hanzl, Jarùšek, Zdráhal - Havelka, Helt, Zygmunt

Rozhodèí: Adam Kika, Pavel Obadal - Jiøí Gebauer, Marek Hlavatı.

Pøejít na on-line reportáž

V nejvıbušnìjším souboji kola nejde o nic menšího než o tøetí místo v lize. Boleslav tuto pozici drží navzdory nevyrovnané formì. Jenže v souboji s Vıchodoèechy má v rukou jeden dùležitı trumf - ještì jim nedovolila vítìzství v normální hrací dobì. Aèkoliv Hradec vyhrál poslední vzájemné utkání, bylo to až po nájezdech. Proto dnes mají  svìøenci kouèe Vladimíra Rùžièky hned dva úkoly. Poprvé srazit bruslaøskı klub v šedesáti minutách a bodovì se na nì dotáhnout.

Varùm se naposledy stalo to, co v hokeji nejménì chcete. Ztratily témìø vyhranı duel na ledì Olomouce v posledních dvou minutách a jen prohloubily své tápání v novém roce. Tìžké to budou mít i s Libercem, kterı se zase rozjel a v brance má sebejisté gólmany Kváèu s Pavelkou. Kváèa navíc extraligovım brankáøùm vládne s úcthodnımi statistikami - úspìšnost zásahù 92,4 % a prùmìr obdrženıch gólù lehce nad dvì branky na utkání.

Sestavy:
Habal - Šenkeøík, Weinhold - Mikyska, Plutnar - Kowalczyk, Zábranskı - Krajèík - Beránek, Flek, Mikúš - Kulich, Osmik, Šik - Èernoch, Koblasa, Kohout - Redlich, Skuhravı, Vondráèek
Sestavy:
Pavelka - Knot, Vitásek - Kolmann, Rosandiè - Derner, Hanousek - Dlouhı - Birner, Lenc, Musil A. - Bulíø, Gríger, Najman - Jelínek, Pavlík, Vlach - Rychlovskı, Šír, Špaèek

Rozhodèí: Petr Lacina, Oldøich Hejduk - Tomáš Pešek, Ondøej Malı.

Pøejít na on-line reportáž

Vítkovice hrály v únoru svùj nejlepší hokej za celou sezonu a v trendu pokraèují i na zaèátku bøezna. Minule nastøílely ètyøi góly jen za první tøetinu Zlínu a zdálo se, že zápas skonèí debaklem. Nakonec to bylo o mnoho vyrovnanìjší. Avšak z posledních devíti utkání neporazily jen Tøinec a Plzeò. Ostravští hokejisté pøed pøed sebou mají další vızvu. Najít koneènì úèinnou hru na Pardubice a koneènì je letos porazit. Vıhra by byla dùležitá pro sebevìdomí už proto, že na sebe oba celky mohou velmi pravdìpodobnì narazit i v pøedkole play off.

Sestavy:
Svoboda - Polák, Pyrochta - Èernı, Galvinš - Koch, Kováø - Doudera - Hruška J., Krenželok, Lakatoš - Irgl, Mikyska, Svaèina - Flick, Kalus, Mallet - Dej, Fridrich, Werbik
Sestavy:
Klouèek - Nakládal, Vála - Ïaloga, Mikuš - Hrádek, Koláø II. - Buèko - Blümel, Pauloviè, Poulíèek - A. Kosticyn, Camara, Kousal - Horkı, Kratochvil, Roman - Costa, Pochobradskı, Rohlík

Rozhodèí: Tomáš Horák, Daniel Pražák - Petr Šimánek, Michal Zíka.

Pøejít na on-line reportáž

Moravské derby. Oèekává se, že v nìm zazáøí zejména jeden muž. Peter Mueller, nahánìjící dvì individuální ocenìní. Americkı snajpr se dostal do vıborné formy, což pøináší úspìchy i jeho Kometì. Zaèíná to zase pøipomínat dvì jízdy za titulem, kdy se proti celku majitele Libora Zábranského jen tìžko vyhrávalo. Olomouc je ovšem posílená o skvìlé dojmy z otoèeného zápasu proti Karlovım Varùm, kdy o sobì navíc po delší dobì dal vıraznìji vìdìt Rostislav Olesz, nìkdejší útoèník Floridy v NHL. Dokáže poslední tım na postupovém místì zopakovat podobné pøekvapení?

Football news:

Lineker on Barca's Cup win: Koeman did a great job in a difficult time for the club
Zidane about Real Madrid: These players have won a lot, but they want more
Sorokin that St. Petersburg may host additional Euro matches: There is nothing to say yet, there is no guarantee
Paul Pogba: Manchester United must win something. I don't like to play and not win
Coach Athletic Marcelino: Barcelona beat us in the Cup final because they were clearly better
Real Madrid: Congratulations to Barcelona and its fans on a well-deserved victory in the Spanish Cup
Antoine Griezmann: I am happy at Barca. We want to win La Liga as well