Czech Republic

Oni napadli mě, míní poslanec Volný. Po šarvátce je podezřelý z výtržnictví

Ve vìci byly zahájeny úkony trestního øízení pro podezøení z vıtržnictví,  øekl v pátek policejní mluvèí Jan Danìk. O tom, že by bylo v kauze podáno nìjaké trestní oznámení, nevìdìl, nicménì jej nevylouèil. Doplnil, že pokyn k provìøování pøípadu dalo Obvodní státní zastupitelství pro Prahu 1.

Snìmovna ve ètvrtek jednala o prodloužení nouzového stavu kvùli nemoci covid-19. Volnı pøi svém vystoupení na jejím plénu nemluvil k vìci a pøedsedající Tomáš Hanzel z ÈSSD ho upozornil na to, že mu vypne mikrofon. Když to udìlal, Volnı pøišel mluvit pøímo na místo pøedsedajícího a Hanzel se ho snažil odstrèit. Pøedsedajícímu pøišli pomoci další poslanci ÈSSD. Po kratší strkanici Volnı místo v doprovodu ochranné služby policie opustil.

Podle ètvrteèního vyjádøení pøedsedy Snìmovny Radka Vondráèka se Volnı napadením poslance mohl dopustit trestného èinu. Také ministr vnitra a šéf ÈSSD Jan Hamáèek uvedl, že podle jeho pøesvìdèení chování Volného splòuje skutkovou podstatu trestného èinu vıtržnictví.

Volnı ale tvrdí, že byl sám napaden, a novináøùm øekl, že se kvùli incidentu nehodlá vzdát mandátu poslance. V pátek také poznamenal, že sám chce podat žalobu na ty, kteøí jej podle jeho mínìní napadli. Zatím ale žádnı krok neuèinil.

Incident podle Vondráèka bude posuzovat v úterı snìmovní mandátovı a imunitní vıbor. Jeho èlenové se zøejmì budou zabıvat i tím, že Volnı a další nezaøazenı poslanec Marian Bojko odmítli ve Snìmovnì nosit roušky. „Pøedpokládám, že se proti rozhodnutí mandátového a imunitního vıboru, které považuji za pøedem podjaté, budu odvolávat k celé Snìmovnì,“ øekl dnes Volnı.

Volnı bez roušky urážel a atakoval pøedsedajícího Snìmovny:

Football news:

Tuchel-Werner: Timo, you play on the right. You've been playing left for a quarter of an hour. Don't you understand?
Liverpool are 7 points behind the Champions League zone, 8 points behind the lost ones
Neymar can play against Barcelona for about 30 minutes
Benfica offers Diego Costa a 2-year contract with a salary of 3 million euros per year
Thierry Henry: Pep is obsessed with tactics. He sees and wants to change so many things that it can be a problem
Cavani is close to an agreement with Boca Juniors. He wants to leave Manchester United in the summer
There are only 6 coaches in the world with a positive balance against Pep. The leader of the rating-Sulscher